Gå til hovedindhold

Vold og trusler om vold

I Albertslund Kommune har vi en 0-tolerance i forhold til vold og trusler om vold. Se KommuneMEDs retningslinje om vold og trusler om vold her.

Indhold

  KommuneMED har den 16. december 2020 besluttet denne retningslinje for vold og trusler om vold.

  Retningslinje for vold og trusler om vold

  Alle ledere og medarbejdere skal have et særligt fokus på risikoen for vold og trusler om vold, og de skal forholde sig aktivt til denne.

  Ansvaret for at klæde medarbejderen godt nok på ligger hos ledelsen. Alle medarbejdere skal klædes på til at kunne håndtere borgere, der udviser grænseoverskridende adfærd – ikke kun de medarbejdere der har kontakt til borgere men alle medarbejdere.

  Vi har nultolerance over for vold og trusler om vold:

  I Albertslund Kommune er vold og trusler om vold uacceptabelt, og vi har en nul-tolerance i forhold til denne adfærd. Det betyder, at ingen voldshandling eller trussel om vold må accepteres som en del af jobbet eller blot negligeres.

  Ved vold eller trusler om vold skal der ske to anmeldelser, en anmeldelse til politiet og en arbejdsskadeanmeldelse (det bør drøftes om, der er særlige situationer, hvor det ikke er hensigtsmæssigt at politianmelde, f.eks. i møde med en dement eller udviklingshæmmet borger)

  Definition på vold og trusler om vold

  Det er forskelligt fra person til person, hvornår noget opfattes som vold og trusler om vold. Derfor kræver det, at man på arbejdspladsen har en snak om individuelle grænser og opfattelser.

  Arbejdstilsynet skelner mellem fysisk og psykisk vold:

  Fysisk vold er angreb mod kroppen, f.eks. overfald, kvælningsforsøg, knivstik, spark, slag, skub, benspænd, fastholdelse, kast med genstande, niv, bid, krads eller spyt.

  Psykisk vold er trusler om vold og anden krænkende adfærd, f.eks. trusler på livet, trusler om hærværk mod arbejdspladsen, trusler der vedrører medarbejderens familie eller venner eller trusler der vedrører medarbejderens ejendele. Trusler kan udtrykkes uden ord, f.eks. med knyttede næver, bevægelse af en finger henover halsen eller i form af tegninger. Psykisk vold og trusler om vold kan også udøves via sms, e-mail og sociale medier

  Vær derfor opmærksom på, at trusler og chikane i stigende grad også sker via andre kanaler – det kan f.eks. være via mail, SMS, Facebook og Twitter.

  Hvis en ansat bliver udsat for vold eller trusler om vold

  Skal lederen straks bidrage til, at:

  • Episoden politianmeldes.
  • Lederen skal tilbyde medarbejderen at deltage ved politianmeldelse af voldeller truslen.
  • Episoden skal anmeldes som en arbejdsskade i InsuBiz.
  • Hvis medarbejderen ikke ønsker at anmelde episoden til politiet, skal lederen lave et notat om dette, som registreres i InsuBiz.
  • Der laves en APV handlingsplan, så lignende situationer undgås i fremtiden.
  • APV handlingsplanen lægges i DEFGO.

  Opfølgning på episoden

  Der skal følges op på den konkrete episode både i forhold til den medarbejder, det er gået ud over og i forhold til kollegaer og øvrige ansatte, der er berørte af episoden.

  Retningslinjen gælder 24/7

  Arbejdsgiveren har pligt til at forebygge risikoen for vold og trusler om vold, uanset om voldsrisikoen forekommer i eller uden for arbejdstiden, og uanset hvor medarbejderen fysisk befinder sig.

  Arbejdspladsen skal udarbejde retningslinjer for arbejdspladsens indsats for at identificere, forebygge og håndtere problemer i tilknytning til risiko for vold.

  Evaluering

  Jeres lokale håndtering af vold og trusler om vold skal evalueres på MEDmøder eller personalemøder med MEDstatus to gange årligt, og det materiale, I har udarbejdet til brug for jeres lokale handleplan om vold og trusler om vold, skal gennemgås og tilrettes.

  På denne måde sikrer I, at der er et løbende fokus på, hvor de ansatte finder oplysningerne også i de perioder, hvor der ikke sker noget.