Pakke 4 - Generelle tværgående kompetencer

Se hvilke tilbud og muligheder der eksisterer for tværgående kompetenceudvikling i 2016 og 2017.


Intro til alle nye medarbejdere

For at sikre en fælles forståelse af de forventninger, krav og muligheder man mødes med som ny medarbejder i Albertslund Kommune, skal alle nye medarbejdere deltage i en introdag, hvor nye medarbejdere introduceres til Albertslund Kommunes:

  • Historie
  • Organisation
  • Værdier
  • Centrale politikker
  • Centrale målsætninger
  • De fysiske omgivelser (guidet bustur i Albertslund kommune)

Introdagen udbydes via Medarbejdersiden og mail.

 

Kommunom uddannelse

Som administrativ medarbejder i Albertslund Kommune har du mulighed for at søge om at få bevilget efteruddannelse i form af kommunomuddannelsen (fællesdel, 2 valgfag og afgangsprojekt). Din leder skal anbefale at du går i gang med uddannelsen/de enkelte fag.  Du kan læse mere om uddannelsen på www.cok.dk.

Regelgrundlaget for Kommunom er som udgangspunkt Overenskomsten for kontorpersonale og IT-personale m.fl. - se mere her.

Øvrige administrative medarbejdere kan dog også søge om optagelse på kommunom efter aftale med deres leder. 

Kommunom-uddannelsen er den eneste uddannelse, som er direkte målrettet til ansatte i kommuner og regioner. Uddannelsen giver adgang til en lang række uddannelser på diplomniveau.

Kommunom-uddannelsen består af tre dele: fællesdelen, specialedelen og et afgangsprojekt. Uddannelsens omfang svarer til 60 ECTS-point. ECTS-point er et fælles europæisk system, som beskriver omfanget og arbejdsmængden af en uddannelse. 60 ECTS-point svarer til et års heltidsuddannelse. Undervisningen foregår en dag om ugen i dagtimerne. Uddannelsen kan gennemføres på deltid over 2,5 år.

Økonomi og Stab udsender 2 gange årligt information om ansøgningsprocedure til lederne, typisk i april og november.  Det anbefales at have en løbende dialog med sin leder omkring kommunomuddannelsen.

Særligt for kontorelever

Hvis du bliver fastansat i en kommune, når du er færdig som elev, kan du læse videre på kommunom-uddannelsen. For ansatte, der har gennemgået den kommunale elevuddannelse, skal der gives tilbud om at du kan starte på fællesdelen umiddelbart efter, at elevuddannelsen er afsluttet. Hvis du ansættes i en anden kommune, skal tilbuddet gives umiddelbart efter 1 års ansættelse.

Forud for tilmelding til uddannelsen orienteres Økonomi og Stab (pernille.carlsen@albertslund.dk) af økonomiske og udbudsmæssige årsager. 

 

Bedre borgerbetjening og effektiv forvaltning

I 2017 vil der udbydes et kursusforløb med fokus på bedre borgerbetjening og effektiv forvaltning. Kurset er obligatorisk for alle medarbejdere på rådhuset.
Fokus vil være på at skabe et fælles sprog og et solidt fundament for god sagsbehandlingspraksis med udgangspunkt i temaerne:

  • Den kommunale forvaltning – at arbejde en politisk styret organisation
  • Grundlæggende forvaltningsret og sagsbehandlingsregler
  • Økonomiske rammer
  • Digital understøttelse

Forløbet vil varer to halve dage, og så snart vi ved mere, om hvilke dage de forskellige afdelinger skal på kurset, informerer I via mail og medarbejderside. 

 

#iPraktik

Tilbuddet #iPraktik arrangeres af Center for Offentlig Innovation, hvert år i uge 37.
Tilbuddet om innovationspraktik indebærer, at Albertslund Kommune, som arbejdsplads, får mulighed for at tilbyde os som praktikværter for andre offentlige ansatte, mens ansatte fra Albertslund Kommune drager på praktik i andre offentlige institutioner.
Formålet er at "at skyde genvej" til værdiskabende forandringer, fordi innovationer i det offentlige som oftest er genbrug eller delvist genbrug af andres løsninger, og fordi de i reglen sker i samarbejde med andre uden for arbejdspladsen.
Alle opfordres til at deltage i tilbuddet.

 

Det Kommunale Netværk for Social Innovation

Albertslund Kommune deltager også i Det Kommunale Netværk for Social Innovation, hvor pt. 12 medarbejdere fra alle de store velfærdsområder er med. Netværket faciliteres af Teknologisk Institut og mødes fem gange årligt, for at inspirere hinanden til at gentænke velfærdsudfordringerne.

De 12 deltagere fra Albertslund Kommune danner også et internt netværk, der skal understøtte læringen, og sikre at den sættes i spil i organisationen.   

Finansiering

Central finansiering af ovenstående aktiviteter. Ved central finansiering sendes regning til EAN Nr. 5798008869631 med tydelig angivelse af navn, afdeling og uddannelsesaktivitet.