Gå til hovedindhold

2. Netværksdesign

-

Indhold

  Ved du hvem du vil inddrage i netværksarbejdet og hvornår? Ved du hvilke kompetencer du har brug for? I første del får du viden og redskaber til at finde dine netværksdeltagere samt en metode til at planlægge hvornår du vil inddrage deltagerne i netværksarbejdets faser. Efterfølgende afsnit giver særligt opmærksomhed til hvordan du kan inddrage borgere og deres perspektiver. Læs disse, inden du sammen med din co-driver designer og planlægger netværkets inddragelse af deltagere. Afslutningsvis er et afsnit om at tage kontakt til netværksdeltagere og sikre at de er motiverede for at deltage.

  Dine netværksdeltagere er vigtige samarbejdspartnere, der kan bidrage med forskellig viden, kompetencer, perspektiver og handlinger i netværksarbejdets forskellige faser. Overvej, hvem du skal inddrage og hvornår.

  Det er vigtigt at sammensætte et motiveret hold af netværksdeltagere, der kan bidrage med viden, kompetencer og udføre handlinger, som bidrager positivt til netværksarbejdet.

  Find dine potentielle netværksdeltagere
  Der er flere måder du kan finde dine potentielle netværksdeltagere. Du kan bl.a. tage på en relationsrundtur og opsøge potentielle deltagere, der er relevante for temaet og netværksarbejdet, og spørge dem om de kender til andre medarbejdere, borgere eller virksomheder der kunne have lyst til at deltage.

  "Kender du nogen, som kender nogen…" er et godt udgangspunkt for at finde netværksdeltagere. Du kan også invitere bredt ud når du skal finde potentielle netværksdeltagere. Du kan f.eks. sende en invitation ud til kommunens medarbejdere, virksomheder eller interesseorganisationer og afholde en workshop. Du kan se et eksempel på en bred invitation her.

  Uanset hvordan du finder dine potentielle netværksdeltagere, skal du overveje hvilke kompetencer, indsigter eller ressourcer du har brug for i netværket, før du inddrager deltagere i netværksarbejdet. For at vurdere, hvilke kompetencer du har behov for, kan du tage udgangspunkt i 4 forskellige kompetencer, som er illustreret i Kompetencediamanten.

  Planlæg inddragelsen af deltagere i dit netværk
  Når du finder dine netværksdeltagere og sammensætter netværket, skal du overveje i hvilke faser af netværksarbejdet de enkelte deltagere kan bidrage bedst med deres kompetencer.

  Nogle deltagere kan være gode at inddrage i alle netværkets faser. De kan beskrives som kernedeltagere, fordi de udgør den grundlæggende deltagergruppe i netværket. Andre deltagere inddrages løbende efter behov. Det gør det muligt for dig at inddrage en stor mængde kompetencer, perspektiver og indsigter i netværket. Den løbende inddragelse kan planlægges undervejs - brug gerne dine kernedeltagere til at hjælpe dig med at finde de rette deltagere.

  Læs om de to deltagertyper herunder og planlæg, hvordan du vil inddrage kompetencer og deltagere i netværket ved at bruge Planlægnings- og designredskabet. Redskabet giver et overblik over de faser som netværket potentielt skal igennem og gør det muligt for dig at planlægge det fremadrettede netværksarbejde. Samarbejd gerne med din co-driver, når du planlægger netværksarbejdet ud fra redskabet, og brug skemaet herunder, til at nedskrive den planlagte proces

  De to deltagertyper

   Kernedeltageren                           

  • medvirker (så vidt muligt) i alle faser.
  • besidder en faglighed, kompetence eller indsigt, som er vigtig for alle faser i netværksarbejdet
  • er motiveret for at arbejde med netværkstemaet og udvikle nye idéer som skaber værdi inden for temaets velfærds- eller arbejdsområder.
  • har lyst til at lægge arbejdstimer og ressourcer i netværket og sætter sig selv i spil for at skabe fremdrift, f.eks. ved at teste idéer i egen afdeling eller institution, videreformidle netværksarbejdet og skabe opbakning.
  • er ofte fagprofessionelle medarbejdere eller ledere inden for temaets tværgående velfærds- og arbejdsområder og din co-driver.
  • udgør sammen med de andre kernedeltagere et "hold der brænder". Hav ca. 4-6 kernedeltagere.

  Deltageren som inddrages løbende
  • medvirker i en eller flere faser af netværksarbejdet.
  • har ofte en særlig viden eller indsigt, som er væsentlig for, at netværket kan skabe fremdrift i den enkelte fase, f.eks. borgere, brugere, pårørende, forskere, politikere, virksomheder eller lignende, som er særligt relevante i en eller flere faser.
  • kan være en strategisk vigtig aktør at inddrage, fordi aktøren råder over afgørende ressourcer (f.eks. din referenceleder, en leder eller chef, en virksomhed eller interesseorganisation).
  • kan være en strategisk vigtig aktør at inddrage for at skabe ejerskab og opbakning til netværkets idéer, f.eks. en faggruppe med relevant ekspertise, som bliver påvirket af ændringer inden for temaets velfærds- og arbejdsområder og derfor har interesse i at påvirke processen (f.eks. skolelærerne under skolereformen)

  Eksterne perspektiver, fra borgerne, virksomheder, interesseorganisationer og andre, er en vigtig kilde til nytænkning og værdiskabelse i netværksarbejdet. Inddragelse af eksterne perspektiver kræver planlægning og handler om at tænke borgeren og andre aktører ind i netværksdesignet.

  Fordelene ved at inddrage borgerperspektiver

  Inddragelse af borgerperspektiver kan bidrage til at skabe en anden vinkel på problemer. Inddragelse af eksterne perspektiver kan bidrage til effektive og målrettede velfærdsløsninger. Det giver mulighed for at målrette nye ydelser og løsninger når I udvikler idéer i netværksarbejdet. Hvis nye løsninger fra starten baseres på borgernes adfærd og behov, er der større sandsynlighed for at ramme plet i første skud og ikke bruge ressourcer på forsøg, hvor man rammer ved siden af.

  Inddragelse af borgerperspektivet åbner op for borgernes selvhjulpenhed, empowerment og samproduktion, og kan bidrage til at finde nye veje i hvordan servicen leveres, og hvordan borgerne kan bemyndiges og selvstændiggøres. Potentialet i at målrette ydelser og gøre brug af borgernes ressourcer i levering af offentlig service er blandt andet at ingen service, der ignorerer borgerperspektivets ressourcer, kan være effektiv.

  Planlæg borgerdeltagelse

  Borgerperspektivet kommer ikke af sig selv, men kræver aktiv handling fra dig som netværksleder eller dine netværksdeltagere. Hvis du vil høste fordelene ved borgerdeltagelsen, er det væsentligt, at borgerperspektivet får indflydelse på de beslutninger der træffes.

  Hvad er borgerens rolle?
  Det er en god idé at gøre sig klart, hvad formålet med borgerdeltagelsen er, og hvilken rolle borgeren har. Tag udgangspunkt i netværkstemaet og overvej hvordan I med størst fordel kan bruge borgernes viden, kompetencer og ressourcer. Hvis der f.eks. er sammenstød mellem forskellige agendaer blandt netværksdeltagerne, kan borgerperspektivet bruges til at skabe et fælles fokus og udgangspunkt løbende for arbejdet i netværket. Borgerne kan enten deltage som kerneaktører i løbet af hele netværket eller involveres løbende.

  Herunder, kan du se eksempler på borgerroller i samskabelsesprocesser og planlægge borgerdeltagelsen i netværket.

  Borgerens rolle

  Politik- og serviceudvikling med inddragelse af borgere og andre aktører har fået den samlede betegnelse samskabelse eller samproduktion. Samproduktionen kan foregå i alle netværkets forskellige faser og en nuancering af begreberne kan understøtte dig som netværksleder i at vurdere borgerens og andre aktørers rolle i netværkets faser.
  Samskabelsen kan bl.a. foregå på følgende vis:
  • Sam-design
   Borgerne kan inddrages i udviklingen af nye idéer og løsninger i netværkets første faser. Det kan eksempelvis være som aktive deltagere i idégenerering og prioritering, hvor borgerne er med til at udvikle idéer, som kan forbedre velfærden. På den måde kan borgerne involveres i at designe nye politikker og velfærdsløsninger.
    
  • Sam-implementering
   Borgerne kan bidrage til gennemførelse af nye løsninger. De har ikke nødvendigvis været med til at udforme løsninger og idéer, men er med til at implementere dem. Et eksempel kan være borgere, der i samarbejde med et netværk opretter et korps af frivillige til at bruge tid med ældre, som et led i at bekæmpe ensomhed. Med andre ord handler sam-implementering om, at borgerne er med til at levere og realisere netværkets idéer.

  • Sam-vurdering
   Her er borgere og brugere med til at vurdere og teste om de idéer der udvikles i netværket, har den ønskede værdiskabelse. Det kan foregå i testfasen hvor man kan afprøve idéer med borgere og få deres feedback. Hvis en ny idé f.eks. testes på skoleområdet, kan borgere som påvirkes af forandringen være med til at kvalificere og videreudvikle idéen ved at give feedback til netværket. Borgerne kan dermed involveres i test ved at vurdere den oplevet kvalitet i velfærden fra før og efter implementering af netværket idéer.

   

  Hvem skal du inddrage?

  Tænk i målgrupper. Mange netværkstemaer vil have en umiddelbar målgruppe, men det er ikke altid åbenlyst. Henvender temaet sig til folkeskolen, skal I f.eks. finde ud af om det er eleverne, forældrene eller begge dele, der tilbyder det mest relevante perspektiv. Måske skal I også tænke ud over målgruppen – og f.eks. få fat i dem som er målgruppen om 5 år?

  Overvej derfor altid målgruppen ud fra temaet og få fat i de borgerperspektiver, som er mest motiverede for at deltage. Husk også at temaets fokus kan skifte undervejs, og derfor kan det også være relevant at inddrage andre borgerperspektiver løbende.

  Når I har fundet målgruppen, kan I overveje, hvem fra gruppen, I skal have fat i. Herunder kan du læse om fire måder du bl.a. kan inddrage borgeres perspektiver på i netværket:

   

  Når du tager kontakt

  Hav modet til at inddrage
  Når I tager kontakt til borgeren, er det første skridt mod at blive klogere de steder, hvor vi ikke kender svaret endnu. Find derfor modet til at lukke borgere og eksterne aktører ind på lige vilkår som andre netværksdeltagere.

  Skab personlig og direkte kontakt
  Det er vigtigt, at I skaber en platform for dialog mellem jer og borgerne. Den personlige kontakt virker engagerende, så tag ud i marken og mød borgerne ansigt til ansigt.

  Gør det etisk
  Når du tager kontakt til borgeren, skal du gøre det på en etisk forsvarlig måde. Én overvejelse handler om, hvordan vi bruger borgerperspektivet. Vi skal ikke bare inddrage borgere for at have gjort det. Det er spild af borgerens tid og ressourcer. Det skal være fordi vi skal bruge borgerens perspektiv til at samskabe noget nyt.

  En anden etisk overvejelse omhandler borgernes muligheder for at deltage i netværket. Hvis borgeren er sårbar, er det ikke fair at placere dem på et stormøde eller et møde med hele netværket på et rådhuskontor. Tænk i at inddrage på en skånsom måde. F.eks. ved at få borgerens perspektiver gennem et interview, podcast, film, brugerrejser eller en anden metode at få borgerens perspektiver præsenteret.

  Vær konkret og vedkommende i mødet
  God inddragelse af borgerperspektivet forudsætter, at borgerne føler, at de bliver talt til i øjenhøjde. Det gælder derfor om at gøre netværkstemaet relevant og konkret for borgerne.

  Dokumentér og kommunikér

  Overvej hvordan I vil dokumentere borgerdeltagelsen, og hvordan borgerdeltagelsen kan bruges til at kommunikere netværkets idéer sidenhen. Det handler f.eks. om at få dokumenteret borgeroplevede udfordringer, anekdoter og gode citater.

   

  Brug refleksionsredskaber herunder til at udfolde og klargøre hvordan I vil gøre brug af borgerinddragelse

  Det er vigtigt at reflektere over, hvordan du tager kontakt til potentielle netværksdeltagere. Din første kontakt er afgørende for deltagernes motivation og lyst til at bidrage engageret til netværksarbejdet.

   

  Har du øje på potentielle netværksdeltagere, men ved du ikke helt hvordan du skal tage kontakt? Den personlige henvendelse vil altid være at foretrække, idet du her har mulighed for at fortælle den enkelte deltager, hvorfor du har brug for netop hans eller hendes specifikke kompetence og faglighed, og finde ud af om de er motiveret for at deltage.

  Inden din dialog med netværksdeltageren kan det være fornuftigt at lave en kort "brandtale" om hvorfor du selv er motiveret for netværkets tema, og hvad formålet med netværket er. Her kan værdi være et brugbart redskab, idet værdier er åbne, men samtidig giver en retning til netværkets tema.

  Hvis du har svært ved at få fat i din potentielle netværksdeltager, kan du sende en mail, hvor du kort forklarer baggrunden for din kontakt og samtidig aftaler et tidspunkt, hvor I kan tale yderligere sammen. Vær opmærksom på, at mailen skal være en invitation til en samtale omkring netværksarbejdet. Det er vigtigt at skabe en dialog, hvor både du og din netværksdeltager kan byde ind, stille spørgsmål, lytte og blive hørt. Her er givet et bud på en mail:

  Skab motivation for at deltage

  Det er vigtigt, at du lytter til netværksdeltageren, undersøger personens motivation for at deltage i netværket, og at du gennem jeres dialog viser, at du finder hans eller hendes synspunkter og perspektiver vigtige for netværksarbejdet.

  Motiverede deltagere vil i højere grad sætte ressourcer og sig selv i spil, med henblik på at sikre et succesfuldt og værdiskabende netværk. I din kontakt med potentielle deltagere, er det derfor centralt at finde ud af, om netværksdeltageren er motiveret for at deltage, eller om du skal have kontakt til en anden netværksdeltager, der besidder samme kompetencer og ressourcer. Du kan skabe en god og åben dialog, hvor du undersøger deltagerens motivation for at deltage, ved at tage udgangspunkt i spørgsmålene herunder:

   

  Hvis du oplever, at din potentielle netværksdeltager ikke er motiveret for at deltage eller personen ikke ønsker eller har mulighed for at lægge tid og ressourcer i netværksarbejdet, er der stadig god sandsynlighed for, at din potentielle netværksdeltager kender en anden person, som har samme viden, kompetencer eller brugerkontakter. Spørg derfor dem du kontakter, om de kender nogen, som kender nogen, som kunne være relevante at have med i netværket.

  Herunder er et refleksionsværktøj, som du kan bruge til at forberede din indledende kontakt til potentielle netværksdeltagere.

  I forlængelse af den personlige kontakt kan du anvende nedenstående pjece. Denne pjece er generisk og indeholder praktiske informationer vedr. rollen som netværksdeltager.