Fleksjob

360 grader rundt om fleksjob


Den 1. januar 2013 trådte der nye regler i kraft om ansættelse i fleksjob. Reglerne gælder kun for de personer, der bliver ansat i fleksjob efter den 1. januar 2013.

De nye regler betyder, at ansættelse i fleksjob nu som hovedregel er tidsbegræsent i 5 år. Derudover er reglerne om løn og refusion ændrede.

Fremover vil det også være vanskeligere at fastholde en medarbejder på arbejdspladsen, der tidligere var ansat på ordinære vilkår, men som nu er berettiget til et fleksjob. For at det kan ske skal medarbejderen i 1 år inden overgangen til fleksjobbet have været omfattet af reglerne i Rammeaftale om det sociale kapitel om særlige skånevilkår mv. Der skal i den forbindelse have været lavet en skriftlig aftale om vilkårene efter rammeaftalen, og aftalen skal opfylde særlige formkrav.

Vær derfor særlig opmærksom på, hvis du som leder har en medarbejder, der bliver sygemeldt eller har en funktionsnedsættelse, og sygemeldingen kan udvikle sig sådan, at medarbejderen på et tidspunkt kan blive berettiget til et fleksjob. I de situationer kan det være grundlag for at lave en aftale efter Rammeaftale om det sociale kapitel, som senere kan bane vejen for et fleksjob på arbejdspladsen.

Kontakt Center for Ledelse og Personale, Mette Vestergaard hvis du skal ansætte en ny fleksjobber eller en personalekonsulent, hvis du har en medarbejder, der er sygemeldt og på et senere tidspunkt kan blive berettiget til et fleksjob.

Informationerne om fleksjob efter de nye regler vil blive udbygget løbende og i takt med, at der dannes ny praksis på området.

Nedenfor kan du læse mere om fleksjob efter de gamle regler, som stadig gælder for medarbejdere, der er ansat i fleksjob i 2012 eller tidligere. 

Procedure for oprettelse af fleksjob

Fleksjob og den centrale pulje

Fleksjob og den centrale pulje

 

Bopælskommunen vil løbende holde kontakt med arbejdsstedet og medarbejderen for at sikre at ordningen fungerer godt for begge parter.

Der er mulighed for at søge hjælp hos bopælskommunen til arbejdsredskaber, mindre arbejdspladsindretninger og kortere kurser, hvis denne hjælp er afgørende for at personen kan fastholde eller opnå ansættelse i fleksjob. Hjælpen søges bopælskommunen.

Ansatte i fleksjob skal ved fravær indberettes i fraværssystemet, på samme måde som øvrige ansatte.

Der ydes refusion fra 1. fraværsdag ved sygdom, det vil sige at arbejdsgiver "slipper" for den normale 30 dages egenbetaling.

Når den skriftlige aftale er underskrevet af parterne, skal aftalen sendes til Lønkontoret (Fællesforvaltningen). På baggrund af den skriftlige aftale udarbejdes et ansættelsesbrev.

Bopælskommunen har pligt til at sørge for, at personen tilbydes et fleksjob på fuld tid, medmindre vedkommende selv ønsker en deltidsansættelse.

Hvis en ansat i forvejen er ansat på deltid og overgår til et fleksjob, har arbejdsgiver ikke pligt til at konvertere stillingen til fuld tid.

Som udgangspunkt tilbyder Albertslund Kommune ikke at "løfte" en medarbejder fra en deltidsansættelse til fuld tid, alene på grund af at personen er bevilget et fleksjob. Der kan i særlige tilfælde være afgørende årsager til at ansætte på fuld tid, kontakt derfor Fællesforvaltningen for at få en rådgivning om dette.

Hvis en allerede ansat medarbejder overgår til et fleksjob, beholder vedkommende sin anciennitet i forhold til opsigelsesvarsler. Derfor skal der i "Aftale om løn- og ansættelsesvilkår i fleksjob" anføres den oprindelige ansættelses dato under afsnittet "Øvrige vilkår" pkt. 11.

Derimod nulstilles eventuel anciennitet i forhold til lønbestemmelserne i overenskomsten ved ansættelse i fleksjob. Derfor skal det aftales hvorvidt medarbejderen er omfattet af anciennitetsbestemte lønstigninger, og i givet fald fra hvilken dato. Dette anføres også under afsnittet "Øvrige vilkår" pkt. 1.

Arbejdsgiveren skal være opmærksom på, at hvis en ansat er overgået fra en ordinær ansættelse til et fleksjob efter 1. juli 2002, og dette har medført en lønnedgang, beholder vedkommende pension beregnet på baggrund af den tidligere løn.

Det kan betyde for arbejdsgiver at udgiften til pension er forholdsmæssigt større end aflønningen angiver.

Den væsentligste fravigelse fra ordinære vilkår efter overenskomsten, er fastsættelsen af lønnen i et fleksjob.

Lønnen fastsættes som udgangspunkt i grundlønnen i den overenskomst der dækker det tilbudte arbejde, uanset uddannelse og anciennitet.

Lønnen fastsættes som følger:

  • Lønnen fastsættes som udgangspunkt som grundlønnen eller begyndelseslønnen i vedkommende overenskomst eller tjenestemandsaftale.
  • Udover grundlønnen eller begyndelseslønnen kan der ydes kvalifikations- og/eller funktionsløn og/eller resultatløn efter de sædvanlige kriterier i den pågældende overenskomst. Forhandling om aflønning ud over grundlønnen eller begyndelseslønnen skal afholdes, hvis der fremsættes begæring om dette fra (lokale) repræsentanter fra den forhandlingsberettigede organisation eller arbejdsgiveren.

Hvis der ikke kan opnås enighed med den forhandlingsberettigede organisation, kan arbejdsgiveren beslutte at fastsætte lønnen, dog minimum som grundlønnen eller begyndelseslønnen.

Eksempelvis kan det være relevant at yde kvalifikationsløn for erfaring, hvis medarbejderen har været ansat i en årerække, og funktionsløn hvis vedkommende varetager særlige funktioner. Vær opmærksom på at disse løntrin ikke er tilskudsgivende, men skal betales af arbejdsstedets lønsum.

Endelig er der i særlige tilfælde mulighed for at fastsætte lønnen lavere end grundlønnen. I disse tilfælde er det Fællesforvaltningen der har ansvaret for forhandling af løn- og ansættelsesvilkår, og der skal opnås enighed med den faglige organisation. Der kan være tale om en ansættelse, hvor vedkommende kun kan arbejde meget få timer, og det derfor vil være relevant at aflønne lavere end grundlønnen.

Ansatte i fleksjob skal forhandles på lige fod med det øvrige personale, det vil sige at den forhandlingsberettigede organisation til enhver tid kan bede om en forhandling af den fleksjobansatte.

Arbejdsgiveren fastsætter løn- og ansættelsesvilkår i samarbejde med den ansatte og den faglige organisation.

"I samarbejde med" betyder at den faglige organisation har forhandlingsret, men ikke aftaleret. Hvis der ikke kan opnås enighed med den faglige organisation om lønvilkårene, kan arbejdsgiveren ensidigt fastsætte lønnen.

Der SKAL altid udarbejdes en skriftlig aftale der indeholder de aftalte skånehensyn, løn- og ansættelsesvilkår samt øvrige fravigelser fra normale vilkår. Aftalen skal underskrives af parterne: arbejdsgiver, arbejdstager og den faglige organisation. Aftalen sendes til Fællesforvaltningen, Løn- og Økonomi afdelingen sammen med en kopi af bevilling af fleksjob fra Sundheds- og Socialforvaltningen.

Se link til Aftale om løn- og ansættelsesvilkår i bullet om fleksjob under "Her kan du læse om".

Personen ansættes efter den overenskomst der dækker det tilbudte arbejde, men overenskomsten fraviges for så vidt angår løn- og ansættelsesvilkår.

Et fleksjob er en ordinær ansættelse med samme rettigheder som øvrige medarbejdere. Det der adskiller denne type ansættelse, er de særlige vilkår for lønnen, samt skånehensyn.

Når arbejdsgiver har besluttet at ansætte en person i fleksjob, skal løn- og ansættelsesvilkår fastsættes. Det kan være en god idé at søge rådgivning i Fællesforvaltningen om denne ansættelsesform, da den afviger fra ordinære ansættelser.

Der er altid tale om en nyansættelse, også hvis vedkommende overgår fra ordinær ansættelse til fleksjob hos den samme arbejdsgiver.

Hvis vedkommende er ansat på deltid i forvejen, kan fleksjobbet ikke etableres på fuld tid.

Hvis vedkommende er allerede er ansat på færre timer end 37, kan medarbejderen ikke overgå til en stilling på 37 timer i et fleksjob. Det er ikke praksis i Albertslund Kommune at "løfte" en allerede deltidsansat medarbejder til fuldtid. Fællesforvaltningen skal inddrages i tilfælde, hvor en af parterne kræver at en deltidsansat medarbejder ansættes i fleksjob på fuldtid.

Bopælskommunen yder et tilskud til lønnen. Tilskuddets størrelse er halvdelen eller 2/3 af den overenskomstmæssige grundløn for det tilbudte arbejde. Der ydes også tilskud til eksempelvis arbejdstidstillæg samt øvrige arbejdsgiverudgifter der hører til grundlønnen.

Øvrige arbejdsgiver udgifter kan være pension, ATP-bidrag, lovpligtige forsikringer osv.

KMD Lønservice indhenter hvert kvartal tilskuddet fra hjemkommunen for ansatte i fleksjob ved Albertslund kommune. Det forudsættes, at blanketten Refusion, som kan findes på Lønportalen, udfyldes og indsendes af afdelingens/institutionens decentrale lønbehandler.

Tilskuddet efterregnes og udbetales af personens bopælskommune og bliver herefter bogført via lønsystemet.

At personen har en varig begrænsning i arbejdsevnen kan betyde at konkrete arbejdsopgaver ikke kan varetages, eller at personen ikke kan arbejde fuld kraft. Der kan være behov for ugentlige fridage eller behov for ekstra pauser i arbejdstiden.

Bopælskommunen vurderer hvilke skånehensyn der skal tages, og skånehensynene tilpasses jobprofilen i samarbejde med arbejdsgiveren og arbejdstageren.

Før en person kan ansættes i et fleksjob, skal vedkommende først bevilliges retten til et fleksjob af bopælskommunen.

Bopælskommunen foretager en vurdering af arbejdsevnen hos personen der ønsker et fleksjob. Arbejdsevnen kan være begrænset af helbredsmæssige, psykiske eller sociale årsager.

Personen skal være under 65 år (eller under 67 år hvis vedkommende er fyldt 60 år inden d. 1. juli 1999).

Målgruppen for fleksjob er personer med en varigt nedsat arbejdsevne, der ikke får førtidspension og som af bopælskommunen er bevilget ret til fleksjob i henhold til "Lov om aktiv beskæftigelsesindsats".

Et fleksjob er et job på særlige vilkår for mennesker, der ikke har eller har mistet deres fulde arbejdsevne. Det kan tilbydes til personer, hvis arbejdsevne er varigt nedsat og derfor ikke kan fastholde eller opnå et job på normale vilkår.

De særlige vilkår for et fleksjob kan være at arbejdsopgaver og arbejdstid tilrettelægges sådan, at der tages hensyn til personens særlige behov. Det kan være nedsat tid og færre opgaver, fuld tid og arbejde på halv kraft. Vilkårene tilrettelægges, så de passer til den enkelte person. Disse vilkår kaldes skånehensyn.

Arbejdsgiveren ydes et tilskud til lønnen fra personens bopælskommune. Tilskuddet er en kompensation for den nedsatte arbejdstid og/eller de arbejdsopgaver, der ikke kan varetages af den ansatte i fleksjobbet.

For at integrere vedkommende bedst muligt på arbejdspladsen, hvad enten det er en helt ny medarbejder eller en allerede ansat der overgår til et job på særlig vilkår, er det vigtigt at lederen informerer det øvrige personale om skånehensynene, for på den måde at bedst muligt at klarlægge arbejdsopgaver og arbejdstid i samarbejde med de øvrige ansatte. Det er en del af ledelsespligten at sørge for at personalegruppen trives og samarbejder.

Det er også vigtigt at lederen formidler til sit personale, de overvejelser om det sociale ansvar, der ligger til grund for ansættelsen. På den måde bidrager lederen til at forankre det sociale ansvar for personer, der ikke kan fastholdes i job på ordinære vilkår.

Det er vigtigt at holde sig for øje, at fleksjob ordningen er ment som en mulighed for at fastholde tilknytningen til arbejdsmarkedet, selvom en person har nedsat arbejdsevne.

Det rummelige arbejdsmarked handler om socialt ansvar.

Det gælder overfor mennesker, der er i fare for at blive udstødt fra arbejdsmarkedet - og det gælder overfor personer, der har mistet - eller hidtil ikke har kunnet finde - fodfæste på arbejdsmarkedet.

I personalepolitikken står;

"Det er også en målsætning at fremme mulighederne for at gøre det offentlige arbejdsmarked mere rummeligt. Det sociale ansvar er mere end regler og forordninger, det er i høj grad også holdninger."

Det er på vores arbejdspladser, vi skaber muligheden for at beholde de af vores kolleger, der for en periode eller permanent har mistet deres fulde arbejdsevne. Det er også her, vi åbner for at mennesker der har mistet tilknytningen til arbejdsmarkedet for en periode eller permanent kan ansættes på særlige vilkår.

Derfor er ledere og medarbejdere vigtige medspillere i den fælles indsats for at gøre arbejdspladserne i Albertslund Kommune så rummelige, at der også er plads til medarbejdere med særlige behov.

For kommunale arbejdsgivere er "Rammeaftalen om Socialt Kapitel" gældende for ansættelser på særlige vilkår. Aftalen danner rammen for ansættelser både med og uden tilskud til arbejdsgiveren. I aftalen er fastsat bestemmelser for fleksjob, aftalebaserede job på særlige vilkår, ansættelser med løntilskud, samt virksomhedspraktik.