Seniorer

Seniorpolitik og senioraftaler


 Seniormedarbejdere vælge mellem et antal seniordage, bonus eller pension.

Seniordage er aftalt efter den generelle KTO-aftale/SHK-aftale, og derudover har flere organisationer i de enkelte overenskomster suppleret med flere seniordage.

Efter de generelle aftaler har medarbejdere ret til fravær fra arbejdet med sædvanlig løn i :
•2 dage i det kalenderår de fylder 60 år
•3 dage i det kalenderår de fylder 61 år
•4 dage i det kalenderår de fylder 62 år

Nogle medarbejdergrupper har dog i stedet for ret til seniordage allerede fra det år de fylder 58. Det gælder:
•Dagplejere
•Husassistenter
•Ikke faglærte lønarbejdere ved rengøring mv.
•Omsorgs- og pædagogmedhjælpere
•Pædagogisk personale på daginstitutioner/klubber/SFO'er og pædagoger på det forebyggende og dagbehandlende område, pædagoger i særlige stillinger og pædagogisk personale i dagplejeordninger
•Pædagogisk personale i døgninstitutioner mv.
•Rengøringsassistenter
•Social- og sundhedspersonale
•Specialarbejdere/faglærte gartnere/brolæggere mv.

Medarbejdergrupper med ret til seniordage, når de fylder 58 år, har ret til fravær fra arbejdet med sædvanlig løn i:
•2 dage i det kalenderår de fylder 58 år
•3 dage i det kalenderår de fylder 59 år
•4 dage i det kalenderår de fylder 60 år

Herudover har pædagogmedhjælpere ansat ved daginstitutioner (overenskomst 60.11) ret til seniordage fra de fylder 55 år. Udover dagene omfattet af aftale om seniorpolitik har pædagogmedhjælpere også ret til 5 supplerende dage per år, fra de fylder 55 jfr. nedenstående skema:

 

Alder Efter aftale om

seniorpolitik

upplerende aftale Fravær i alt

(seniordage)

Det kalenderår, vedkommende fylder 55, 56 og 57 år  0 dage  5 dage  5 dage
 Det kalenderår vedkommende fylder 58 år  2 dage  5 dage  7 dage
 Det kalenderår vedkommende fylder 59 år  3 dage  5 dage  8 dage
 Fra det kalenderår vedkommende fylder 60 år  4 dage  5 dage  9 dage

 

Nogle medarbejdergrupper har ud over de seniordage, de har ret til, når de fylder, 58, 59 og 60 år eller 60, 61 og 62 år ret til supplerende seniordage. Det gælder:
•Pædagoger
•Pædagogiske konsulenter
•Pædagogisk personale, døgninstittioner
•Omsorgs- og pædagogmedhjælpere
•Forebyggende og dagbehandlende pædagoger
•Pædagogisk personale i særlige stillinger
•Pædagogiske ledere

De nævnte medarbejdergrupper har supplerende ret til fravær med sædvanlig løn i:
•3 dage i det kalenderår de fylder 58 år
•2 dage i det kalenderår de fylder 59 år
•1 dag i det kalenderår de fylder 60 år

Andre medarbejdergrupper har ud over de seniordage, de har ret til, når de fylder 60, 61 og 62 år ret til supplerende seniordage. Det gælder:
•Beredskab – ledere
•Assistenter, mestre og driftsledere
•Formænd
•HK'ere
•Socialrådgivere/formidlere
•Håndværkere
•Tekniske designere med flere
•Tandklinikassistenter
•Bygningskonstruktører

De nævnte medarbejdergrupper har supplerende ret til fravær med sædvanlig løn i:
•3 dage i det kalenderår de fylder 60 år
•2 dage i det kalenderår de fylder 61 år
•1 dag i det kalenderår de fylder 62 år

Medarbejderne skal tidligst muligt give besked om, hvornår de ønsker at holde seniordagene. Ønsket skal imødekommes, hvis det overhovedet kan lade sig gøre af hensyn til driften.

Når kalenderåret er omme falder de seniordage bort, som ikke er holdt. Lederen kan dog aftale med medarbejderen, at seniordagens føres over til det næste kalenderår. Det gælder også automatisk de seniordage, som medarbejderen har ønsket at holde, men hvor det ikke kunne lade sig gøre af hensyn til driften.

Når medarbejderen fratræder, kan de seniordage udbetales, som ikke er holdt.

Medarbejderen kan for et kalenderår ad gangen vælge bonus eller pension i stedet for seniordagene. Størrelsen af bonus'en eller pensionen regnes ud i forhold til medarbejderens aktuelle timeløn.

Valget gælder for et år ad gangen dog sådan, at når der een gang er valgt bonus eller pension i stedet for seniordage, skal medarbejderen kun give besked, hvis medarbejderen evt. ønsker at vælge om for et kommende kalenderår. Det betyder dermed, at et valg gælder, indtil der eventuelt vælges om.

Medarbejderne skal give arbejdspladsen besked senest den 1. oktober året før, der er ret til seniordage og senest den 1. oktober året før, der eventuelt vælges om. Valget gælder herefter for det kommende kaldenderår.

3 udvalgte grupper har ud over de seniordage, de har ret til, når de fylder 58, 59 og 60 år eller 60, 61 og 62 år, ret til ekstra seniordage frem for bonus eller pension. Hovedreglen er dog, at dagene bliver udbetalt som bonus. Retten til de ekstra dage gælder for de 3 grupper fra den 1. april 2009. Det gælder:
•Pædagogiske konsulenter
•Legepladspædagoger
•Pædagogisk personale i dagplejeordninger

Pædagogiske konsulenter har ret til ekstra seniordage i:
•2 dage i det kalenderår de fylder 60 år
•2 dage i det kalenderår de fylder 61 år
•2 dage i det kalenderår de fylder 62 år

Legepladspædagoger og Pædagogisk personale i dagplejeordninger har ret til ekstra seniordage i:
•1 dag i det kalenderår de fylder 58 år
•1 dag i det kalenderår de fylder 59 år
•1 dag i det kalenderår de fylder 60 år
•1 dag i det kalenderår de fylder 61 år
•1 dag i det kalenderår de fylder 62 år

De 3 grupper kan vælge mellem seniordage, bonus og pension på samme måde som øvrige grupper. Dog er hovedreglen at dagene bliver udbetalt som bonus. Når der vælges, gælder valget for hele perioden, det vi sige indtil 2011.

BEMÆRK, at der gælder særlige regler for tjenestemænd i den lukkede gruppe og reglementsansatte

KTO's rammeaftale om seniorpolitik giver ikke ret til senioraftaler, men beskriver de rammer, der kan laves aftaler indenfor, og hvilke betingelser, der skal være opfyldt for, at der kan laves en senioraftale. Vær opmærksom på, hvem der har kompetencen til at lave en senioraftale, se afsnittet i lederhåndbogen om kompetencefordelingen i personalesager.

Der er tre typer af aftaler: Seniorstillinger, generationsskifteaftaler og fratrædelsesaftaler.

Seniorstillinger
Seniorstillinger kan laves for medarbejdere, der er fyldt 52 år. Rammeaftalen om Seniorpolitik giver følgende muligheder ved aftale om en seniorstilling:

•Seniorstillingen kan være en ny eller eksisterende stilling
•Hvis lønnen er lavere i seniorstillingen end i den stilling, medarbejderen kom fra, kan der gives et tillæg, der maksimalt udligner forskellen mellem lønnen i den stilling, medarbejderen kommer fra, og seniorstillingen
•Hvis ansættelsen i en seniorstilling er på et lavere timetal end i den stilling, medarbejderen kom fra, kan lønnen i enkelte særlige udlignes. Udligningen kan dog maksimalt være forskellen mellem lønnen i seniorstillingen på fuld tid og lønnen i seniorstillingen på nedsat tid
•En tjenestemand, der går over i en seniorstilling, bevarer retten til tjenestemandspension efter løn og timetal i den stilling, medarbejderen kom fra. Ikke-tjenestemænd bevarer retten til pensionsbidrag efter lønnen og timetal i den stilling, de kom fra.
•Ved aftaler om en seniorstilling kan det aftales, at der gives der en særlig bonus, når medarbejderen fratræder, hvis medarbejderen fratræder efter at være fyldt 62 år
•Hvis den samlede løn er væsentligt lavere i seniorstillingen, kan der tillægges op til 2 års ekstraordinær pensionsalder til tjenestemænd, der er 55 år, når de går over i seniorstillingen, og som ikke fratræder, før de er fyldt 62 år. Ekstraordinær pensionsalder kan gives, så medarbejderen maksimalt får 37 års pensionsalder, dog maksimalt den pensionsalder, som medarbejderen ville have fået ved at blive ved med at være ansat, indtil medarbejderen fylder 70 år
•For ikke-tjenestemænd kan der på det tidspunkt, hvor medarbejderen fratræder, indbetales op til 2 års pensionsbidrag, hvis den samlede løn er væsentligt lavere i seniorstillingen, under de samme betingelser som for tjenestemænd

Generationsskiftestillinger
Generationsskiftestillinger kan laves for chefer og ledere, der er fyldt 54 år. Rammeaftale om Seniorpolitik giver følgende muligheder ved aftale om en generationsskiftestilling:

•Generationsskiftestillinger er aftaler om særlige vilkår for fortsat at være ansat i den nuværende stilling i et nærmere fastsat tidsrum og herefter fratræden
•Generationsskiftestillinger kan højst vare i 6 år og tidspunktet for fratræden kan tidligst være, når chefen eller lederen er fyldt 60 år

I aftalen om en generationsskiftestilling kan indgå:
◦Et løntillæg
◦En fastholdelsesbonus, eller
◦En pensionsforbedring

Eller kombinationer af de tre muligheder.

Fratrædelsesaftaler

Fratrædelsesaftaler kan laves for medarbejdere, primært efter længerevarende ansættelse. Der kan laves en aftale om en godtgørelse på indtil 6 måneders løn.

•For tjenestemænd, der er fyldt 60 år og som går på pension, når de fratræder, kan der laves en aftale om 4 års ekstraordinær pensionsalder. Ekstraordinær pensionsalder kan gives, så medarbejderen maksimalt får 37 års pensionsalder, dog maksimalt den pensionsalder, som medarbejderen ville have fået ved at blive ved med at være ansat, indtil medarbejderen fylder 70 år
•Det kan aftales, at procentfradraget reduceres eller bortfalder ved overgang til pension
•For ikke-tjenestemænd, der er fyldt 60 år, og som selv siger op, kan der laves en aftale om indbetaling af 4 års ekstraordinært pensionsbidrag ved fratræden. Indbetaling af ekstraordinært pensionsbidrag kan ikke bevirke en samlet indbetaling, der er større, end hvad der kunne være indbetalt ved fratræden som 70 årig
•Ikke-tjenestemænd kan i forbindelse med, at de fratræder, gives op til 6 måneders tjenestefrihed med sædvanlig løn
•BEMÆRK, at der gælder særlige regler for tjenestemænd i den lukkede gruppe og for reglementsansatte

Seniorpolitikken i Albertslund Kommune er en del af personalepolitikken. Personalepolitikken danner grundlaget for, hvordan Albertslund Kommune som arbejdsgiver håndterer det seniorpolitiske område og sager på området. Omdrejningspunktet i seniorpolitikken er den gensidige interesse.

De seniorpolitiske elementer i personalepolitikken findes i målsætningerne, retningslinjerne og værktørerne i politikken, med Albertslundværdierne som udgangspunktet.