Gå til hovedindhold

Opdagelsesmetoder

Hvordan kan du få nye perspektiver på den nuværende praksis? Har du og dine kollegaer et fælles udgangspunkt for et netværks- eller workshopforløb, eller adskiller jeres opfattelser sig fra hinanden? Ved at gå på opdagelse har I mulighed for at se praksis med nye, undrende øjne.

Indhold

  Interviews giver mulighed for at forstå situationer og områder fra borgere, med-arbejdere og andres perspektiv. Du får et nuanceret og dybdgående indblik i inter-viewpersonernes førstehåndsoplevelser. Det er en effektiv måde at få kvalificeret jeres problemopfattelse og samle inspiration til idegenerering. I dette afsnit kan du læse, hvordan du går metodisk til henholdsvis interview med enkeltpersoner og grupper.

  Interview af enkeltperson eller gruppe?

  Før du vælger interview af enkeltpersoner eller grupper, er det vigtigt, at gøre dig forskellen på de to klart. Det kan være tillokkende at vælge gruppeinterviewet, fordi du dermed får flere perspektiver i spil på kortere tid. Der er dog forskel på den viden og respons, du får ud af de to metoder, og hvad det kræver at udføre. I skemaet nedenfor kan du se nogle af de centrale forskelle. Herefter følger en guide til forberedelse og udførelse af de to metoder

   

  Gennem observation kan du opdage, hvad der foregår i en bestemt situation, på et bestemt sted eller i et bestemt tidsrum. Det er en mulighed for at sætte sig ud-over andres beretninger og opleve med egne øjne, hvad der sker, undre sig og læg-ge mærke til de små detaljer. Du kan vælge enten at observere som fluen på væg-gen, eller at interagere med det, du observerer som deltagende observatør.

  Her gennemgås generelle anbefalinger og vejledninger til forberedelse, udførelse og bearbejdning af observationer. I slutningen af afsnittet kan du læse mere om forskelle og opmærksomheder ved de to observationstyper.

  Forberedelse

  Du skal finde ud af, hvad du skal observere og strukturere dine observationer, så du sikrer, at du får det ønskede udbytte.

  • Vælg genstand for observation. Med udgangspunkt i det fokuserede netværkstema skal du finde ud af, hvad du skal observere. F.eks. en bestemt situation, en gruppe eller et sted.
  • Kontakt og lav aftaler om at du kommer. Nødvendigheden og omfanget af aftaler afhænger af, hvad du skal observere. Observerer du brugen af kommunens grønne områder, behøves ingen aftale. Observerer du på private områder, gøres det efter aftale. Skal du f.eks. observere et møde, er det vigtigt, at du har samtykke fra mødets parter.
  • Lav et observationsskema. Det er en god ide at lave et observationsskema, som du kan udfylde, mens du observerer. Det gør det nemmere at systematisere observationerne. For at lave et observationsskema skal du finde ud af, hvad der er vigtigt at få mere viden om. Er det vigtigt at beskrive de fysiske rammer, eller er det kun interaktion, der er vigtigt. Skal du beskrive alt, hvad der sker, eller er det kun nogle specifikke situationer? Er det kun det personerne siger, som har interesse, eller er du også interesseret i kropssprog? Se et eksempel på et udfyldt observationsskema på næste side.

  Udførelse

  Udførelsen afhænger af, hvad du observerer og hvordan. Nedenfor er listet nogle generelle punkter for, hvordan du kan gøre.

  • Introducer dig selv. I nogle situationer vil det ikke være nødvendigt. Men hvis du er deltagende observatør eller observerer en lukket begivenhed, et møde eller en ømtålelig situation, er det vigtigt at introducere dig, så de deltagende ved, hvem du er og ikke føler ubehag ved, at du er tilstede.
  • Tag noter. Print dit observationsskema og notér direkte i det. Men lad dig ikke begrænse for meget af dit observationsskema. Hvis dine observationer ikke passer ind i skemaet så skriv dem ned alligevel. Forsøg at få så mange detaljer med som muligt. Ting, der i første omgang virker irrelevant, kan være en del af et større mønster, som du først bliver opmærksom på, når du bearbejder materialet bagefter.
  • Vær åben. Bibehold din åbne og undersøgende tilgang igennem hele seancen, og lad være med at analysere for meget undervejs.

  Bearbejdning

  Efter observationen, er det en god idé at sætte tid af samme dag, mens det hele er i frisk erindring, til at se dine noter igennem og reflektere over det, du har set og oplevet. Skriv gerne dine refleksioner ned. De bliver nyttige i tematiseringsfasen. Tænk over hvad du har lært, og hvad du er blevet overrasket over - både positivt og negativt. Hvilke indsigter har du fået, og er der noget der kræver yderligere observation eller skal følges op med andre metoder, f.eks. interviews.

   

  Overvej

  Aktiver dine netværksdeltegere så meget i processen som muligt. Netværksdeltagerne får ejerskab til processen, og de opdagelser I gør jer får mere gennemslagskraft ved, at deltagerne oplever dem på første hånd i stedet for at få dem formidlet. Planlæg observationerne og lav observationsskema sammen og lad deltagerne foretage og bearbejde dem.

  Overvej hvordan du vil formidle dine observationer. Det kan være en god ide at tage billeder undervejs, eller kombinere observationerne med metoden fotosafari.

  Overvej hvordan du vil observere. Som nævnt er der to overordnede tilgange:

  • Fluen på væggen. Observatøren er passiv og interagerer så vidt muligt ikke med omgivelserne. Du kan bruge din fulde opmærksomhed på, at observere hvad der sker og notere løbende. Du observerer som ”outsider” og har mulighed for at undre dig og se detaljer, som praktikere ikke ser til daglig.
  • Deltagerobservation. Som deltagende observatør får du indsigt i situationer og aktiviteter ved både at deltage i dem og observere dem. Metoden kombinerer så at sige ”insiderviden” og ”outsiderviden”. Du får prøvet aktiviteter på egen krop og kan finde ud af, hvordan de fungerer i praksis, men må tilgengæld give afkald på noget af detaljerigdommen ved at være fluen på væggen. Metoden er særligt velegnet til at observere praksis og konkrete aktiviteter.

  Læs mere om Brugerrejse her

  Læse mere om Fotosafari her

  Læse mere om Etnoraid her

  Læs mere om Film og lyd her