Gå til hovedindhold

Netværk igangsat i foråret 2015

I foråret 2015 blev der igangsat 15 velfærdsnetværk og 1 innovationsnetværk, urban farming. Nederst på siden finder du pjecen "Om netværk i Albertslund 2016 - initiativer, proces og det vi forfølger", som beskriver mange af effekterne af de netværk du kan læse om her.

Indhold

  Velfærdsnetværk

  Elever med højt fravær

  De elever, der i en periode har et højt fravær i skolen, har større risiko for ikke at få en succesfuld skolegang. Højt fravær kan få negative konsekvenser for den enkeltes liv - både socialt og økonomisk. Det er ikke en ny udfordring, men en udfordring, der fortsat hungrer efter bæredygtige løsningsmodeller. Kompleksiteten er høj, og det samme er antallet af de interessenter, der kan være med til at finde løsningsmuligheder. Det kan være familieafsnittet, dagtilbud, sundhedsplejen, familiehuset, klubberne, skolerne, biblioteket og SSP. Både udfordringen og kompleksiteten gør, at netværksformen er velegnet.

  Netværksleder: Charlotte Djuraas Lund

  Stilling: Leder af PPR

  Mail: charlotte.djuraas@albertslund.dk

  Hærværk – Et netværk med fokus på at begrænse problemer med hærværk

  Beskrivelse: Hærværk har store samfundsmæssige og individuelle konsekvenser – økonomiske og sociale. I Albertslund er graden af hærværk på vores skoler præget af store ”lokale” forskelle, altså fra skole til skole. Samtidig har Det Kriminalpræventive Råd konkluderet at forskellene i graden af hærværk ofte er parallel med en skoleklasses sociale kapital. Der kan altså være store forskelle i graden af hærværk også inden for samme skole. Netværket vil arbejde med at identificere årsagerne til hærværk, og på at skabe løsninger på hvordan man kan mindske den.

  Netværksleder: Jan Lauge Olsen

  Stilling: IT Projektkonsulent i Økonomi & Stab

  Mail: jan.lauge@albertslund.dk


  Styrkelse af de unges håb og mod til at vælge et værdigt liv uden stoffer

  Dette netværk vil undersøge hvad der skal til for, at mindske antallet af unge der bliver misbrugere. Netværkets deltagere vil inkludere politiet, den kriminalpræventive indsats, ungehusets gadearbejdere, klubberne, familiehuset med flere. Løsningsmodeller der mindsker antallet af misbrugere i Albertslund, vil kunne skabe mange værdier: Øget livskvalitet, bedre social-økonomiske forhold og forbedrede chancer for at gennemføre uddannelser, endsige have sig et arbejde. Værdien for den enkelte vil ligeledes afspejle sig i samfundsmæssige værdier – mere ressourcestærke mennesker, der er bedre i stand til at klare sig selv.

  Netværksleder: Henrik Sørensen

  Stilling: Driftsleder, Hjælpemiddelcentret

  Mail: henrik.sorensen@albertslund.dk

   

  Forbedret samspil mellem skole og forældre

  Hvordan skabes der bedre samspil mellem forældre og skole? Øget samspil vil kunne skabe tættere tilknytning, større engagement og flere ressourcer. Dette netværk tager udgangspunkt i Hersted Øster skole, med ambitionen om, at involvere flere andre skoler undervejs i processen for på den måde, at skabe videndeling, nye relationer og muligheder for alle skoler i Albertslund.

  Netværksleder: Anne Mette Holme Bertelsen

  Stilling: Specialkonsulent, Økonomi & Stab

  Mail: anne.mette.holme.bertelsen@albertslund.dk

   

  Styrke det frivillige arbejde for udsatte børn og familier

  Familiehuset har behandlingstilbud til udsatte familier. Når behandlingstilbuddenes mål er nået, mister familierne den professionelle hjælp og støtte. De befinder sig ofte i et ingenmandsland, hvor de har behov for hjælp men hvor de har fået afsluttet deres støtte. Formålet med dette netværk er at undersøge muligheden for, og iværksætte initiativer, hvor der i samspil mellem kommune, frivillige og andre parter bliver mulighed for at skabe tilbud der kan benyttes, når de professionelle tilbud ophører. Dette vil kunne skabe nye forbindelser for børn og unge i de udsatte familier, give nye perspektiver på verden, og have potentiale til at være en meningsfyldt opgave for de frivillige. 

  Netværksleder: Annette Esketveit Rasmussen

  Stilling: Leder af Familiehuset

  Mail: annette.esketveit.rasmussen@albertslund.dk

  Sundheds- og trivselsfremme blandt udsatte borgere i Albertslund vha. natur og udeliv/Natur og udeliv for trivsels- og sundhedsfremme

  Albertslund bryster sig af at være en kommune med meget natur. Samtidig er der forskning der viser, at natur kan bruges rekreativt, forebyggende, afstressende og generelt set trivselsfremmende. Dette netværk orienterer sig omkring hvordan vi i Albertslund kan bruge naturen som ressource til at forebygge og trivselsfremme særligt udsatte børn og unge. Der skal findes nye veje og måder hvorpå vi aktivt drager arbejder for, at drage fordel af naturen. ABC og familiehuset er nuværende kerneinteressenter i netværket.

  Netværksleder: Lone Nielsen

  Stilling: Pædagogisk administrativ konsulent, Skoler & Uddannelse

  Mail: lone.nielsen@albertslund.dk

   

  Morbærhaven – God start i renoverede rammer

  Beskrivelse: Morbærhaven er et område i kommunen med store potentialer. Her er mange unge, der har ambitioner for, hvad Morbærhaven skal kunne og skal være, ligesom der i Morbærhavens omverden er ambitioner om at understøtte, at området udvikler sig til noget væsentligt andet, end det er i dag. Der er nogle udfordringer, der skal arbejdes med, før potentialet kan indfries: Antallet af unge kan øges, for at det bliver et ungdomsmiljø, ligesom sammenhængskraften og identiteten kan styrkes. Lykkes det, vil det kunne skabe grobund for øget kvalitet i den enkeltes livskvalitet, have positive socialøkonomisk konsekvenser, herunder beskæftigelsesmuligheder, og skabe større tiltrækningskraft i omverdenen, der vil føre til flere ressourcestærke mennesker i Morbærhaven. 

  Morbærhaven står foran en omfattende renovering, og netværket orienterer sig mod at bruge dette som anslaget til at undersøge, hvilke forandringer der ellers skal ske med muligheden for at facilitere disse forandringer efterfølgende, for at Morbærhaven kan indfri sine potentialer

  Netværksleder: Marie-Louise Lunderød

  Stilling: Konsulent for kommunaldirektøren og konsulent i Netværksstrukturen

  Mail: marie-louise.lunderod@albertslund.dk

   

  Fremme antallet af børn, der er motorisk alderssvarende

  Et højt antal af screenede børn i 0 klasse er ikke motorisk alderssvarende. Hvorfor er dette tilfældet, og hvad kan der gøres ved det? Vi ved at konsekvenserne af ikke at være motorisk alderssvarende både kan være mange, alvorlige og langvarige. Herunder at det har en negativ indflydelse på indlæring. Det kan have negative konsekvenser for ens succes i skolen og derfor efterfølgende uddannelse og jobmuligheder. Dette netværk arbejder ud fra denne problemstilling med ambitionen om, at skabe løsninger herpå.

  Netværksleder: Hanne Birkdal Holm

  Stilling: Ergoterapeut, Børn, Sundhed & Velfærd

  Mail: hanne.holm@albertslund.dk


  Helhedsorienteret borgerservice indenfor ældreplejen. Velfærdsydelser i BUM strukturen. Hvordan nedbrydes silotænkning og skabes faglighed på tværs af målrettede borgerforløb

   Der er mange overgange i mellem forskellige fagligheder og afdelinger i de ydelser som kommunen leverer til de ældre borgere. Det gør, at der bliver tabt viden, effektivitet og kvalitet. Dette netværk arbejder med en ambition om, at der kan blive udviklet bedre måder at udføre dette arbejde på. Blandt andet bliver BUM modellen undersøgt ud fra styrker og svagheder, for derigennem at identificere potentielle udviklingsområder. Kan vi forbedre denne måde at arbejde på, kan det være værdi for vores borgere, ansatte og kommunen som helhed.


  Netværksleder: Anne Arvel

  Stilling: Områdeleder, Myndighedsområdet

  Mail: anne.arvel@albertslund.dk

  Forbygge den sociale deroute for udsættelsestruede borgere

  Der mangler en fælles tværfaglig ”indgang” for borgere som er udsættelsestruede. Konsekvenserne af at miste sin bolig, kan have store negative konsekvenser for borgerens liv - det sociale, det helbredsmæssige og det jobmæssige. For kommunen kan der også være store negative konsekvenser igennem øgede udgifter til forsorgshjem, husvilde tilbud mv. Igennem tværfagligt og borgerinddragende arbejde er målsætningen med netværket at finde veje hen i mod at mindske antallet af udsættelsestruede.

  Netværksleder: Zoulikha Nabate

  Stilling: Socialformidler, Borger- & Ydelsescenter

  Mail: zoulikha.nabate@albertslund.dk

  Borgerens optimale møde med Borgerservice og Borgerservice Digital

  Beskrivelse: Det er udfordrende for nogle borgere at gennemskue hvor og til hvem man skal henvende sig med borgerservicehenvendelser efter at borgerservice i forhallen er lukket. Det har medført klager fra borgere og det er tydeligt, at der er behov for at forbedre processerne. Netværket vil undersøge hvad er der pt ikke fungerer ordentligt for borgeren og identificere områder der skal forbedres. Netværket vil lave borgerinddragelse og involvere en del forskellige afdelinger i kommunen.

  Netværksleder: Rikke Møller

  Stilling: Udviklingsmedarbejder, Albertslund Bibliotek

  Mail: RIM@albertslundbib.dk


  Materialegården – forstærket ungeindsats

  På Materialegården tager unge Albertslund-borgere en EGU og bliver samtidig specialiseret inden for gartnerfaget. Udfordringen er, at mange oplever, at de står uden job og læreplads efter endt uddannelsesforløb. Konsekvensen af dette er at mange bliver ”tabt” igen, og ikke får gavn af det momentum de får opbygget på Materialegården. Dette netværk undersøger hvilke muligheder der er for at skabe en god sammenhæng, og hjælpe de unge videre. Nogle af de parter der tænkes at blive involveret er jobcenter, materialegården, ungevejledere fra skoler, de unge, mentorer, EGU og virksomheder.

  Netværksleder: Luise Nissen Schmidt

  Stilling: , SFO Herstedvester Skole

  Mail: luise.nissen.schmidt@albertslund.dk 


  Forbedre udsatte unges IT-kompetencer

  En del unge i Albertslund har svært ved at orientere sig, og begå sig i samfundet. Det kan være i forhold til deres bank, boligselskab, kommunens mange afdelinger, skat, digital postkasse osv. Mange af disse mennesker vil gerne have overblik og indsigt, så de kan mestre eget liv også på disse områder. Dette netværk er sat i verden med det formål, at undersøge mulighederne for at skabe tværfaglige tilgange, og identificere løsningsmodeller der kan være med til, at gøre det nemmere at være ung i Albertslund. Vi forventer særligt at det vil være unge der har familier og netværk, der ikke er udpræget ressourcestærke.

  Netværksleder: Britt Steinov

  Stilling: Kontaktperson for unge, Familiehuset

  Mail: britt.steinov@albertslund.dk


  Mindre tid på papirarbejde – mere tid på borgeren

  I dette netværk søger vi efter veje der gør, at vi som kommune kan flytte ressourcer fra papirarbejdet, i bred forstand, til at skabe værdi for borgeren, hos borgeren. Udgangspunktet for netværket er visitationen hvor ældre borgeres behov bliver vurderet og besluttet. Visitationen vil i 2015 tage sig af 600 sager, med prognoser der viser en stigning for de næste år på 20% p.a. Hvis vi kan identificere forbedrede arbejdsprocesser, kan vi skabe værdi for borgere, ansatte og Albertslund Kommune.

  Netværksleder: Majken Kondrup Olesen

  Stilling: Personalekonsulent, Personale, Økonomi & Stab

  Mail: majken.olesen@albertslund.dk


  Udsat skolestart- Hvordan sikrer vi en kvalificeret proces, der inddrager og betrygger alle forældre?

  Processen med at fastslå hvornår et barn er skoleparat er mærket af mange forskellige interesser og perspektiver. Samtidig oplever nogle forældre at deres børn bliver sygeliggjort. Forældre, PPR og daginstitutioner er nogle af de centrale aktører. Her er store potentialer hvis vi kan identificere måder at arbejde tværfagligt og borgerinddragende på. Hvis vi kan skabe måder at arbejde på hvor fagpersoner føler, at deres kompetencer udnyttes optimalt, og hvor den enkelte borger efterlades med en oplevelse af en professionel, helhedsorienteret og samarbejdende indsats omkring deres barn, har vi skabt stor værdi for såvel ansatte som borgere. 

  Netværksleder: Pia Borchmann

  Stilling: Special Pædagogisk Udviklingskonsulent, PPR

  Mail: pia.borchmann@albertslund.dk

   

  Innovationsnetværk

  Urban Farming

  Beskrivelse: Hvordan bliver Albertslund et laboratorium for Urban Farming?

  Albertslund vil med et kommercielt fokus på Urban-farming gøre forstaden til by-laboratorium for fremtidens produktion af bæredygtige fødevarer.

  Spørgsmålene er:

  • Hvordan bliver Albertslund Kommune laboratorium for produktion af bæredygtige fødevarer?
  • Hvordan kan byen udvikle et levende miljø for Urban-farming?
  • Hvordan kan fremsynede dyrkningsformer udvikles, testes og produceres kan producers her? 
  • Hvordan kan byen kan samarbejde med vidensinstitutioner, virksomheder og offentlige institutioner om udviklingen af det?


  Som en del af den grønne omstilling er visionen at skabe resultater af international karakter og blive forbillede for andre byer, når der skal udvikles bæredygtige fødevarer, som testes, produceres og distribueres til lokalt forbrug i storbyer.

  Urban Farming i Albertslund skal bidrage til virksomhedernes vækst i Greater Copenhagen og skabe ny viden og nye produkter baseret på metoder og teknologier til bæredygtig dyrkning i byen.

  Målet er at udvikle innovative nye forretningsmodeller, nye produktionsteknologier og intelligente driftsløsninger, bl.a. vertikal dyrkning, dyrknings- og styringssystemer i lukkede rum, regulering af klimaforhold med LED-lys og sensorer m.m., der har markedspotentiale for salg af såvel fødevarer som teknologi. Forskere, virksomheder og myndigheder vil arbejde tæt sammen om at bringe den nyeste viden i spil.

  Netværksleder: Gudrun Christensen

  Stilling: Erhvervskonsulent, Erhvervs- og Udviklingscenter

  Mail: gudrun.christensen@albertslund.dk

  Du kan læse mere om nogle af netværkenes effekter i "Om netværk i Albertslund 2016 - initiativer, proces og det vi forfølger"