Befordringsgodtgørelse, diæter og rejser

Retningslinjer for transport og udbetaling af kørselsgodtgørelse


Albertslund er en miljøcertificeret kommune,  og som udgangspunkt benyttes derfor cykel, billigste offentlige transport eller kommunens el-biler, når behovet for transport opstår. Er der tale om transport inden for kommunegrænsen, er det nærliggende at benytte cykel eller el-bil, mens det er nærliggende at benytte offentlig transport, hvis der er tale om transport over længere afstande. Det er som udgangspunkt den enkelte leder, der har beslutningskompetencen i forhold til, hvilken form for befordringsmiddel, der skal anvendes.

Derudover er det muligt at transportere sig i egen bil mod udbetaling af kørselsgodtgørelse på enten høj eller lav sats. Ved egen bil forstås medarbejderens, samlevers, leaset eller lejet bil, men ikke lånt bil. Det afgørende er, at medarbejderen afholder udgifterne til bilen.

Kommunalbestyrelsen har med vedtagelse af budgettet i oktober 2016 besluttet, at der som udgangspunkt kun skal udbetales kørselsgodtgørelse efter lav sats. Der kan dog stadig være ansatte eller områder, hvor kørselsgodtgørelse udbetales til høj sats. For mere herom se afsnittene nedenfor om henholdsvis lav og høj sats.

Kørselsgodtgørelse til lav sats skal som udgangspunkt dække udgifter til benzin, mens kørselsgodtgørelse til høj sats udover benzin også skal kompensere for løbende slid på bilen. Hvorvidt der skal betales kørselsgodtgørelse, og om der udbetales lav eller høj sats, afhænger af kørslens art og formål.

Lav eller høj sats

Der udbetales kørselsgodtgørelse til lav sats, når en medarbejder lejlighedsvis kører i egen bil i arbejdssammenhæng. Kørslen skal på forhånd være godkendt af lederen. Kørsel til lav sats kræver ikke, at medarbejderen har en kørselsbemyndigelse.

Udbetaling af kørselsgodtgørelse til høj sats anvendes, hvis der med en stilling er forbundet regelmæssig kørsel af større omfang og/eller speciel art i egen bil.  I Albertslund Kommune er det besluttet, at der ved ’større omfang’ skal forstås et skønnet kørselsbehov på minimum 2.000 km årligt. For at der kan ske udbetaling af kørselsgodtgørelse til høj sats skal det være en forudsætning for jobbet, at medarbejderen stiller sin egen bil til rådighed eller at kørsel i egen bil er en væsentlig del af at kunne udføre arbejdet. Kørsel til høj sats kræver, at medarbejderen har en kørselsbemyndigelse.

Beregning af kørselsgodtgørelse

Hensigten med kørselsgodtgørelse for kørsel i egen bil er, at medarbejderen godtgøres for sine omkostninger, men samtidig, at medarbejderen ikke tjener på ordningen.

Udgangspunkt - Medarbejderen er berettiget til kørselsgodtgørelse for afstanden mellem det sædvanlige arbejdssted og mødestedet.

Undtagelse - Udgangspunktet fraviges, hvis medarbejderen i forbindelse med et møde el. lign. kører direkte fra eller til bopæl (eller anden destination af privatkarakter). I det tilfælde er medarbejderen kun berettiget til kørselsgodtgørelse mellem bopæl og mødested, hvis afstanden overstiger afstanden mellem bopæl og det sædvanlige arbejdssted.

I Retningslinjer for ”transport og udbetaling af kørselsgodtgørelse” nedenfor gennemgås reglerne mere detaljeret og med eksempler. Derudover kan du læse om kontrol og dokumentation i forbindelse med kørsel og om rejsegodtgørelse for kurser af minimum 24 timers varighed.


Hvis du har spørgsmål vedrørende kørsel kan du kontakte din leder eller personalekonsulent Rikke Brandt.

Her finder du de samlede retningslinjer inkl. bilag. Hvis du har brug at vide noget konkret, kan du nemt klikke dig frem til emnet via nedenstående faner.

Retningslinjer for transport og udbetaling af kørselsgodtgørelse

Bilag 1: Kørselsbemyndigelse

Bilag 2: Tilbagekaldelse af kørselsbemyndigelse 

Bilag 3: Korselsskema-lav-sats2019.xls

Bilag 4: Rejse- og befordringsgodtgørelse

Særligt om transportgodtgørelse til elever

 

For elever som hører under ”Lov om erhvervsuddannelse” gælder der særlige regler om befordringsgodtgørelse.

 

På Undervisningsministeriets liste over erhvervsuddannelse kan man se, hvilke uddannelser der betragtes som erhvervsuddannelser

 

https://uvm.dk/erhvervsuddannelser/uddannelser/overblik/alle-uddannelserne

 

Forhandlingsfællesskabet og KL har indgået en særlige aftale om befordringsgodtgørelse til elever, som følger af nedenstående.

 

Som udgangspunkt ydes eleven befordringsgodtgørelse, såfremt skolevejen (hen- og tilbagerejsen) udgør mindst 20 km. Der skal som udgangspunkt anvendes billigste offentlige transport. Såfremt man efter aftale benytter egen bil ydes der en særlig km-pengesats, som også fremgår af nedenstående.

 

Som arbejdsgiver får man via Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB) 80% af billigeste offentlige transportudgift refunderet i forbindelse med, at man får lønrefusion for eleverne. Det er i forbindelse med refusion vigtigt at tjekke, om man har haft en lavere befordringsudgift end laveste offentlige transport. Dette kan være tilfælde hvis eleven har benyttet egen bil. I så fald har man pligt til at ændre dette på refusionsopgørelsen fra AUB.

(28.01) Aftale om befordringsgodtgørelse til elever

af 2. maj 2016 KL Forhandlingsfællesskabet

KL og Forhandlingsfællesskabet har aftalt følgende om dækning af udgifter til transport til/fra skole for elever:

1. 

Aftalen omfatter de elever, for hvilke der i henhold til Lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag ydes refusion til hel eller delvis dækning af de af kommunen afholdte udgifter til transport.

2. 

Godtgørelsen omfatter udgifter til befordring den nærmeste vej fra bopæl/indkvartering/lærested til skolen og tilbage. Der kræves en forudgående godkendelse fra tjenestestedet.

3. 

Det er en betingelse, at den samlede skolevej (hen- og tilbagerejsen) udgør mindst 20 km, og at eleven ikke kan deltage i undervisningen på en nærmere liggende skole.

4. 

Er befordring mellem flere undervisningsafdelinger af en skole nødvendig inden for samme dag, ydes der godtgørelse uanset afstand.

5. 

Der skal i videst muligt omfang anvendes offentlige transportmidler, og i så fald godtgøres de faktiske dokumenterede udgifter. Anvendes - efter godkendelse - eget transportmiddel, ydes der en godtgørelse pr. kørt km. Kilometergodtgørelsen for elever, som anvender eget transportmiddel, reguleres i takt med Arbejdsmarkedsstyrelsens regulering af befordringstilskud til beskæftigede deltagere ved deltagelse i arbejdsmarkedsuddannelser.

6. 

Til indkvarterede elever ydes der en godtgørelse af befordringsudgifter for udrejsen til og hjemrejsen fra skole/indkvarteringssted til bopæl, såfremt den samlede afstand (hen- og tilbagerejsen) udgør mindst 20 km. Ligeledes ydes der befordringsgodtgørelse for rejser mellem skole/indkvarteringssted og bopæl i forbindelse med weekends, påske og juleferie, såfremt den samlede afstand er mindst 20 km.

7. 

Aftalen er gældende fra den 1. april 2015 og erstatter aftale om befordringsgodtgørelse til elever af 10. oktober 2000 indgået mellem Kommunernes Landsforening, Amtsrådsforeningen, Københavns Kommune, Frederiksberg Kommune og Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte.

8. 

Aftalen kan opsiges med 3 måneders varsel til en 31. marts, dog tidligst til den 31. marts 2018. Opsigelsen skal ske skriftligt.

(28.08) Sats for befordringsgodtgørelse pr. 1. januar 2018

Nr. 28.08 af 1. januar 2018

Bilag til

Aftale om befordringsgodtgørelse til elever.

 

Sats

TF-kode

     

Befordringsgodtgørelse til elever, jf. pkt. 6, pr. kørt km.

Satsen er skattefri.

0,97

486-8

2019-satsen afventes