Overenskomster 2013

Den 31. marts 2013 udløber de nuværende overenskomster og aftaler på det kommunale område. KL og de faglige organisationer er i fuld gang med at forhandle nye overenskomster på plads, således at de kan træde i kraft pr. 1. april 2013


KL og KTO har indgået forlig om økonomien og de generelle temaer for overenskomstfornyelsen 2013. Der er tale om en 2-årig aftale gældende for perioden 1. april 2013 til 31. marts 2015.

I KTO-forliget er der bla. aftalt generelle lønstigninger i overenskomstperioden, forkortelse af MED-uddannelsen og mulighed for lokalt at fravige visse pligtopgaver i MED-aftalen. Tryghedspuljen bliver videreført og udvides med BUPL og Forhandlingskartellet, og der bliver etableret et nyt samarbejde, som hedder Partssamarbejde om Udvikling af Kerneydelsen.

Sundhedskartellet har indgået forlig med KL, som på de generelle aftaler svarer til KTO-forliget.

KTO-forliget 

Udover KTO-forliget er der også indgået en aftale om en kommunal kompetencefond. Aftalen er indgået mellem KL og HK, SL, FOA, 3F, TL, DS, Dansk Metal og Forhandlingskartellet. Det vil fra 1. januar 2014 være muligt at søge om tilskud til kompetenceudvikling for de omfattede medarbejdergrupper. Du kan læse mere om vilkår og muligheder i selve aftalen. 

De enkelte overenskomster fornyes ved organisationsforhandlinger. Du kan læse om de forlig, der er indgået for de større medarbejdergrupper, her:

Det administrative område

Forliget med HK Kommunal omfatter bl.a. grundlønsstigninger for enkelte stillinger fra 1. januar 2014. Derudover er kontoroverenskomstens dækningsområde blevet udvidet, så blandt andet grafisk personale fremover vil være omfattet.

Læs KL's nyhedsbrev 

Overenskomsten for socialrådgivere og socialformidlere omfatter bl.a. pensionsstigninger til socialrådgivere på grundløn 31, 34 og 37. Den et-årige karensperiode for månedslønnede socialformidlere afskaffes.

Læs KL's nyhedsbrev

AC-overenskomstens forlig indeholder forhøjelse af pensionsprocenten og en udvidelse af dækningsområdet. Samtidig er aftalt en ny form for introduktionsstillinger til nyuddannede.

Læs KL's nyhedsbrev

 

Det tekniske område

Forliget med FOA og 3 F på Hus/Ren området omfatter en pensionsstigning og en udvidelse af dækningsområdet til også at omfatte erhvervsuddannede rengøringsteknikere.

Læs KL's nyhedsbrev 

Overenskomstsfornyelsen på teknisk serviceområdet har medført en mindre stigning i grundlønninger og pension for alle og en lønstigning svarende til et løntrin til elever over 21 år.

Læs KL's nyhedsbrev 

Den nye overenskomst for håndværkere m.fl. medfører en mindre forhøjelse af pensionsbidraget og en lønstinning svarende til et løntrin for elever over 21 år.

Læs KL's nyhedbrev 

Skoleområdet

På lærerområdet blev der ikke indgået forlig, da forhandlingerne endte med konflikt. Istedet kom der et lovindgreb, som fastsætter reglerne for lærere og ledere på undervisningsområdet for næste overenskomstperiode. Der sker blandt andet ændring i de hidtidige arbejdstidsregler samt en udfasning af aldersreduktionen.

Læs KL's nyhedsbrev 

Børne- og ungeområdet

Overenskomsten for pædagoger i daginstitutioner mv. omfatter bl.a. en pensionsforhøjelse på 0,21% for både månedslønnede og timelønnede. Der er for skolepædagoger aftalt at udskyde forhandlinger om arbejdstidsaftale, til det nærmere indhold af folkeskolereformen er kendt.
Læs KL's nyhedsbrev her

Sundhed- og ældreområdet

Forliget med FOA-fag og Arbejde om overenskomsten for social- og sundhedspersonale omfatter bl.a. en pensionsforhøjelse på 0,2 %, som indgår i frit valgsordningen og en forhøjelse af lønnen til elever.

Læs KL's nyhedsbrev 

KL og Sundhedskartellet har indgået forlig om generelle temaer, svarende til KTO-forliget. På de enkelte overenskomster er der blandt andet aftalt pensionsforbedringer for forskellige grupper, en ophævelse af karensperioden for timelønnede medarbejdere og iværksættelse af et projekt omkring forenkling af arbejdstidsreglerne på området.

Læs KL's nyhedsbrev