Gå til hovedindhold

Introduktion: Netværksledelse med øje for fremdrift og værdi

-

Indhold

  Hvad er netværk særligt velegnet til og hvilke kompetencer er vigtige at have eller udvikle som netværksleder? Hvordan faciliterer man møder og relationer mellem forskellige fagligheder, aktører og perspektiver samtidig med at man understøtter meningsfuld deltagelse, engagement og fremdrift? Og hvordan arbejder man med værdi og evaluering, for til sidst at kunne påvise den effekt og den værdiskabelse, som netværket bidrager til? I dette kapitel vil du blive introduceret til nogle af de grundlæggende elementer i netværksledelse og netværksarbejde.

  Netværk er en arbejdsform, som er velegnet til at løse komplekse, tværgående udfordringer. Som netværksleder skal du kende netværkets styrker, så du kan formidle arbejdsformen til andre og indfri styrkerne gennem netværksledelse.

  Ønsket om en kulturforandring
  Formålet er, at vi i kommunen skal blive endnu bedre til at forstå og se vores opgaver som en del af en helhed – så vi bliver eksperter i at vide, hvornår vi kan løse opgaven selv, og hvornår vi skal løse vores opgaver i samarbejde med andre afdelinger og eksterne aktører. Derfor er det vigtigt, at du som netværksleder trækker mindsettet om at samskabe og arbejde sammen på tværs med tilbage i egen afdeling samt understøtter netværkets deltagere i at gøre det samme.

  Netværksarbejdets faser
  Herunder er faserne i netværk illustreret i en netværksmodel, som er udviklet på baggrund af de mange erfaringer, der er gjort med netværksarbejde i kommunen. Det er den netværksmodel, som du som netværksleder skal tage udgangspunkt i, når du planlægger og strukturerer dit netværksarbejde. Netværksmodellen er opbygget ud fra netværksmodellens faser og hvert håndbogskapitel bidrager med viden om faserne, ligesom der stilles redskaber, metoder og refleksionsværktøjer til rådighed, som skal understøtte dig som netværksleder i at lede netværksarbejdet.

  Netværkslederens kompetencer

  For at du som netværksleder kan balancere netværkets åbenhed og involvering, samtidig med at du sikrer fremdrift og sikrer realisering af nye løsninger og arbejdsgange, er der en række kompetencer, der er gode at besidde som netværksleder.

  I boksen herunder finder du en sammenfatning af hvad netværksledelse kan være ud fra 10 værdifulde kompetencer. Når du læser de 10 kompetencer, kan du overveje hvor dine styrker er i forhold til at lede et netværk.

  Reflekter over dine netværksleder kompetencer

  Herunder er der lagt vægt på en række af de kompetencer som du, som netværksleder, med fordel kan have. Når du læser kompetencerne, kan du overveje hvilke styrker du har, og hvor du kan blive endnu bedre – på den måde kan du styrke dit blik for de områder, som du ikke naturligt får medtænkt. Til hver kompetence er to spørgsmål, som du kan stille dig selv løbende i netværksarbejdet for at få alle kompetencerne i spil.

  Som netværksleder skal du skabe retning og fremdrift i netværksarbejdet ved at facilitere møder, dialogerne og sikre at deltagerne har forudsætninger til at bidrage aktivt. Facilitering er derfor en vigtig kompetence i netværksledelse.

  Når du leder et netværk, som skal udvikle og realisere innovative idéer, skal du have fokus på at skabe værdi og løbende have øje for evaluering i netværksarbejdet, så værdien og effekten af netværkets idéer er tydelig.

  Ledelse med værdi for øje i netværk

  En del af netværks værdiskabelse er at bidrage til nye arbejdsgange og en involverende og samskabende kultur i organisationen. Derfor er det vigtigt, at du og dine netværksdeltagere trækker de nye kompetencer med hjem i basis, arbejder på nye måder og inspirerer kollegaer og ledere til det samme. På den måde skaber netværksarbejdet både værdi i form af de løsninger, der udvikles i netværksarbejdet, men også værdi som ringe i vandet, når du og netværkets deltagere arbejder på nye måder i basis.

  I organisationen er der peget på 11 værdier, som netværk er særligt velegnet til at skabe:

  Værdier netværksarbejdet er særligt velegnet til at skabe
  • Øget kvalitet for borgeren
  • Effektivitet
  • Helhedsorienteret og koordineret velfærd
  • Innovation
  • Stærke relationer og kendskab til hinanden
  • Mestring og borgere som medproducenter af egen velfærd
  • Nye samarbejder
  • Balancering af interesser
  • Medarbejdertrivsel og kompetenceudvikling
  • Borgerdeltagelse
  • Aktivt medborgerskab og borgerdrevne initiativer

  Hvordan bruges værdi egentlig i netværksarbejdet og i netværksledelse?

  Værdi skaber retning
  De værdier kan bruges til at skabe retning i netværksarbejdet, så du kan lede netværket bevidst mod værdiskabelse. Både i forhold til at finde ud af, hvad der er vigtigt for dine netværksdeltagere, din referenceleder, og hvad der er på dagsordenen i det velfærdsområde, som du beskæftiger dig med i netværksarbejdet. Derfra handler det om at dykke ned i og udfolde værdierne i forhold til jeres netværkstema:

  • Hvad betyder innovation i forhold til jeres tema?
  • Hvad er oplevet kvalitet for borgerne på temaets velfærdsområde?
  • Hvordan kan man koordinere arbejdsgange og involvere borgerne i at udvikle og levere velfærd i fællesskab på temaet?

  Det handler om at oversætte de generelle værdier til jeres kontekst, lytte til borgerne og netværksdeltagernes holdninger og samtidig have organisationens dagsorden for øje.

  Værdi er til forhandling
  Det er dog vigtigt, at du ikke blot lægger dig fast på de værdier, som står i temaskabelonen. De værdier er et udgangspunkt – som netværksleder er det dit ansvar at få borgernes og medarbejdernes perspektiver med, så du sikrer, at de løsninger der udvikles i netværksarbejdet skaber værdi for samfundet og for borgerne.

  De værdier, som beskrives i din temaskabelon, er der opbakning til i Chefforum, men hvis dine netværksdeltagere og borgere italesætter andre værdier som vigtige, er det centralt, at du drøfter og forhandler værdierne med din referenceleder, så I sammen kan sætte en ny dagsorden i kommunen i forhold til, hvad der er relevant at forfølge og fremme i netværkstemaet.

  Værdi som formidling
  Værdi fungerer ligeledes som et formidlings-redskab, som gør dig i stand til at engagere organisationen og skabe opbakning til netværkets løsninger. Du kan bruge værdi som formidling hele vejen gennem dit netværksarbejde, ved f.eks. at sige:

  • Formålet er at skabe helhedsorienterede løsninger, for de borgere som har mange indgange til kommunen
  • Vi ønsker at fokusere på hvordan vi kan øge borgernes oplevede kvalitet

  Afslutningsvis kan værdi ligeledes bruges til at formidle effekten – eller de forskelle I har skabt i netværksarbejdet.

  Evaluering styrker værdiskabelse

  Ved at have evalueringsperspektivet med fra start kan netværksarbejdet og de idéer I udvikler, løbende blive kvalificeret og værdiskabelsen kan påvises.

  Evaluering – hvad er det?
  Evaluering kan karakterises som en systematisk retrospektiv vurdering af et nyt tiltag der gennemføres og den værdi det skaber. Evaluering kan dermed bruges til at se den forskel eller effekt, som idéerne skaber. Evaluering kan derfor besvare spørgsmål såsom: Har netværkets idéer skabt en forskel og hvordan? Er borgerne mere tilfredse nu? Er noget blevet lettere, billigere eller mere meningsfuldt? På den måde kan evaluering bruges til at vise den effekt, som idéerne skaber.

  Samtidig indeholder evaluering et læringselement, som gør det muligt hele tiden at kvalificere netværksarbejdet og de idéer I udvikler. Håndbogen er udviklet med fokus på evaluering og undervejs understøttes du til at indsamle viden, gøre refleksioner og nedskrive dine løbende opdagelser om praksis, som til slut kan bidrage til evaluering af slutproduktet af de initiativer og idéer I igangsætter.

  Evaluering i netværksarbejdet
  En netværksproces er kompleks og dynamisk, og derfor er der behov for, at evaluering af netværkets idéer er fleksibel og tilpasses den kompleksitet og uforudsigelighed. Det handler altså om at teste påstande, idéer og antagelser af – ved f.eks. at dele erfaringer og viden, læse rapporter og evidensbaseret viden, men også ved at gå på opdagelse i praksis, afprøve idéer i lille skala og finde ud af hvad borgeren egentlig tænker og mener. Håndbogen vil lægge op til refleksion og dokumentation, som understøtter dig i at have en evalueringspraksis for øje i netværksarbejdet.

  Evalueringen med fra begyndelsen
  Et tidligt fokus på evaluering målretter netværksarbejdet og understøtter en løbende kvalificering af netværkets idéer. Samtidig skaber det opmærksomhed på at indsamle et sammenligningsgrundlag i form af en nulpunktsmåling, inden testfasen igangsættes. Det er derfor vigtigt at have en god viden om praksis for efterfølgende at kunne dokumentere den forskel, som netværkets initiativer skaber.