Konstitution - midlertidig tjeneste i højere stilling

Løn til en konstitueret medarbejder


Der er 2 modeller for beregning af, hvor meget der skal betales for at konstituere i en højere stilling.

Efter model A gives der funktionsløn, der kræver en aftale med den forhandlingsberettigede organisation.

Efter model B fastsætter arbejdspladsen et vederlag, der beregnes ud fra faste principper.

Ved sygdom, vakancer, ferier, orlov mm. af længere varighed kan der være brug for at konstituere en eller flere medarbejdere fra et underliggende niveau, til at varetage opgaverne i en højere stilling.

Der skal gives betaling for at varetage opgaver i en højere stilling, når:

En medarbejder overtager alle væsentlige opgaver i stillingen
To medarbejdere deler alle væsentlige opgaver i stillingen
En medarbejder overtager mindst halvdelen af alle væsentlige opgaver i stillingen

Ved aftale om funktionsløn (model A), vil det typisk være en del af aftalen med organisationen, hvor lang en periode der er tale om, så der enten ydes et fast samlet beløb for hele perioden eller så der ydes et beløb måned for måned.

Ved ydelse af vederlag (model B) er der klare regler for, hvornår der skal betales vederlag, og det er:

 • Når konstitutionen har varet mindst 15 kalenderdage i sammenhæng
 • Når konstitutionen sker ved feriefravær, i den situation dog i mindst 22 dage
 • Når medarbejderen, der konstitueres ved feriefravær, ikke varetager souschefopgaver
 • Når medarbejderen, der er konstitueret, efter at have været fraværende for eksempel på grund af ferie eller sygdom, kommer tilbage på arbejdet og fortsat er konstitueret

Når der i øvrigt er ret til vederlag efter model B, fordi der er gået for eksempel mere end 15 kalenderdage eller ved feriefravær i mindst 22 dage, sker betalingen fra den 1. dag medarbejderen var konstitueret i den højere stilling.

Når der ydes vederlag efter model B skal vederlaget svare til forskellen mellem den løn som medarbejderen har i forvejen, og den løn som medarbejderen ville få, hvis medarbejderen blev fast ansat i stillingen.

I beregningen af, hvilken løn medarbejderen ville få, hvis medarbejderen blev fast ansat i stillingen, indgår:

 • Grundlønnen i den højere stilling
 • Funktionsløn i den højere stilling, hvis der er funktionsløn
 • Eventuel kvalifikationsløn som tidligere er givet i den højere stilling indgår som udgangspunkt ikke, medmindre kvalifikationslønnen er givet for for eksempel en bestem bestemt uddannelse, som det er vigtigt at have for at kunne varetage stillingen – men kun hvis medarbejderen har uddannelsen
 • Eventuel resultatløn, dog ud fra en konkret vurdering af, om det giver mening i en aktuel situation

Når der aftales funktionsløn efter model A, er funktionslønnen pensionsgivende for overenskomstansatte og der skal indbetales supplerende pension for tjenestemænd, hvis konstitutionen ikke er af kortere varighed, medmindre der i forvejen er oprettet en supplerende pensionsordning.

Et naturligt udgangspunkt for aftale af funktionsløn vil være at se på:

 • Lønniveauet i den stilling, der skal konstitueres i
 • Lønniveauet for den medarbejder / de medarbejdere, der midlertidigt skal overtage opgaverne i den højere stilling
 • Omfanget af de opgaver, der skal løses i den højere stilling – er det alle væsentlige opgaver, eller alene mindst halvdelen, eller noget midt imellem