Budget 2020

Vedtagelsen af budget 2020 den 5. november 2019 kan betyde, at vi i kommunen må sige farvel til nogle medarbejdere.


På denne side kan du finde information om processen, hvis vedtagelse af budget 2020 medfører, at vi er nødsaget til at afskedige medarbejdere.

Her vil ledere også finde de skemaer, de skal bruge ved en eventuel afskedigelse, når vi nærmer os vedtagelsen af budgettet.

Siden vil løbende blive opdateret.

Her finder du en tidsplan for processen

 

 

Se håndbogen her

 

 

 

Leder

Hvis du som leder har en ledig stilling, skal du sende et stillingsopslag til den personalekonsulent, som dækker dit område. Personalekonsulenterne vil vende tilbage, hvis der er matchende kandidater til stillingen i Jobbanken. I tilfælde af, at der ikke er nogen passende kandidater til stillingen, vil du blive orienteret herom, og du vil herefter have mulighed for at slå stillingen op eksternt.

Medarbejder

Hvis du som medarbejder er opsagt, på grund af budgetbesparelser, har du mulighed for at blive en del af Jobbanken.

Hvis der opstår en ledig stilling inden for dit overenskomstområde i 3 måneder, vil du ud fra en vurdering af uddannelse og kompetencer, blive forsøgt matchet i den ledige stilling. Hvis det viser sig, at den ledige stilling matcher din jobprofil, vil du blive kontaktet, om du ønsker at komme til samtale. Du bestemmer selv om du ønsker at deltage i jobsamtalen.

For at blive en del af jobbanken skal, du lave et CV. Hvis ikke du har et CV, kan du udfylde et her

CV-Skabelon til Jobbank 

 

Du skal aflevere dit CV til din leder eller den personalekonsulent, som du eventuelt har været i kontakt med.

 

 

 

Ansættelsesstop

Opdatering 12. december 2019

Vi er nu ved at være på den anden side af afskedsrunden, og vi er allerede lykkedes med at få omplaceret flere medarbejdere.

 

Vi har jobbank frem til udgangen af februar 2020, dog for pædagoger og socialpædagoger frem til udgangen af marts 2020.

 

Det betyder, at I ikke må slå stillinger op for følgende medarbejdergrupper:

 

 • Administrative medarbejdere (HK-området og AC-området)
 • Konsulenter (HK-området og AC-området)
 • Tandlæger
 • Tandklinikassistenter
 • Køkkendamer (ikke uddannede)
 • Bibliotekarer
 • Klubassistenter
 • Socialrådgivere
 • Teknisk servicemedarbejdere
 • Social- og sundhedshjælpere (ikke uddannede)
 • Socialpædagoger
 • Aktivitetsmedarbejdere
 • Ernæringsassistenter

 

Hvis I har en ledig stilling på et af disse overenskomstområder, skal I sende den til jeres faste personalekonsulent i HR & Jura, som vil undersøge, om der er medarbejdere i jobbanken, som ønsker at komme til samtale på stillingen.

 

For pædagoger, har vi pt. ikke nogen i jobbank. Men det er muligt, at vi får det. Det kan betyde, at vi vil indføre et ansættelsesstop på dette område igen.  

 

På alle øvrige områder er ansættelsesstoppet ophævet, og stillingsopslag skal sendes til stillingsannoncer@albertslund.dk

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Kære alle ledere
 
Vi har netop publiceret et budgetkatalog, som indeholder forslag til en lang række besparelser. Flere af forslagene har den konsekvens, at der vil skulle gennemføres afskedigelser.

Det er lige nu er helt åbent, hvor eventuelle besparelser vil falde, da det afhænger af de budgetforhandlinger, som de politiske partier gennemfører i de kommende måneder.
 
For at sikre størst mulig fleksibilitet i forhold til realiseringen af de forventede besparelser indføres ansættelsesstop fra dags dato. Ansættelsesstoppet gælder alle stillinger bortset fra stillinger som pædagogmedhjælpere, pædagoger og lærere på dagtilbuds- og skoleområdet samt stillinger i Familieafsnittet.
 
Formålet med ansættelsesstoppet er at mindske antallet af afskedigelser ved ikke at genbesætte stillinger i de kommende måneder. Jeg skal dog understrege, at det trods ansættelsesstop kan blive aktuelt også at gennemføre afskedigelser i områder med ubesatte stillinger, da de mulige budgetreduktioner kan betyde, at der bliver brug for nogle andre kompetencer end dem, der er til stede i fagområdet/arbejdsområdet.

Når vi aktuelt har holdt nogle få grupper ude af ansættelsesstoppet, så handler det om, at personaleomsætningen på disse områder er forholdsvis stor, hvorfor der forventes løbende at blive ledige stillinger på området.

Jeg er klar over, at et ansættelsesstop også er en forstyrrelse,  og at det på nogle områder kan være meget kritisk for løsningen af kerneopgaven. Hvis det derfor giver store vanskeligheder i forhold til at løfte kritiske opgaver, så er der mulighed for at søge dispensation i direktørforum. Ansøgningen sendes til Pernille Carlsen i HR og Jura, som er c.c. denne mail. Direktørforum mødes hver mandag, så ansøgninger kan behandles inden for en uge, hvis de fremsendes senest tirsdag.

Hvis I har igangværende ansættelsesforløb, så bedes I afklare med afdelingschefen for jeres område, om ansættelsesforløbet kan fortsættes eller skal afbrydes.
 
Hvis I har ledige stillinger, som kan afvente besættelse til budgettet er vedtaget, skal jeg også bede jer om at melde dem ind til Pernille Carlsen i HR & Jura. Stillingerne vil herefter indgå i jobbanken. 

Jeg forventer, at ansættelsesstoppet opretholdes foreløbig indtil 1. december, hvor vi vil have et overblik over de eventuelle afskedigelser.
 
Mange hilsner
 
Jette

 

DISPENSATIONSANSØGNINGER

Hvis I skal søge dispensation til besættelse af en stilling, bedes I udfylde nedenstående skema og sende det til Pernille Carlsen senest tirsdag(e) inden arbejdstids ophør. Dispensationerne vil herefter blive behandlet førstkommende mandag(e)  i Direktørforum, hvorefter I får en tilbagemelding på jeres ansøgninger. Bemærk at I skal have jeres afdelingschefs godkendelse.

Der kan fremsendes dispensationsansøgninger indtil I modtager besked om, at ansættelsesstoppet er ophørt.

Skema til dispensationsansøgninger 

 

 

 

 

 

Tryghedspuljen

Hvis du er ansat på en overenskomst, der er omfattet af Tryghedspuljen, kan du søge midler derfra til kompetenceudvikling og efteruddannelse(10.000 kroner), dog 20.000 kroner ved kompetencegivende uddannelser. Du finder positivlisten over kompetencegivende uddannelser her. Du kan læse om betingelserne for at søge Tryghedspuljen og andre relevante oplysninger her

Du kan søge om midler til rådgivnings- og newplacementforløbet hos Hartmanns, eller du kan vælge selv at finde rådgivnings- og newplacementforløb eller uddannelser, som du mener er relevante. 

Ansøgning om midler til Tryghedspuljen skal ske digitalt via deres hjemmeside https://tryghedspuljen.dk/. Her finder du ligeledes en vejledning til udfyldelsen af ansøgningen. Du skal anvende konto reg. nr: 4316 og konto nr: 0006414524 (Danske Bank). Når du har udfyldt oplysningerne digitalt og printet PDF’en, skal du have din tillidsrepræsentant og leders underskrift. Herefter skal du sende PDF’en til HR@albertslund.dk. HR sørger herefter for at uploade ansøgningen på hjemmesiden.

Hvis du er usikker på, hvordan du søger midler fra Tryghedspuljen kan du kontakte din leder, din tillidsrepræsentant eller din faglige organisation. HR vi også være til rådighed onsdag d. 18. december fra 14.30-16.00 i Kommunalbestyrelsessalen og den 14. januar fra kl. 8.00-9.00 i mødelokale 2 på Rådhuset, hvor de vil kunne hjælpe dig at udfylde din ansøgning til Tryghedspuljen.

Du kan læse mere om Tryghedspuljen ved at gå ind på www.tryghedspuljen.dk eller i dette skriv

 

Newplacementforløb for ansatte, der ikke er omfattet af Tryghedspuljen

I Albertslund Kommune er det besluttet, at også medarbejdere, som ikke er ansat på en overenskomst, der er omfattet af Tryghedspuljen, skal have mulighed for at deltage i i newplacement forløbet med Hartmanns. Hvis du ønsker at deltage i newplacement forløbet, bedes du sende en mail til HR@albertslund.dk, hvor du orienterer om dette. 

Albertslund Kommune har indgået aftale med firmaet Hartmanns om et rådgivnings- og newplacementforløb. Tilbuddet gælder fra den endelige opsigelse er modtaget indtil din fratræden.

Hartmanns holder informationsmøder i Albertslund onsdag den 4. december, kl. 14.00-15.30 i Kommunalbestyrelsessalen på Rådhuset og onsdag den 11. december, kl. 14.00-15.30 i kantinen på Rådhuset. Du kan også kontakte en af Hartmanns konsulenter direkte. 


Ønsker du at deltage i forløbet med Hartmanns, skal du hvis du er omfattet af Tryghedspuljen, ansøge om midler til forløbet gennem Tryghedspuljen.


Der er i Albertslund Kommune truffet beslutning om, at også medarbejdere, som ikke er omfattet af Tryghedspuljen, skal have mulighed for at deltage i forløbet med Hartmanns. Er du ikke omfattet af Tryghedspuljen og ønsker du at deltage i forløbet, skal du sende en mail til HR@albertslund.dk.

 

Folder Hartmanns

Oplysningsskema til Hartmanns

Invitation til orienterings- og informationsmøde 4. og 11. december 

 

Indstillingen skal sendes til den personalekonsulent, som lederen har været i kontakt med omkring processen. Se hvornår den skal sendes i tidsplanen. 

 

Indstilling til afsked begrundet arbejdspladsens forhold

 

Hvis en medarbejder får nyt job via jobbanken, er arbejdsgangen således:

 • Når en opsagt medarbejder har fået nyt job via jobbanken, skal medarbejderens leder (GL) orienteres af den kommende leder (KL). De aftaler sammen med den ansatte, hvornår vedkommende skifter job, dog senest ved fratrædelsesdatoen i afskedigelsesbrevet. KL oplyser org. Enhed og omkostningssted til GL.

 • GL indberetter ændringen i Rollebi via "vedligehold medarbejder" i bemærkningsfeltet. GL skriver i bemærkningsfelt: "Overføres pr. xx til yy (org. enhed) med omkostningssted zz. NB! Omplacering via jobbank".

 • Lønadministrationen ændrer placering af medarbejder, fjerner fratrædelsesdato og sender mail til KL, når medarbejderen er overført. De sender også brev om ændret tjenestested til medarbejder.

 • Når medarbejderen er overført i systemet, kan KL indberette eventuelle ændringer i løn og arbejdstid til Rollebi. Hvis det er tilfældet, skriver Lønadministrationen et nyt brev til medarbejder om de ændrede vilkår.

 

Har du spørgsmål, kan du kontakte lønadministrationen. 

 

 

 

Som en del af forberedelsen af afskedigelser, som vi forventer som følge af budget 2020, udbyder HR & Jura et 3-timers kursus om den værdige opsigelse.

 

Kursusdatoer:

 • 23. oktober, kl. 12.30-15.30  
 • 24. oktober, kl. 12.30-15.30
 • 25. oktober, kl. 9.00-12.00

 

Kursussted: Mødelokale 1 på Rådhuset

Målgruppe: Ledere med personaleansvar, som forventer at skulle afskedige som følge af budget 2020

Indhold: Faser i opsigelsesforløbet, hovedbudskabet, lederens opgaver, reaktioner, mulighed for bistand til varslede og opsagte ansatte

Form: Kurset veksler mellem oplæg og øvelser

 

Tilmelding: du kan tilmelde dig én af kurserne her. OBS: Når du har tilmeldt dig kurset, skal du selv notere det i din kalender.

 

Materialer fra kurser:

Talepapir (til brug til afskedigelsessamtalerne)

Slides 

Orienteringsmøde for tillidsrepræsentanter

Der holdes et særskilt orienteringsmøde for tillidsrepræsentanter den 30. oktober kl. 14.30-15.30 i Kommunalbestyrelsessalen.