Elever

De elever der er ansat efter Lov om erhvervsuddannelse er fx almindelige kontorelever og sosu-elever. Der gælder særlige ansættelsesvilkår for denne type elever


 

 

Når prøvetiden er overstået, er der meget begrænset adgang til at ophæve en uddannelsesaftale. Udannelsesaftalen kan dog altid ophøre ved gensidig aftale mellem eleven og arbejdsgiver.

Der er kun to tilfælde, hvor du kan ophæve en uddannelsesaftale: ved væsentlig misligholdelse af aftalen, eller hvis det viser sig, at en væsentlig forudsætning for indgåelse af aftalen enten er forkert eller senere brister.

Væsentlig misligholdelse kan bl.a. være ved tyveri fra arbejdspladsen, eller hvis eleven gentagne gange har ulovligt fravær. Eleven skal dog gerne have fået oplyst, at hvis vedkommende har ulovligt fravær igen, vil det medføre en ophævelse af aftalen.

Bristede/forkerte forudsætninger kan eksempelvis være, hvis en elev ikke har oplyst, at der er helbredsmæssige problemer, som kan have betydning for, om vedkommende kan klare arbejdet. Er eleven til ansættelsessamtalen blevet spurgt, om vedkommende er tidligere straffet, og fortier oplysninger, kan det også være grundlag for ophævelse, hvis du ikke ville have ansat vedkommende, såfremt oplysningerne var kommet frem til samtalen.

Ophævelsen skal ske inden for 1 måned efter, at du har fået kendskab til eller burde have fået kendskab til den omstændighed, som er grund til ophævelsen.

Såfremt eleven udelukkes fra undervisningen grundet ulovlig fravær eller andet, bortfalder uddannelsesaftalen.

Har du spørgsmål vedrørende ophævelse/bortfald af uddannelsesaftaler, kan du kontakte en personalekonsulent, som også står for sagsbehandlingen i forbindelse med ophævelse mv.

I den kommunale ferieaftale er der særlige regler for elever, som er omfattet af Lov om erhvervsuddannelser.

Elever har ret til 6 ugers betalt ferie i det ferieår, de starter som elever, hvis ansættelsesforholdet er påbegyndt inden den 1. juli. Er ansættelsesforholdet startet 1. juli eller senere, har eleven ret til højst 1 uges betalt ferie i ferieåret, og det er kun, hvis praktikpladsen holder lukket mellem den 1. oktober og 30. april pga. ferie. Eksempelvis vil 1. års elever, som er i praktik på rådhuset, have ret til betalt ferie, når rådhuset holder ferielukket mellem jul og nytår.

I de følgende ferieår efter uddannelsens start har eleven ret til 6 ugers betalt ferie, hvis eleven ikke selv har optjent ret til løn under ferie eller feriegodtgørelse ved en anden arbejdsgiver. Har eleven optjent ret til betalt ferie, skal dette modregnes i lønnen. Hvis beløbet pr. dag fra anden arbejdsgiver overstiger elevens dagsløn som elev, skal eleven trækkes for løn den pågældende dag. Hvis beløbet pr. dag er mindre end dagslønnen som elev, får eleven differencen udbetalt.

Det samme gælder, hvis en elev har fået udbetalt 6. ferieuge fra en anden arbejdsgiver.

Man skal derfor som arbejdsgiver være opmærksom på at få oplyst, om eleven har optjent ret til betalt ferie ved andre arbejdsgivere. Dette kan bl.a. ske ved, at udlevere en tro og love erklæring om, at de ikke har optjent ferie andre steder.

Forlængelse af uddannelsesaftalen

Du kan sammen med eleven aftale at forlænge uddannelsestiden, hvis eleven

har fravær grundet sygdom fra praktikstedet i mere end 10 procent af den fastsatte uddannelsestid,
har fravær i praktik på grund af supplerende skoleundervisning
har orlov i forbindelse med graviditet, barsel eller adoption
har nedsat arbejdstid eller arbejdsfrihed på grund af særlige forhold
Hvis I ikke kan blive enige om at forlænge uddannelsestiden, kan enten du eller eleven anmode det faglige udvalg om at forlænge aftalen. Udvalget tager så stilling til, om aftalen skal forlænges, og med hvor lang tid.

Det faglige udvalg består af repræsentanter for både arbejdsgivere og faglige organisationer, og der er nedsat forskellige udvalg indenfor de forskellige fagområder.

Prøvetiden for elever er som for andre 3 måneder, men det er kun praktikperioder, der tæller med. En eventuel skoleperiode, som ligger indenfor de første tre måneder af ansættelsen, tæller ikke med i prøvetiden. Det samme gælder for fravær grundet sygdom i mere end en måned af prøvetiden.

Det er meget vigtigt i prøvetiden at være opmærksom på, om der er noget, som gør den elevansvarlige i tvivl om, hvorvidt eleven kan gennemføre uddannelsen. I så fald skal det gerne afklares før prøvetidens udløb. Det skyldes, at det efter prøvetiden er meget svært at ophæve uddannelsesaftalen.

Derfor bør den elevansvarlige, og den ansvarlige for oplæringen ude på det konkrete praktiksted aftale evalueringsmøder, så de kan følge op på, om der er brug for at få talt med eleven og give vedkommende en mulighed for at forbedre de forhold, man er utilfreds med, inden prøvetidens udløb. Det kan ex. være fravær, arbejdsindsats, privat snak i mobiltelefon mv.

Skal uddannelsesaftalen opsiges i prøvetiden, sker det uden varsel. Eleven skal dog stadig høres efter forvaltningsloven, før den endelige opsigelse kan ske.

Når du ansætter en elev, følger du den almindelige fremgangsmåde ved ansættelser, som du kan læse om i Lederhåndbogen.

Når ansættelsesudvalget har fundet den elev, man ønsker at ansætte, udfylder du og eleven en uddannelsesaftale. Du kan finde blanketten her.

Vær opmærksom på, at hvis eleven tidligere har været elev et andet sted, kan det få betydning for uddannelsens længde, da tidligere perioder som hovedregel tæller med i den samlede uddannelsestid. Det er dog muligt at søge dispensation, eksempelvis hvis eleven er stoppet i en anden elevuddannelse og har klaget over praktikstedet. Desuden har skolen mulighed for at forlænge uddannelsestiden med op til 3 måneder.

Ved siden af loven gælder den overenskomst, som er på området. Ex. i HK-overenskomsten finder du bestemmelser om løn mv. for elever, og ligeledes i overenskomsten for social- og sundhedspersonale finder du bestemmelser om løn og arbejdstid mv.