Gå til hovedindhold

Kontakt og ofte stillede spørgsmål

At arbejde på nye måder i netværk afføder, ud over en række netværk, også en lang række spørgsmål. Nogle af disse vil du kunne finde svar på her. Husk at du altid kan hive fat i Sekretariat for Netværksstrukturen, hvis du vil vide mere.

Indhold

  Har du en idé til et nyt netværkstema, en opgave der kan løses i kompetencefællesskabet eller er du bare nysgerrig på at høre mere om, hvordan der arbejdes netværksbaseret i Albertslund Kommune. Så hold dig ikke tilbage, men tag kontakt.

  Kontakt via

  Ida Skov Nielsen:
  Netværkskonsulent.
  Tlf: 43686094, isn@albertslund.dk

  Mette Horsgaard: 
  Leder af Sekretariat for Netværksstrukturen.
  mhd@albertslund.dk

  Vi bliver som kommune mødt med stadig flere krav om at levere bedre service for færre penge. Samtidig står vi over for flere og mere komplekse opgaver. For at imødekomme disse modsatrettede krav, skal vi være bedre til at bruge hinanden på tværs af hele kommunen, så vi får så mange forskellige perspektiver på udfordringerne som overhovedet muligt.

  Når vi har flere perspektiver, og arbejder på nye måder i netværk, kan vi i højere grad udnytte den stærke faglighed, der kendetegner Albertslund Kommune. Vi kan inddrage  borgernes, virksomhedernes og foreningernes mange perspektiver i udviklingen af velfærd. så kan vi få de bedst mulige resultater, til gavn for borgerne, medarbejderne i Albertslund samt kommunes økonomi

  Der er flere grunde til at vi skal arbejde mere i netværk - her er et udpluk:

  • Netværk er en fleksibel arbejdsform, hvor hovedformålet er at bringe forskellige - og ofte utraditionelle - perspektiver i spil, for at skabe nye løsninger på kendte problemstillinger.
  • I netværk eksperimenteres der med arbejdsformer og metoder for at blive bedre til at se på problemstillingerne på andre måder end hidtil.
  • I netværk opbygges relationer på tværs af organisationen, ud til lokalsamfundet og mellem kommuner, virksomheder, vidensinstitutioner osv. Når vi får opbygget relationer og kender hinandens kompetencer, er vi langt bedre rustet til også at håndtere fremtidige udfordringer.
  • I netværk ændres vores forståelse af ting. Erfaringerne her fra Albertslund viser, at man ikke helt kan slippe netværkstankegangen når man kommer tilbage til det daglige arbejde i basisorganisationen. Man griber ens arbejdsopgaver anderledes an
  • Og så er netværk en arbejdsform der motiverer og engagerer folk. Når vi får mulighed for at se på de kendte problemstillinger på anderledes måder, og når vi møder og delagtiggør borgeren i processen, får vi i sidste ende også bedre og mere helhedsorienterede løsninger. Det i sig selv er motiverende.

  Netværk er en arbejdsmåde og et mindset, der passer rigtig godt til komplekse opgaver. Netværk opstår når du eller en kollega identificere et behov.

  Netværk opstår på baggrund af et identificeret behov i organisationen. Der kan eksempelvis være en problemstilling, som vi i lang tid - uden held - har forsøgt at løse.

  Det vil her være oplagt at lave et netværk omkring denne problemstilling eller dette tema, bl.a. fordi vi i netværk har mulighed for at få langt flere perspektiver i spil end i vores daglige arbejde, hvilket muliggør at vi kan skabe nye og bedre løsninger.

  Har du en idé til et netværk eller gerne vil være netværksleder har du flere muligheder:  

  1) Du kan kontakte én fra Netværksstrukturen.

  2) Du kan, i tråd med den gensidige initiativpligt, selv gå til din personaleleder eller kollega og gå i dialog om muligheden og behovet for et nyt netværk. Det vigtigste er at huske, at netværk starter med dig selv og dine tanker omkring det

  3) Du kan beskrive din ide i temaskabelonen

   

  Netværk er ikke en eksakt størrelse, og derfor ser vi mange forskellige typer af netværk rundt omkring.

  I Albertslund har vi valgt at lave en opdeling i tre typer af netværk, der med hver deres arbejdsform og formål skal arbejde med komplekse og tværgående opgaver.

  • Innovationsnetværk skaber radikal innovation og udvikler fremtidens løsninger, med udgangspunkt i politiske visioner og strategier (f.eks. hvad er er urban farming i AK?).  Innovationsnetværk tager udgangspunkt i politiske visioner og strategier og kan potentielt skabe gennemgribende forandringer, derfor er innovationsnetværk koblet til referenceleder på direktørniveau. I det omfang innovationsnetværk spiller op til det politiske niveau, kobles det til innovationsudvalg.
  • Læringsnetværk genererer viden indenfor et område, som organisationen ønsker at sætte på dagsordenen, hvor vi pt. ikke har nok viden, f.eks. deleøkonomi eller frivillighed. Læringsnetværk skaber læring og kompetenceudvikling gennem videndeling på tværs af faggrupper i organisationen og med andre aktører fra det omkringliggende samfund. Netværkets deltagere er hver især forpligtigede til at sætte den genererede viden i spil i egen basis. Læringsnetværk er koblet til CF, ved særligt to nedslag: igangsættelse og afslutning af netværk.
  • Velfærdsnetværk skaber hverdagsinnovation og udvikler god og effektiv borgernær velfærd gennem helhedstænkning, bedre arbejdsgange og relationel koordinering mellem afdelinger. Velfærdsnetværk udvikler løsninger, der forbedrer eksisterende løsninger og nytænker måden hvorpå vi koordinerer og bruger de ressourcer, som allerede findes i kommunen. Velfærdsnetværk kobles til en referenceleder fra CF. I det omfang velfærdsnetværk spiller op til det politiske niveau, kobles det til fagudvalg. 

  Det er en fordel at være uddannet netværksleder, men det er ikke et krav. Du skal dog kunne identificere dig med "den gode netværksleder".

  Netværkslederuddannelsen klæder dig på til at arbejde netværksbaseret og giver dig nogle gode redskaber til alt lige fra at finde et egnet netværkstema over facilitering og ledelse af netværket, til selve målingen af den værdi, netværket i sidste ende kommer til at skabe. Det er derfor en fordel at have været på netværkslederuddannelsen. 

  Men du behøver ikke at være uddannet for at blive netværksleder. Du skal dog kunne identificere dig med "den gode netværksleder" som

  1. kan tænke andre ind i opgaveløsningen og har et blik for hvilke fagprofessionelle, borgere, politikere, interesseorganisationer og virksomheder der kan bringes positivt sammen for at opnå en helhedsorienteret forståelse af tværgående udfordringer.
  2. kan engagere og motivere gensidigt afhængige aktører til at deltage, tage ejerskab, ansvar og medlede i en proces, hvor forskellige dagsordener og interesser er i spil.
  3. kan skabe et trygt rum hvori mennesker med forskellige baggrunde mødes i respektfulde, ligeværdige og tillidsfulde relationer, med henblik på gensidig inspiration, udvikling og læring mellem mennesker.
  4. kan sætte sin nysgerrighed og undren i spil gennem stimulerende, refleksive og udfordrende dialoger, som skaber forudsætninger for at bryde med vanetænkning og understøtte andre i sammen at finde svar på problemstillinger.
  5. har modet til at sætte processer i gang, stå på usikker grund, forfølge det ukendte og eksperimentere undervejs.
  6. har øje for kommunens strategiske dagsorden og kan sætte den i spil – eller udfordre den, i arbejdet med at forfølge visioner, nye løsninger og værdier i opgaveløsningen.
  7. jagter de gode løsninger og effekter og er derfor villig til at kvalificere og genforhandle tidligere trufne beslutninger, men ved også hvornår en beslutning skal træffes for at sikre fremdrift.
  8. kommunikerer og videreformidler, med henblik på at skabe opbakning til nye løsninger og nye arbejdsgange blandt medarbejdere, borgere, politikere og andre relevante aktører og forstår at bruge digitale platforme til at understøtte og optimere netværksarbejdet.
  9. har en udforskende tilgang og er ofte den medarbejder, der er på udkig efter nye og bedre løsninger.
  10. brænder for at kvalificere egne kompetencer, elsker at udfordre sig selv, og ønsker at udvikle sine egenskaber som facilitator og leder, gennem teoretisk forståelse og praktisk erfaring med netværksarbejde.

  Der vil med garanti stadig være en del spørgsmål, som du ikke kan finde svar på her på siden. Så læs vores tilbudskatalog og skriv til os i Netværksstrukturen - så vil vi glæde os til at fortælle mere om netværk!

  Netværksstrukturen i Albertslund Kommune er en del af hele kommunen. På sekretariat for Netværksstrukturen, arbejder vi med at understøtte netværksstrukturen i Albertslund Kommune.

  Sekretariat for Netværksstrukturen understøtter netværksstrukturen og netværkslederne. I KL’s artikel om Netværksstrukturen ”Når gamle fru Hansens blomster visner”  er kommunaldirektør Jette Runchel og lederen af Sekretariat for Netværksstrukturen blevet interviewet om netværksarbejdet i Albertslund Kommune. Det er dette arbejde Sekretariat for Netværksstrukturen understøtter. Artiklen blev bragt i forbindelse med et ledertræf i KL.

  Netværksstrukturen i Albertslund Kommune er beskrevet i Netværksstrukturen version 3. Her beskrives Sekretariat for Netværksstrukturens rolle i Albertslund Kommune, definitionen af netværkstemaer, netværkstyperne, ledelsesrollerne i netværk og sekretariat for netværksstrukturens understøttende rolle.

  Erfaringer med Netværksstrukturen uddyber hvorfor Albertslund Kommune har en netværksstruktur, hvordan det hele startede, de drivkræfter og barrierer der har været i kommunen ift. at udvikle organisationen mod en netværksbaseret organisation i det første år med netværksstruktur.