Gå til hovedindhold

7. Konkretisering og test

-

Indhold

  Hvordan kan I gå fra løst beskrevne idéer til konkrete testbare handlinger? Ved at konkretisere idéerne fra netværket skabes der sammenhæng og overblik over, hvad idéen adresserer, hvilke aktiviteter det indebærer og hvilken værdi det potentielt skaber. Når I tester idéerne i praksis kan I hurtigt finde ud af, om de konkrete handlinger faktisk virker efter hensigten. Læs afsnittene og få mere viden om konkretisering og test samt værktøjer, beskrivelser og metoder til hvordan I kan planlægge og udføre fasen.

  Konkretisering handler om at gøre idéer til praksis, ved at skabe sammenhæng mellem formål, konkrete aktiviteter og ønsket værdiskabelse. Det gør det lettere at teste og formidle idéerne og skaber grundlag for evaluering og spredning.

  På dette tidspunkt i processen står du med en liste af mere eller mindre beskrevne idéer, der skal omsættes til praksis. Konkretisering er et væsentligt nedslag, i forhold til at sikre at idéerne kan leve videre i basisorganisationen.

  Hvem skal du have med i konkretiseringen?
  De deltagere, der har været i netværket op til nu, er ikke nødvendigvis dem, som er relevante for denne fase. For at lykkes med konkretisering og test er det nødvendigt, at du involverer de ledere og medarbejdere som idéen henvender sig til, i selve konkretiseringen af idéen. Det er der to overvejende årsager til:

  1. Ved at inddrage praksisnær viden øges muligheden for, at idéerne på forhånd er tilpasset den praksis de taler ind i.
  2. Involvering skaber ejerskab til idéerne. De fleste vil gerne involveres i udviklingen af det arbejde, de selv skal udføre. Man kan derfor møde modstand, hvis man blot præsenterer medarbejdere for en færdig idé og forventer, de går i gang med test.

  Gør idéerne klar til test og realisering
  Jo mere konkrete I kan være i beskrivelse af indhold, aktiviteter, omkostninger, potentiale, målgruppe, ansvar mv., desto nemmere er det at gå fra idé til test.

   

  Leverance ved overgang til test
  Skabelonen sidst i afsnittet er både et styringsværktøj for jer til at konkretisere jeres idéer og samtidig en leverance til CF.

  Skabelonen udfyldes på hver af de udvalgte idéer og rummer en beskrivelse af selve idéen og hvilke værdier idéen forfølger, dens potentiale og hvordan den kan videreføres og udmøntes i konkrete initiativer.

  CF-leverancen indeholder foruden de udvalgte idéer, to andre elementer: fortællinger fra netværksarbejdet og en netværksberetning. Fortællinger fra netværksarbejdet skal fungere som en rammefortælling om netværket, og idéerne. Netværksberetningen indeholder informationer om deltagere og relationer, en kort beskrivelse af netværkets idéer og deres struktur, status og perspektiv på netværksarbejdet, samt en beskrivelse af samarbejdet og processen.

  Skabelonen med anvisninger til udfyldning af de tre elementer, findes her.

   

  Refleksionsværktøjet og skabelonen, herunder skal hjælpe jer til at konkretisere idéerne, skabe overblik og stille skarpt på den ønskede værdiskabelse.

  Ved at teste idéerne fra netværket kan man hurtigt og med få midler få viden om, hvordan de virker i praksis. Det gør det muligt at justere idéer før implementering og øger muligheden for succes.

   

  Lige meget hvor grundige og inddragende I har været, kan I ikke forvente at ramme plet i første skud. Derfor er det en rigtig god idé at teste netværkets idéer i mindre skala, før I går til implementering og spredning.

  Test handler først og fremmest om læring. Om at introducere potentielle nye tiltag til de medarbejdere og borgere, de henvender sig til, for at vurdere efterspørgsel og effekt, og for at sikre, at de skaber den ønskede værdi.

   

  Om test af idéer

  De praktiske grunde til at teste er, at finde ud af hvordan idéerne fra netværket virker i praksis. Den viden der søges i test vil typisk være hvordan idéen modtages af eksempelvis medarbejdere og borgere, om idéen virker til at skabe f.eks. en ønsket adfærdsændring og om idéens udformning gør den logistisk let at gå til.

  De strategiske grunde til at teste handler om at skabe ejerskab og det bedst mulige udgangspunkt for overlevering og implementering. Ejerskabet opbygges ved at de medarbejdere og ledere der potentielt skal bære idéen videre i implementering tager praktisk del i udvikling og afprøvning af nye idéer. Når idéer testes gøres både fremgangsmåden og potentielle gevinster mere konkrete og det letter overleveringen til basisorganisationen markant.

   

  Testforløb
  Omfanget af testforløbet vil variere, alt efter testdesignet. Overordnet kan der dog opstilles fire stadier for test af idéer:

  1. Opstart af test
  2. Test af idéer
  3. Analyse af testresultater
  4. Næste skridt

  Stadierne vil for netværkslederen veksle i intensitet. Typisk vil opstart af test og analyse af testresultater være mere arbejdsintensive end selve testen af idéerne.

  I opstarten skal testen løbes i gang, og du skal sikre ledelsesopbakning til testen. Involver din referenceleder, de relevante ledere på det område du vil teste på, samt de medarbejdere der skal udføre testen, og giv dem muligheden for at sætte deres præg på idéen. Test, indhentning og analyse af testresultater skal planlægges, samt hvad I skal gøre med testresultaterne, når testen afsluttes.

  Testresultaterne analyseres med henblik på hvordan idéen virker. Den viden bruges til at godkende, justere eller kassere idéen. Herfra planlægges næste skridt. Enten kan der være behov for at teste videre efter justering af idéerne. Eller også skal idéer og anbefalinger overleveres til basisorganisationen.

   

  Testdesign

  Helt overordnet kan man opstille tre forskellige tilgange til test af idéer i netværksarbejdet: Lille-skala-test, Labtest og Minimum Viable Product (MVP).

  Lille skala    Labtest   Minimum Viable Product (MVP) 

  Ved denne testtype testes hele idéen i praksis, men ikke i fuld skala. Der udvælges på forhånd et afgrænset område eller en mindre gruppe af borgere og medarbejdere at teste idéen med. Efter testen justeres idéen ud fra den viden, man får ud af det. Lille-skala-test egner sig især til de enkle idéer, hvor der ikke er for mange ukendte faktorer. Den viden man får ud af testen vil være om idéens samlede funktion og om den potentielle værdiskabelse.

   

  Ved labtest afprøves idéer i et lukket miljø. Testen foregår backstage, hvilket vil sige, at det ikke er en test i praksis, men at det f.eks. foregår i en interviewsituation med én eller få slutbrugere. Labtest tillader dig at præsentere reelle, men ufærdige bud på nye løsninger og få hurtige inputs til justering. Det kan gøres ved at udfærdige prototyper af hele eller dele af idéen f.eks. ved at lave fysiske mock-ups eller service blueprints (se metodekataloget).

   

   MVP handler om at finde ind til essensen af en idé og afprøve den i virkeligheden. I produktudvikling er MVP det første produkt, som kan leve uden for virksomhedens udviklingsfaciliteter. En tilgang til at finde essensen kan være ved, at I i netværket vedholdende spørger hinanden: "Hvorfor?" "Hvorfor er idéen god", "hvorfor er det lige dét, der gør idéen god", "hvorfor lige netop den tilgang" osv. Indtil I føler I når kernen af idéen. En anden tilgang er at afprøve en "guldservice". Guldservicen er, at levere en mere vidtrækkende og ressourcekrævende service end den idéen foreskriver for at hente førstehåndserfaringer ift., hvad der virker, og hvad der ikke virker.

   

  Omfanget af testen
  Test er endnu et skridt i netværksarbejdet for at reducere risici før implementering, og man vil ofte kunne nøjes med at teste med en håndfuld slutbrugere, for at finde frem til hvad der virker, og hvad der ikke virker.

  Planlægning og styring af test
  Hvad der testes, hvordan, i hvilket omfang og feedback planlægges så konkret som muligt inden testen påbegyndes. På denne måde skabes der en rød tråd gennem testen, hvor alle ved, hvad de arbejder mod, og det bliver muligt for netværkslederen at have styring på processen. Som netværksleder skal du have planlagt hvem der er tovholder på testen og opsamlingen på denne, samt sørge for, at de har de fornødne værktøjer og viden til at gøre det.

  Feedback fra test
  Erfaringen viser, at vidensindsamlingen ofte foregår kvalitativt gennem f.eks. interviews, fokusgrupper, brugerrejser eller observation. Bruger man kvantitative metoder som spørgeskemaer, har man på forhånd defineret præcis hvilken viden, man kan trække ud og begrænser derfor mulighederne for at tilføje nuancer undervejs.

  Godkend, juster eller kasser
  Når testen er afsluttet, er det tid til at vende tilbage til idéen. Viste testen den ønskede effekt, dokumenteres testen som en del af formidlingen af den endelige idé. Måske viste testen uhensigtsmæssigheder, som kræver justering af idéen. Det er også muligt, at testen viser, at konceptet slet ikke har den ønskede effekt eller skaber værdi og måske direkte skal kasseres. Planlæg på forhånd, hvordan du skal arbejde med den læring, I får ud af testen.

  Brug nedenstående refleksionsværktøj til at hjælpe med at forberede testfasen. Det efterfølgende dokument er et styringsværktøj til planlægning og eksekvering af test.