Befordringsgodtgørelse for elever

Retningslinjer for transport og udbetaling af kørselsgodtgørelse


Særligt om transportgodtgørelse til elever

 

For elever som hører under ”Lov om erhvervsuddannelse” gælder der særlige regler om befordringsgodtgørelse.

 

På Undervisningsministeriets liste over erhvervsuddannelse kan man se, hvilke uddannelser der betragtes som erhvervsuddannelser

 

https://uvm.dk/erhvervsuddannelser/uddannelser/overblik/alle-uddannelserne

 

Forhandlingsfællesskabet og KL har indgået en særlige aftale om befordringsgodtgørelse til elever, som følger af nedenstående.

 

Som udgangspunkt ydes eleven befordringsgodtgørelse, såfremt skolevejen (hen- og tilbagerejsen) udgør mindst 20 km. Der skal som udgangspunkt anvendes billigste offentlige transport. Såfremt man efter aftale benytter egen bil ydes der en særlig km-pengesats, som også fremgår af nedenstående.

 

Som arbejdsgiver får man via Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB) 80% af billigeste offentlige transportudgift refunderet i forbindelse med, at man får lønrefusion for eleverne. Det er i forbindelse med refusion vigtigt at tjekke, om man har haft en lavere befordringsudgift end laveste offentlige transport. Dette kan være tilfælde hvis eleven har benyttet egen bil. I så fald har man pligt til at ændre dette på refusionsopgørelsen fra AUB.

(28.01) Aftale om befordringsgodtgørelse til elever

af 2. maj 2016 KL Forhandlingsfællesskabet

KL og Forhandlingsfællesskabet har aftalt følgende om dækning af udgifter til transport til/fra skole for elever:

1. 

Aftalen omfatter de elever, for hvilke der i henhold til Lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag ydes refusion til hel eller delvis dækning af de af kommunen afholdte udgifter til transport.

2. 

Godtgørelsen omfatter udgifter til befordring den nærmeste vej fra bopæl/indkvartering/lærested til skolen og tilbage. Der kræves en forudgående godkendelse fra tjenestestedet.

3. 

Det er en betingelse, at den samlede skolevej (hen- og tilbagerejsen) udgør mindst 20 km, og at eleven ikke kan deltage i undervisningen på en nærmere liggende skole.

4. 

Er befordring mellem flere undervisningsafdelinger af en skole nødvendig inden for samme dag, ydes der godtgørelse uanset afstand.

5. 

Der skal i videst muligt omfang anvendes offentlige transportmidler, og i så fald godtgøres de faktiske dokumenterede udgifter. Anvendes - efter godkendelse - eget transportmiddel, ydes der en godtgørelse pr. kørt km. Kilometergodtgørelsen for elever, som anvender eget transportmiddel, reguleres i takt med Arbejdsmarkedsstyrelsens regulering af befordringstilskud til beskæftigede deltagere ved deltagelse i arbejdsmarkedsuddannelser.

6. 

Til indkvarterede elever ydes der en godtgørelse af befordringsudgifter for udrejsen til og hjemrejsen fra skole/indkvarteringssted til bopæl, såfremt den samlede afstand (hen- og tilbagerejsen) udgør mindst 20 km. Ligeledes ydes der befordringsgodtgørelse for rejser mellem skole/indkvarteringssted og bopæl i forbindelse med weekends, påske og juleferie, såfremt den samlede afstand er mindst 20 km.

7. 

Aftalen er gældende fra den 1. april 2015 og erstatter aftale om befordringsgodtgørelse til elever af 10. oktober 2000 indgået mellem Kommunernes Landsforening, Amtsrådsforeningen, Københavns Kommune, Frederiksberg Kommune og Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte.

8. 

Aftalen kan opsiges med 3 måneders varsel til en 31. marts, dog tidligst til den 31. marts 2018. Opsigelsen skal ske skriftligt.

(28.08) Sats for befordringsgodtgørelse pr. 1. januar 2018

Nr. 28.08 af 1. januar 2018

Bilag til

Aftale om befordringsgodtgørelse til elever.

 

Sats

TF-kode

     

Befordringsgodtgørelse til elever, jf. pkt. 6, pr. kørt km.

Satsen er skattefri.

0,97

486-8

2019-satsen afventes