Beskrivelse og vurdering af problemerne

Der skal laves en APV senest hvert 3. år på den enkelte arbejdsplads. Det er et lovkrav og fremgår af arbejdsmiljøloven. Bemærk at APV'en også skal revideres før, der er gået 3 år, hvis der sker ændringer i arbejdet eller i arbejdsmetoder- og processer, der har betydning for arbejdsmiljøet.


Det andet element i APV-processen handler om at beskrive og vurdere de arbejdsmiljøproblemer, der er konstateret i kortlægningsfasen. Problemernes art, alvor og omfang skal beskrives nærmere. Årsagerne til problemerne og de mest hensigtsmæssige løsninger skal også beskrives.

Fundamentet for evalueringen lægges, når man drøfter, hvordan APV'en skal gennemføres. I starten drøftes forventninger, formål, mål, proces mv. og disse kan være udgangspunktet for en evaluering.

Evalueringen kan foregå både i sikkerhedsgrupperne, hvor den praktiske gennemførelse af APV'en har fundet sted, og i sikkerhedsudvalget, der har defineret rammerne, tilrettelagt og koordineret gennemførelsen af APV.

En evaluering kan fx handle om:

 • processen
 • mål
 • resultater
 • effekter

APV'en skal revideres, hvis der sker ændringer i arbejdet eller i arbejdsmetoder og –processer, som har betydning for arbejdsmiljøet.

Derudover skal virksomheden revidere den samlede APV hvert tredje år. Det gælder også, hvis der er foretaget justeringer i APV'en i den mellemliggende periode.

Det femte element er at opstille retningslinier for, hvordan man vil følge op på handlingsplanen. Det skal angives, hvem der har ansvaret for at gennemføre planen i praksis, og det skal også fastlægges, hvornår og hvordan man skal vurdere, om ændringerne har haft den ønskede effekt. Endelig skal man vurdere behovet for at revidere APV'en.

En handlingsplan er et værktøj, der både indeholder en aktivitets- og tidsplan. Det skal fremgå af planen, i hvilken rækkefølge de konstaterede problemer bliver prioriteret og løst. Handlingsplanen bør indeholde følgende elementer:

 • En kort beskrivelserne af problemerne
 • En kort beskrivelse af de valgte løsninger
 • Oplysninger om, hvornår løsningerne vil være gennemført
 • Navn på den/de, der er ansvarlig/e for, at løsningen gennemføres

Det tredje element i APV-processen handler om at inddrage sygefravær. Virksomheden skal med udgangspunkt i sygefraværet som sådan vurdere, om der er forhold i arbejdsmiljøet, der kan medvirke til sygefraværet. Inddragelsen af sygefravær indebærer ikke, at virksomheden pålægges en forpligtelse til at udarbejde en sygefraværsstatistik.

Det er ikke sygefraværet, men arbejdsmiljøets virkning på sygefraværet, der skal tages stilling til. Der tages udgangspunkt i det samlede sygefravær, men når der sættes ind over for arbejdsmiljøet, er det det arbejdsmiljørelaterede sygefravær, der kan blive nedbragt. Derimod skal APV'en ikke forholde sig til enkeltpersoners sygefravær.

Det andet element i APV-processen handler om at beskrive og vurdere de arbejdsmiljøproblemer, der er konstateret i kortlægningsfasen. Problemernes art, alvor og omfang skal beskrives nærmere. Årsagerne til problemerne og de mest hensigtsmæssige løsninger skal også beskrives.

Der findes mange kortlægningsmetoder og redskaber. Hver metode har sine fordele og ulemper, og forskellige metoder giver forskellige perspektiver på udfordringerne i arbejdsmiljøet. Nogle metoder retter sig mod faktuelle vurderinger, og med andre metoder kortlægger man i højere grad de ansattes egne oplevelser.

Skematisk oversigt over nogle eksempler på data, information, redskaber og metoder, som kan bruges til kortlægningen:

 • Checklister inden for forskellige brancher
 • Checklister for gennemgang af arbejdsmiljøet
 • Spørgeskemaundersøgelse
 • Interview
 • Fokusgruppeinterview
 • Observationer
 • Dialogbaserede metoder
 • Rundgang ved sikkerhedsgrupper
 • Mødereferater fra sikkerhedsudvalget
 • Tekniske målinger
 • Statistik over arbejdsulykker

Første skridt i APV-processen er at kortlægge virksomhedens arbejdsmiljøproblemer. Det er her, arbejdsmiljøvejviseren kommer ind i billedet. Den kan være en god hjælp for virksomheden, når den skal identificere sine egne arbejdsmiljøproblemer.

Hvis der ikke registreres nogen arbejdsmiljøproblemer i virksomheden, skal det fremgå af APV'en. Det skal fremgå skriftligt, at

 • Virksomheden har kortlagt arbejdsmiljøforholdene
 • Sikkerhedsorganisationen har været inddraget
 • Der ikke er konstateret nogen arbejdsmiljøproblemer

Indholdet i en APV afhænger dels af de arbejdsmiljøproblemer, som de ansatte oplever, og dels af lovkravene til arbejdspladsen.

Som udgangspunkt skal arbejdspladsen finde Arbejdsmiljøvejviseren for den pågældende branche, hvoraf det fremgår hvilke arbejdsmiljøforhold, arbejdspladsen som minimum skal forholde sig til i APV'en.

Uanset valg af metode skal APV'en indeholde disse fem elementer:

APV'en skal være skriftlig, men der er ikke fastsat krav om, hvor meget der skal skrives. Udarbejdelse af APV kan ske i elektronisk form.APV'en skal forefindes i virksomheden og være til rådighed for virksomhedens ledelse, medarbejdere og Arbejdstilsynet.Virksomheden skal tage stilling til de væsentligste arbejdsmiljøproblemer i APV'en. Arbejdstilsynet har udarbejdet 48 brancherettede arbejdsmiljøvejvisere, der informerer om, hvor Arbejdstilsynet ser de væsentligste arbejdsmiljøproblemer i de forskellige brancher.

Arbejdsmiljøvejviserne informerer også om de vigtigste arbejdsprocesser og regler samt giver forslag til, hvordan man kan løse de typiske arbejdsproblemer.Væsentlige problemer på den enkelte arbejdsplads skal dog indarbejdes i APV'en, uanset om de fremgår af den relevante arbejdsmiljøvejviser eller ej.Det er ikke alle brancher, der er beskrevet, så nogle brancher må anvende de vejvisere, der ligger tættest på.Arbejdsmiljøvejviserne kan bestilles hos Arbejdstilsynet eller blive hentet via internettet på Indholdet i en APV afhænger dels af de arbejdsmiljøproblemer, som de ansatte oplever, og dels af lovkravene til arbejdspladsen. Som udgangspunkt skal arbejdspladsen finde Arbejdsmiljøvejviseren for den pågældende branche, hvoraf det fremgår hvilke arbejdsmiljøforhold, arbejdspladsen som minimum skal forholde sig til i APV'en.

Uanset valg af metode skal APV'en indeholde disse fem elementer:

 • Identifikation og kortlægning af virksomhedens arbejdsmiljøforhold
 • Beskrivelse og vurdering af virksomhedens arbejdsmiljøproblemer
 • Inddragelse af arbejdspladsens sygefravær
 • Prioritering og opstilling af en handlingsplan til løsning af virksomhedens arbejdsmiljøproblemer
 • Retningslinier for opfølgning på handlingsplanen.

APV'en er først gennemført, når man har været alle faser igennem og evalueret.

Det fjerde element i APV'en er, at virksomheden skal udarbejde en skriftlig handlingsplan for de problemer, der ikke kan løses med det samme.

Ved kortlægningen kommer der ofte flere problemer frem, end man kan håndtere på én gang. Det vil således være nødvendigt at prioritere. En forudsætning for at foretage en prioritering, der siden vil udmønte sig i handling, er enighed om prioriteringskriterierne. En drøftelse og fastlæggelse af kriterier vil derfor gøre prioriteringen mere målrettet, og drøftelsen bør minimum foregå i et forum, hvor der er beslutningskompetence til at gennemføre prioriteringerne.

Fastlæggelse af de kriterier, man vil prioritere udfra kan fx gøres ved hjælp af nedenstående spørgsmål:

 • Indebærer problemet en overskridelse af loven?
 • Er der motivation til at arbejde med problemet?
 • Er der en hurtig, simpel løsning på problemet?
 • Er problemet fælles for mange?
 • Tager det lang tid at gennemføre løsningen?
 • Kræver det stor indsats, og er det dyrt?
 • Er det meget vigtigt for en enkelt afdeling af få problemet løst?
 • Har det længe været et problem på arbejdspladsen?
 • Er der en ulykkesrisiko?
 • Giver problemet anledning til meget sygefravær?