Gå til hovedindhold

Retningslinje for krænkende handlinger på sociale medier

Læs KommuneMEDs retningslinje om Krænkende handlinger, herunder trusler, mobning og chikane på sociale medier.

Indhold

  Retningslinje for krænkende handlinger på sociale medier

  Retningslinjen er besluttet på kommuneMED den 16. december 2020

  Konsekvenserne af krænkende handlinger, herunder trusler, mobning og chikane på sociale medier, kan være store for den enkelte medarbejder og kan påvirke det psykiske arbejdsmiljø på hele arbejdspladsen. Derfor er det vigtigt, at både ledere og medarbejdere arbejder for at forebygge dette.

  Alle ansatte skal være fagligt godt klædt på til at varetage den borgerrettede serviceydelse, men det er også vigtigt, at det fremgår så tydeligt som muligt for borgerne, hvilke rettigheder og pligter borgeren har samt hvilken adfærd, der ikke er acceptabel.

  Ansvaret for at klæde medarbejderen godt nok på ligger hos ledelsen. Alle medarbejdere skal klædes på til at kunne håndtere borgere, der udviser

  grænseoverskridende adfærd – ikke kun de medarbejdere der har kontakt til borgere men alle medarbejdere.

  Vi har nultolerance over for krænkende handlinger på sociale medier

  Krænkende handlinger er omfattet af arbejdsmiljøloven, som noget arbejdspladsen har pligt til at håndtere og forebygge på linje med vold og trusler om vold.

  Albertslund Kommune har derfor også en nultolerance over for krænkende handlinger på sociale medier.

  Definition på trusler, mobning og chikane på sociale medier

  Digitale trusler er adfærd eller ytringer, der er fremsat på de sociale medier, og som kan fremkalde alvorlig frygt for eget eller andres liv, helbred eller velfærd. Det kan for eksempel være trusler mod dig selv eller din familie/dine nærmeste.

  Digital mobning (eller cyberchikane) er en alvorlig form for mobning, som foregår via digitale medier på internettet eller via mobiltelefoner. Billeder, videoer eller krænkende tekster bliver lagt på nettet eller udsendt, uden at der tages hensyn til, at det krænker tredjepart eller berører privatlivets fred.

  Mobningen kan foregå via blogs, hjemmesider, netsamfund, email, SMS, MMS eller videoklip, som lægges ud på nettet

  Digital chikane er påtrængende eller krænkende adfærd på sociale medier. Det kan fx være chikanerende e-mails, SMS’er og telefonopkald, uønskede

  pakker/gaver, systematisk og vedvarende forfølgelse og overvågning, herunder stalking, misbrug af navn og falsk rygtespredning. Det kan også være seksuel chikane i form af mimik og/eller gestikulation, skriftlige og/eller mundtlige kommentarer eller berøringer.

  Hvis en ansat bliver udsat for krænkende handlinger på sociale  medier

  Skal der reageres hurtigt og sikres beviser for den digitale krænkelse. Tag f.eks. et skærmprint af opslaget og sæt billedet ind i et word-dokument eller

  tag et foto af skærmen på mobil eller tablet. Medarbejderen skal sende en mail med skærmprintet eller fotoet til sin leder og gemme materialet på den relevante sag.

  Lederen skal i øvrigt straks bidrage til, at:

  • Undersøge muligheden for at få krænkelsen fjernet fra nettet/de sociale medier
  • Tage kontakt til borgeren med henblik på at anvise hvordan fremtidige henvendelser kan ske
  • Episoden politianmeldes
  • Lederen skal tilbyde medarbejderen at deltage ved politianmeldelse af episoden.
  • Hvis medarbejderen ikke ønsker at anmelde episoden til politiet, skal lederen lave et notat om dette, som registreres i InsuBiz.
  • Der laves en APV handlingsplan, så lignende situationer undgås i fremtiden
  • APV handlingsplanen lægges i DEFGO

  Opfølgning på episoden

  Der skal følges op på den konkrete episode både i forhold til den medarbejder, det er gået ud over og i forhold til kollegaer og øvrige ansatte, der er berørte af episoden.

  Forebyggelse

  Konsekvenserne af krænkende handlinger på de sociale medier kan være store for den enkelte medarbejder og kan påvirke det psykiske arbejdsmiljø på hele arbejdspladsen. Derfor er det vigtigt, at både ledere og medarbejdere forebygger situationen inden, den optrappes.

  Som offentlig ansat har vi også selv et ansvar for at udvise en hensigtsmæssig adfærd på de sociale medier og på nettet generelt. Der må ikke finde nogen form for sagsbehandling sted på de sociale medier Kommunikation mellem ansatte og borgere skal foregå via de officielle kanaler.

  Retningslinjen gælder 24/7

  Arbejdsgiveren har pligt til at forebygge risikoen for krænkende handlinger, uanset om risikoen forekommer i eller uden for arbejdstiden, og uanset, hvor medarbejderen fysisk befinder sig.

  Arbejdspladsen skal udarbejde retningslinjer for arbejdspladsens indsats for at identificere, forebygge og håndtere problemer i tilknytning til krænkende handlinger.

  Evaluering

  Jeres lokale håndtering af krænkende handlinger på sociale medier skal evalueres på MEDmøder eller personalemøder med MEDstatus to gange årligt og det materiale I har udarbejdet til brug for jeres lokale handleplan skal gennemgås og tilrettes.

  På denne måde sikrer I, at der er et løbende fokus på, hvor de ansatte finder oplysningerne også i de perioder, hvor der ikke sker noget.