Sammensætning af ansættelsesudvalgHvem skal/bør deltage?

Ansættelsesudvalget bør være sammensat repræsentativt for arbejdspladsen. Hvem der skal deltage i ansættelsesudvalget afhænger af, hvilken stilling der skal besættes. Sammensætningen er besluttet af KB, og der er tale om minimumsregler.

BEMÆRK at:

Ved ansættelser i daginstitutioner har forældrebestyrelsen indstillingsret
Ved ansættelser på skoleområdet har skolebestyrelsen udtaleret.
Souschefer og medarbejdere i basisstillinger
Når der skal ansættes souschefer og medarbejdere i basisstillinger skal ansættelsesudvalget bestå af den personaleansvarlige leder og medarbejderrepræsentanter. Herudover kan der deltage en repræsentant for forvaltningens ledergruppe.

Ansættelse af decentrale ledere, vicekontorchefer, teamledere mv.
Når der skal ansættes decentrale ledere, vicekontorchefer, teamledere mv. skal ansættelsesudvalget bestå af afdelingschefen for det pågældende forvaltningsområde og medarbejderrepræsentanter.

Ansættelse af mellemledere med direkte reference til en forvaltningsdirektør/ chefen i den pågældende forvaltning
Når der skal ansættes mellemledere skal ansættelsesudvalget bestå af forvaltningsdirektøren/ chefen i den pågældende forvaltning, en repræsentant for Økonomi & Stab, en repræsentant for forvaltningens ledergruppe og medarbejderrepræsentanter.

I de tilfælde, hvor det giver mening, deltager en mellemleder fra en anden forvaltning i ansættelsesudvalget. ØU kan træffe beslutning om politisk deltagelse i ansættelsesudvalget.

Efter indstilling fra ansættelsesudvalget træffer ØU en endelig beslutning om ansættelse.

Økonomi & Stab er ansvarlig for at udarbejde indstillingen til ØU.

Ansættelse af kommunaldirektør og områdedirektører
Når der skal ansættes forvaltningsdirektører består ansættelsesudvalget af medlemmerne af ØU, formanden for det politiske udvalg stillingen hører under, en repræsentant for direktørerne, chef for Økonomi & Stab, en repræsentant for forvaltningens ledergruppe og medarbejderrepræsentanter.

Når der skal ansættes en kommunaldirektør består ansættelsesudvalget af medlemmerne af ØU, en repræsentant for forvaltningsdirektørerne, chef for Økonomi & Stab og medarbejderrepræsentanter.

Økonomi & Stab varetager de administrative opgaver ved rekruttering af forvaltningsdirektører og Kommunaldirektøren, herunder indstillingen til KB om ansættelse.

Fortrolighed og inhabilitet

Ansættelsesudvalget har tavshedspligt om de oplysninger, som udvalget får kendskab til om den enkelte ansøger. Det er lederens ansvar, at udvalget ved, at de har tavshedspligt.
Man kan ikke deltage i et ansættelsesudvalg, hvis man er inhabil. Det er vigtigt, at lederen gør ansættelsesudvalget opmærksom på reglerne om inhabilitet, og det er vigtigt, at et medlem af ansættelsesudvalget gør lederen opmærksom på, hvis vedkommende er inhabil. Hvis et medlem  ikke gør opmærksom på sin inhabilitet, er det pligtforsømmelse, og det kan være grundlag for afskedigelse.
For medlemmerne af et ansættelsesudvalg, er der tre former for inhabilitet, der kan komme i spil:
• Generel inhabilitet: der er et forbud mod at deltage i behandlingen af en sag, hvis man er inhabil og der er omstændigheder, der kan vække tvivl om, at man er upartisk
• Partsinhabilitet: der er et forbud mod at deltage i behandlingen af en sag, hvis man har en særlig personlig eller økonomisk interesse i, hvem der bliver ansat
• Slægtskabsinhabilitet: der er et forbud mod at deltage i behandlingen af en sag, hvis man er i familie med en af ansøgerne, hvis der er tale om forældre, børn, børnebørn, søskende og søskendebørn. Man er også "slægtsinhabil", hvis forholdet til en af ansøgerne i øvrigt er tæt, svarende til et familiemæssigt bånd, f.eks. en "bedste veninde".