Gå til hovedindhold

Digital ledelse

Her kan du læse om kompetenceudviklingsforløbet i 'digital ledelse' for alle ledere i Albertslund Kommune.

Indhold

  Hvorfor digital ledelse?
  Danmark er ved at udvikle sig til et digitalt samfund. Vi står som kommune over for en række fællesoffentlige initiativer omkring digitaliseringen, og borgerne efterspørger i stigende grad digitale løsninger. Samtidig er digitaliseringen en væsentlig bidragyder til at opnå serviceforbedringer og effektiviseringsgevinster. Denne udvikling stiller krav til, hvordan ledere tænker, handler og forstår egen lederrolle. Digitalisering er en vigtig katalysator for vækst, og ledere i Albertslund Kommune skal forholde sig til mulighederne for at bruge digitaliseringen som middel til at løse kerneopgaverne på nye smartere måder.

  Hvad er digital ledelse?
  Digital ledelse handler om samspillet mellem ledelse, IT, mennesker, processer og opgaver.
  Det handler om bevidst at tage stilling til, hvordan man forholder sig til og leder ud fra at IT, mennesker, processer og opgaver påvirker hinanden og er indbyrdes afhængige. 
  Som leder er man nødt til tage digital ledelse på sig på linje med velkendte discipliner som fx økonomisk ledelse og personaleledelse. Mere konkret skal ledere tage initiativ til at digitalisere eget fagområde der hvor det giver mening, men også tænker digitalisering på tværs af fagområder. Det betyder, at man er motiveret til at arbejde med digital ledelse og efterspørger relevante kompetencer hos sine medarbejdere. Det betyder også, at man som leder tager medansvar for, at alle bruger digitalisering som afsæt for at udføre kerneopgaverne endnu bedre.

  Derfor peges der i både Albertslunds egen og i den fælles kommunale digitaliseringsstrategi på behovet for at understøtte lederes digitale mindset og kompetencer. 

  På den bagrund vil alle ledere fra november 2015 til juli 2016 gennemføre et kompetenceudviklingsforløb, der skal styrke den digitale ledelse i Albertslund Kommune.

  Baggrund
  I digitaliseringsstrategien, hvor der var en involverende proces, blev det besluttet, at der skulle laves et kompetenceudviklingsforløb for lederne om digital ledelse.
  Glostrup og Albertslund Kommune blev enige om at indgå i et samarbejde om forløbet.

  Formål
  Formålet med forløbet er at gøre digital ledelse til en ledelsesdisciplin på linje med personaleledelse m.fl.. For at lykkes med det, er det væsentligt at have de fornødne kompetencer og et digitalt mindset.
  Efter endt deltagelse i forløbet forventes det, at I som ledere

  1) har lyst og motivation til at arbejde med digital ledelse
  2) tager initiativ til at digitalisere eget fagområde og er kvalificeret til det
  3) efterspørger digitale kompetencer hos medarbejderne og understøtter udvikling af disse
  4) har et fælles sprog og en fælles faglighed i relation til digitaliseringen på tværs af kommunen
  5) er rollemodel for digitaliseringen ved selv at bruge de digitale værktøjer og går foran ved implementering
  6) tænker digitalisering på tværs af kommunen ved prioritering og implementering af digitaliseringstiltag, for at kommunen på den måde bedst muligt kan udnytte mulighederne for optimering og effektivisering ved brug af it-systemer
  7) udøver forandringsledelse og bruger forandringskommunikation under den organisatoriske implementering

  Her kan du læse lidt om forløbets delelementer


  Kick off

  Der var kick off for kompetenceudviklingsforløbet i digital ledelse 16. november 2014. 

  Individuel afdækning af digitale kompetencer
  Den enkelte leder gennemfører en digital kompetenceafklaring, men det formål at overblik over egne digitale kompetencer i forhold til viden, færdigheder og tilgang til digitalisering. Hermed skabes samtidig et fundament for refleksion over eventuelle behov for udvikling af kompetencer på særlige områder set i forhold til konkrete opgaver og kontekst.

  Det digitale afklaringsværktøj er udviklet af Center for Digital Dannelse. Med vores anvendelse bidrager vi samtidig til videreudviklingen af værktøjet.


  Fire e-læringsfilm 
  Undervejs i kompetenceudviklingsforløbet i digital ledelse skal du som leder se fire e-læringsfilm. Der vil være refleksioner undervejs i filmene. Hver film tager mellem 30 og 45 minutter at gennemføre.

  Du vil få en mail tilsendt med et link til den film, som det er tid til at se.

  E-læringen giver et fundament til forståelsen af digital ledelse og til refleksioner om: egne forståelser af digitalisering, egne digitale vaner, egen digital viden, egne digitale handlemuligheder, egen rolle osv.

  Refleksioner i ledergruppen
  Der skal afsættes tid på to lokale ledermøder i løbet af første halvår af 2016 – op til første fælles workshop og op til anden fælles workshop.
  Inden møderne vil I få refleksionsspørgsmål, som I skal drøfte. Refleksionsspørgsmålene tager udgangspunkt i den gennemførte e-læring. Formålet er at skabe et rum for at afprøve indledende refleksioner, sætte dem ind i en lokal kontekst og samtidig forberede ledergruppen på kommende fællesworkshops.

  Fælles workshops 
  Der gennemføres to workshops i løbet af første halvdel af 2016, hvor du sammen med lederkollegaer bearbejder og arbejder med input og refleksioner fra e-læringen. 

  På disse dage kan vi udnytte de gode muligheder ved at to kommuner arbejder sammen. Ledere fra Glostrup sættes sammen med ledere fra et tilsvarende område i Albertslund.

  'En til en servicetjek'
  Primært fokus i forløbet er på et digitalt mindset. Dog kan der være behov for at skabe et rum til at afhjælpe konkrete tekniske udfordringer, sådan at dette ikke står i vejen for arbejdet med digital ledelse. Formålet er at skabe rum for at ingen spørgsmål er for små til at blive adresseret.

  Du vil modtage nærmere information om indsatsen, når den skal gennemføres.

  Inddragelse af medarbejderne
  Som afslutning på forløbet vil alle få en ”håndbog” med inspiration til inddragelse af medarbejderne.

  Undervejs i kompetenceudviklingsforløbet i digital ledelse skal du som leder se fire e-læringsfilm. Hver film tager mellem 30 og 45 minutter at gennemføre.

  Du vil få en mail tilsendt med et link til den film, som det er tid til at se.

  E-læringsfilmene har følgende indhold:

  1. Anja Pors: Faglig leder på Metropol for en forsknings og udviklingsenhed, der arbejder med Digital Ledelse. Hun taler om hvordan digital ledelse kan forstås, om styring som betingelse for digital ledelse og om digital ledelse i et organisatorisk perspektiv, om to tilgange til digital forandring og endelig om distribueret digitalt lederskab.
  2. Thomas Winther: Digitaliseringsschef i kulturforvaltningen i Københavns Kommune. Har gennemført mange digitaliseringsprojekter og taler om digitaliserings muligheder og lederens rolle og ansvar.
  3. Professor Kim Normann Andersen: CBS. Han taler om 7 veje til god digital ledelse (en normativ tilgang).
  4. Professor Mogens Kühn Pedersen: CBS. Han taler om, hvordan man som offentlig institution kan være en autentisk aktør på digitale medier, og hvordan kommunen kan bruge de digitale medier som platforme til at skabe fællesskaber med og for borgerne.

  Fem korte film fra KL
  Udover de fire e-læringsfilm skal du også undervejs i forløbet se fem korte film fra KL. Hver film tager ca. 5 minutter.

  Filmene har følgende indhold:

  1. To spor: Effektivisering og udvikling af kerneopgaver
  2. Gevinstansvar
  3. Digital modenhedsmodel
  4. Digital ledelse
  5. Digital acceleration

  Formålet med e-læringen
  Grundlæggende handler det om at få redskaber til at forstå samspillet mellem ledelse, IT, mennesker, processer og opgaver – som er vores definition på digital ledelse.

  E-læringen og filmene giver et fundament til forståelsen af digital ledelse og til refleksioner om: egne forståelser af digitalisering, egne digitale vaner, egen digital viden, egne digitale handlemuligheder, egen rolle osv.

  Flipped learning
  Du får med e-læring de input, der består i envejskommunikation, når det passer ind i din kalender.

  Inputtene bearbejdes senere på lokale ledermøder og på de to fælles workshops som afholdes i løbet af første halvår af 2016.

  Den læringsmetode kaldes flipped learning.

  [evt. et par sætninger eller links til flipped learning]

  Det digitale kompetencehjul

  Digital kompetence er din evne til at bruge teknologi til at udføre opgaver, løse problemer, kommunikere, håndtere information, samarbejde, skabe og dele indhold effektivt, hensigtsmæssigt, sikkert, kritisk, kreativt, selvstændigt og etisk.

   

  En digital kompetenceafklaring giver overblik over dine egne digitale kompetencer i forhold til viden, færdigheder og tilgang til digitalisering. Overblikket kan være grundlaget for at skabe refleksion. 

  Hvilke digitale kompetencer er vigtige på dit områder? Og hvilke er ikke vigtige? Hvad skal der til for at styrke de kompetencer, der er vigtigst på dit område?

   

  Kortlægningen tager ca. 30 min. og besvarelsen er anonym. Du modtager til sidst en oversigt over dine digitale kompetencer i form af et kompetencehjul. Du vil blive guidet igennem vha. en kort video både før din besvarelse, og før du modtager dit kompetencehjul.

   

  Du vil modtage et link til afklaringsværktøjet, når forløbet med digital ledelse starter og slutter. Du vil også løbende under og efter forløbet kunne benytte værktøjet, hvis du ønsker at følge din egen digitale udvikling.

  Redskab til at styrke dine digitale kompetencer

  Det Digitale Kompetencehjul

  Kick off til forløbet med digital ledelse blev afholdt 16. november 2015.

  Her kan du se invitationen fra kommunaldirektørerne i Glostrup og Albertslund Kommune

  Her kan du læse dagens program

  Her kan du se slides og film af de enkelte oplæg 

   

   

  Part 1 og 2: Ledelse og Digitalisering

     

   

  Fremtid og Vision                                                Digital Ledelse

    

   

  Center for Digital Ledelse                                    Brændende platforme og succeser