Gå til hovedindhold

Orlov og tjenestefrihed

Med og uden løn.

26. aug. 2021
 • Læs op

Indhold

  Ved uddannelse, bevilget af kommunen, ydes tjenestefrihed for den del, der foregår indenfor kursistens normale daglige arbejdstid. Undervisning udenfor den normale daglige arbejdstid, godtgøres ikke.

  En undervisningsdag på 6 timer eller derover sidestilles med en hel arbejdsdag.

  Ovenstående kan fraviges ved aftale mellem leder og medarbejder. 

   

  Værnepligt og Forsvarets dag (session)

  Forsvarets dag (Session)

  For mænd, der indkaldes til Forsvarets Dag, herunder session, ydes der tjenestefrihed med løn, da det følger af Værnepligtsloven at ”enhver dansk mand har pligt til at møde op, hvis man indkaldes til Forsvarets dag jf. LBK nr. 225 af 13. marts 2006. 

  For kvinder, der ønsker at deltage i Forsvarets dag, ydes der ikke tjenestefrihed med løn, da det ikke er lovpligtigt for kvinder at aftjene værnepligt. Kvinder, der ønsker at deltage i Forsvarets dag, kan anvende feriedage, fleksibel arbejdstid, afspadsering eller anden frihed efter aftale med leder.

  Ret til orlov under værnepligt 
  Bliver man erklæret egnet til at aftjene værnepligt har man ret til orlov fra arbejdet iht. LBK nr. 309 af 3. marts 2011. 
  Dette gælder værnepligtige mænd eller kvinder ansat på værnepligtslignende forhold.  Det er dog en betingelse for ret til orlov, at medarbejderen ved indkaldelsen har været ansat i Albertslund kommune i mindst 9 måneder og med en gennemsnitlig arbejdstid på  mindst 8 timer om ugen.

  Funktionærer, der – fordi de fx ikke opfylder kravet om 9 måneders forudgående ansættelse – falder udenfor LBK nr. 309 af 3. marts 2011 om værnepligtorlov og om orlov ved forsvarets udsendelse af lønmodtagere til udlandet, er dog fortsat beskyttet af § 6  i Funktionærloven.  

  Den værnepligtige mand eller kvinde ansat på værnepligtslignende vilkår skal underrette sin arbejdsplads  om tidspunktet for indkaldelsen senest to uger efter, at have modtaget meddelelse herom. Sker det ikke kan arbejdspladsen hæve ansættelsen fra indkaldelsesdagen.

  En værnepligtig mand eller kvinde ansat på værnepligtslignende vilkår skal senest 14 dage efter modtagelse af meddelelsen af det forventede hjemsendelsestidspunkt underrette arbejdspladsen om, hvornår vedkommende påregner at genoptage arbejdet efter aftjent værnepligt. Ved ændringer i det forventede hjemsendelsestidspunkt gælder, at medarbejderen senest 14 dage efter modtagelsen af en meddelelse om en ændring,  skal underrette arbejdspladsen herom. I begge situationer gælder, at underretter medarbejderen ikke arbejdspladsen anses ansættelsesforholdet for opsagt fra medarbejderens side til det tidspunkt, hvor hjemsendelsen finder sted, uanset længden af det varsel, der gælder fra medarbejderens side i ansættelsesforholdet.

  En værnepligtig mand eller kvinde ansat på værnepligtslignende vilkår, som efterkasseres eller på anden måde hjemsendes før tiden, skal senest 14 dage efter hjemsendelsen underrette arbejdspladsen herom. Arbejdspladsen bestemmer, hvornår arbejdet skal genoptages. Medarbejderen har dog ret til at genoptage arbejdet 4 måneder efter efterkassations- eller hjemsendelsestidspunktet. Har medarbejderen – efter denne har modtaget oplysninger om forventede hjemsendelsestidspunkt underrette arbejdspladsen om, hvornår vedkommende påregner at genoptage arbejdet efter aftjent værnepligt, har medarbejderen ret til at genoptage arbejdet til det tidspunkt, der er angivet i varslet. Afgiver medarbejderen ikke underretning til arbejdspladsen, anses ansættelsesforholdet for opsagt fra medarbejderens side til det tidspunkt, hvor efterkassationen eller hjemsendelsen finder sted.

  Løn under værnepligten (første indkaldelse)
  Orloven er uden løn under værnepligten. 

  Løn under senere indkaldelser
  Genindkaldelse til forsvaret har stort set ikke været praktiseret siden 2006. Det er dog uvist, om et kommende forsvarsforlig ændrer på denne praksis.  Det fremgår af Funktionærloven, at  ”Ved senere indkaldelser har medarbejderen krav på løn i den måned indkaldelsen finder sted og måneden efter”.
  Kommunen forbeholder sig dog ret til at modregne evt. løn fra Forsvaret, jf. domspraksis på området. 

   
   

  En medarbejder kan få tjenestefrihed med eller uden løn, hvis medarbejderen er valgt til et borgerligt ombud.

  Tjenestefrihed til borgerligt ombud skal så vidt muligt ske gennem omlægning af arbejdet.

  Der gives tjenestefrihed uden løn, hvis der betales et vederlag for ombudet, eller der er mulighed for at få tabt arbejdsfortjeneste.

  Der gives tjenestefrihed med løn, hvis der ikke betales et vederlag for ombuddet, eller der ikke er mulighed for at få tabt arbejdsfortjeneste. 

  Tjenestefrihed med løn kan fås i et antal arbejdstimer, der svarer til den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid i 6 uger pr. år. Hvis det er nødvendigt med tjenestefrihed ud over 6 uger, sker der et fradrag i lønnen.

  Eksempler på ombud, hvor medarbejdere kan få tjenestefrihed med løn:
  •Domsmænd
  •Nævninge
  •Tilforordnede ved valg til Europaparlamentet, Folketinget, Kommunalbestyrelsen
  •Afgivelse af vidneforklaring, uanset om der gives godtgørelse for tabt arbejdsfortjeneste

  BEMÆRK at det ikke er et borgerligt ombud, at være:
  •Tilforordnet ved valg til skolenævn
  •Medlem af et menighedsråd

  En medarbejder, der

  1. Udsendes til udlandet som led i Danmarks statslige udviklingssamarbejde med udviklingslandene,
  2. Udsendes til udlandet for at gøre tjeneste ved internationale organisationer, som Danmark deltager i eller samarbejder med, eller
  3. Ansættes i Grønlands Selvstyre/kommuner mv.

  har ret til tjenestefrihed uden løn.

  En medarbejder, hvis ægtefælle eller samlever 

  1. Udsendes til tjeneste i udlandet for offentlige myndigheder
  2. Udsendes til udlandet for at gøre tjeneste ved internationale organisationer, som Danmark deltager i eller samarbejder med, eller
  3. Ansættes i Grønlands Selvstyre/kommuner mv.

  har ret til tjenestefrihed uden løn. 

  Hvis en medarbejder ønsker orlov eller tjenestefri uden løn af grunde, som ikke er nævnt ovenfor, er det op til den enkelte arbejdsplads at vurdere, om orloven kan gives.

  I Albertslund Kommune har alle medarbejdere, der har ret til løn under sygdom, ret til frihed med løn, ved:

  • Eget bryllup, 2 dage dog kun hvis den ene af dagene er bryllupsdag, ellers kun den nærmest følgende arbejdsdag
  • Barns bryllup, 1 dag, hvis det er en hverdag.
  • Eget sølvbryllup eller i nærmeste familie, 1 dag dog 2 dage, hvis rejsetiden er længere end 4 timer hver vej
  • Eget guldbryllup eller i nærmeste familie, 1 dag
  • Eget diamantbryllup eller i nærmeste familie, 1 dag
  • Eget jubilæum, 25 år, 40 år, 50 år, 1 dag
  • Dødsfald i den nærmeste familie, 1 dag dog 2 dage, hvis rejsetiden er længere end 4 timer hver vej
  • Begravelse i den nærmeste familie, 1 dag dog 2 dage, hvis rejsetiden er længere end 4 timer hver vej
  • Akutte tandlægebesøg, som det ikke er muligt at lægge uden for arbejdstiden
  • Akutte lægebesøg, eller besøg i en konsultation, der ikke har åbent uden for arbejdstid
  • Eksamener ifm. uddannelser, som kræves af kommunen ifm./under ansættelsen, gives der tjenestefrihed med 1 dag på eksamensdage og 1 dag dagen før eksamen, hvis denne er en arbejdsdag.

  Nærmeste familie skal forslås som: Forældre, stedforældre, svigerforældre, bedsteforældre, søskende, ægtefæller, børn svigerbørn og børnebørn

  BEMÆRK, at der ikke gives tjenestefrihed ved flytning.

  Sidst opdateret: 3. marts 2024