Ferie

De elever der er ansat efter Lov om erhvervsuddannelse er fx almindelige kontorelever og sosu-elever. Der gælder særlige ansættelsesvilkår for denne type elever


I den kommunale ferieaftale er der særlige regler for elever, som er omfattet af Lov om erhvervsuddannelser.

Elever har ret til 6 ugers betalt ferie i det ferieår, de starter som elever, hvis ansættelsesforholdet er påbegyndt inden den 1. juli. Er ansættelsesforholdet startet 1. juli eller senere, har eleven ret til højst 1 uges betalt ferie i ferieåret, og det er kun, hvis praktikpladsen holder lukket mellem den 1. oktober og 30. april pga. ferie. Eksempelvis vil 1. års elever, som er i praktik på rådhuset, have ret til betalt ferie, når rådhuset holder ferielukket mellem jul og nytår.

I de følgende ferieår efter uddannelsens start har eleven ret til 6 ugers betalt ferie, hvis eleven ikke selv har optjent ret til løn under ferie eller feriegodtgørelse ved en anden arbejdsgiver. Har eleven optjent ret til betalt ferie, skal dette modregnes i lønnen. Hvis beløbet pr. dag fra anden arbejdsgiver overstiger elevens dagsløn som elev, skal eleven trækkes for løn den pågældende dag. Hvis beløbet pr. dag er mindre end dagslønnen som elev, får eleven differencen udbetalt.

Det samme gælder, hvis en elev har fået udbetalt 6. ferieuge fra en anden arbejdsgiver.

Man skal derfor som arbejdsgiver være opmærksom på at få oplyst, om eleven har optjent ret til betalt ferie ved andre arbejdsgivere. Dette kan bl.a. ske ved, at udlevere en tro og love erklæring om, at de ikke har optjent ferie andre steder.

Forlængelse af uddannelsesaftalen

Du kan sammen med eleven aftale at forlænge uddannelsestiden, hvis eleven

har fravær grundet sygdom fra praktikstedet i mere end 10 procent af den fastsatte uddannelsestid,
har fravær i praktik på grund af supplerende skoleundervisning
har orlov i forbindelse med graviditet, barsel eller adoption
har nedsat arbejdstid eller arbejdsfrihed på grund af særlige forhold
Hvis I ikke kan blive enige om at forlænge uddannelsestiden, kan enten du eller eleven anmode det faglige udvalg om at forlænge aftalen. Udvalget tager så stilling til, om aftalen skal forlænges, og med hvor lang tid.

Det faglige udvalg består af repræsentanter for både arbejdsgivere og faglige organisationer, og der er nedsat forskellige udvalg indenfor de forskellige fagområder.