Overenskomst 2015

Den 16. april 2015 godkendte KL og Forhandlingsfællesskabet aftalen om de generelle temaer ved overenskomstforhandlingerne for en 3-årige periode fra 1. april 2015.


Generelle lønstigninger

Der er aftalt generelle lønstigninger pr. 1. april på 0,96 % og pr. 1. oktober på 0,35 %. I 2016 er der aftalt lønstigninger pr. 1. januar med 0,50 % og pr. 1. oktober med 1,0 %. I 2017 er der aftalt stigninger pr. 1. januar med 1,20 % og pr. 1. oktober med 0,80 %.
Regulering i forhold til ovennævnte sker automatisk, og du skal derfor ikke foretage dig yderligere.
Reguleringen gældende fra 1. april 2015 har afventet godkendelse af alle aftaler og overenskomster og er blevet udmøntet med tilbagevirkende kraft med maj-lønnen.

Tryghedspulje

Den centrale tryghedspulje videreføres i overenskomstperioden og finansierer tryghedsskabende aktiviteter i forbindelse med afskedigelse begrundet i kommunens forhold. Tryghedspuljen omfatter OAO, BUPL, FOA, Forhandlingskartellet og fra 1. april 2015 også Sundhedskartellets overenskomstområder. Lærernes Centralorganisation og AC står fortsat uden for puljen.

Uddannelsesløft fra ufaglært til faglært

Der afsættes 20 mio.kr. til uddannelsesløft fra ufaglært til faglært. Uddannelsesløftet er målrettet ikke-uddannede/kortuddannede og er et supplement til øvrige uddannelses- og kompetenceudviklende initiativer. Midlernes anvendelse (hvad der kan støttes, ansøgningsprocedure m.m.) aftales ved organisationsforhandlingerne. Midlerne er til rådighed pr. 1. april 2016.

Fravær af familiemæssige årsager

Fædres øremærkede forældreorlov udvides med 1 uge Det betyder at faren fremover har 7 ugers øremærkedes forældreorlov med løn. Denne udvidelse gælder også medmødre og mandlige adoptanter. Ændringen har virkning for fædre/medmødre til børn, der fødes/modtages 1. april 2015 eller senere.
Forældres ret til tjenestefrihed med løn ved børns hospitalsindlæggelse udvides med 5 dage. Det betyder, at forældre fra 1. april har ret til tjenestefrihed i op til 10 dage pr. barn inden for 12 på hinanden følgende måneder. Ændringen har virkning for børn, der indlægges 1. april 2015 eller senere.

Sammenskrivning af Sundhedskartellets og KTO´s generelle aftaler med KL
Parterne er enige om at sammenskrive KL/KTO og KL/Sundhedskartellets generelle aftaler – herunder at søge at sammenskrive en række generelle arbejdstidsaftaler.
I samme forbindelse vil parterne søge at omlægge de eksisterende grundbeløbsniveauer – marts 2000-niveau – til et grundbeløbsniveau pr. 31.03.2018.