Introduktion: Netværksledelse med øje for fremdrift og værdi

Hvad er netværk særligt velegnet til og hvilke kompetencer er vigtige at have eller udvikle som netværksleder? Hvordan faciliterer man møder og relationer mellem forskellige fagligheder, aktører og perspektiver samtidig med at man understøtter meningsfuld deltagelse, engagement og fremdrift? Og hvordan arbejder man med værdi og evaluering, for til sidst at kunne påvise den effekt og den værdiskabelse, som netværket bidrager til? I dette kapitel vil du blive introduceret til nogle af de grundlæggende elementer i netværksledelse og netværksarbejde.


Ønsket om en kulturforandring
Formålet er, at vi i kommunen skal blive endnu bedre til at forstå og se vores opgaver som en del af en helhed – så vi bliver eksperter i at vide, hvornår vi kan løse opgaven selv, og hvornår vi skal løse vores opgaver i samarbejde med andre afdelinger og eksterne aktører. Derfor er det vigtigt, at du som netværksleder trækker mindsettet om at samskabe og arbejde sammen på tværs med tilbage i egen afdeling samt understøtter netværkets deltagere i at gøre det samme.

 

Netværksarbejdets faser
Herunder er faserne i netværk illustreret i en netværksmodel, som er udviklet på baggrund af de mange erfaringer, der er gjort med netværksarbejde i kommunen. Det er den netværksmodel, som du som netværksleder skal tage udgangspunkt i, når du planlægger og strukturerer dit netværksarbejde. Netværksmodellen er opbygget ud fra netværksmodellens faser og hvert håndbogskapitel bidrager med viden om faserne, ligesom der stilles redskaber, metoder og refleksionsværktøjer til rådighed, som skal understøtte dig som netværksleder i at lede netværksarbejdet.

Netværkslederens kompetencer

For at du som netværksleder kan balancere netværkets åbenhed og involvering, samtidig med at du sikrer fremdrift og sikrer realisering af nye løsninger og arbejdsgange, er der en række kompetencer, der er gode at besidde som netværksleder.

I boksen herunder finder du en sammenfatning af hvad netværksledelse kan være ud fra 10 værdifulde kompetencer. Når du læser de 10 kompetencer, kan du overveje hvor dine styrker er i forhold til at lede et netværk.

Netværkslederens 10 kompetencer

 

Reflekter over dine netværksleder kompetencer

Herunder er der lagt vægt på en række af de kompetencer som du, som netværksleder, med fordel kan have. Når du læser kompetencerne, kan du overveje hvilke styrker du har, og hvor du kan blive endnu bedre – på den måde kan du styrke dit blik for de områder, som du ikke naturligt får medtænkt. Til hver kompetence er to spørgsmål, som du kan stille dig selv løbende i netværksarbejdet for at få alle kompetencerne i spil.

Reflekter over dine netværkslederkompetencer

Facilitering som en del af netværksledelsen

Når du som netværksleder skal indtage en faciliterende rolle, betyder det, at du skal gøre det let for netværkets deltagere at udrette det, som de finder værdifuldt og ønsker. Således skal du som facilitator understøtte de deltagende i at finde og beslutte den retning på netværksarbejdet, som de finder væsentlige – dette ved at du leder på proces, på dialog og på mødets form.

 

Faciliter strategisk med øje på indhold
Det kan være godt at overveje, hvordan du som netværksleder både skal være facilitator, men også nogle gange være involveret i indholdsmæssige drøftelser, indtage en styrende rolle i forhold til indhold og være ambitiøs og effektsøgende.

Som netværksleder skal du være strategisk, når du faciliterer netværksarbejdet i en politisk styret organisation. Derfor er det væsentligt at være opmærksom på dine forskellige kasketter, hvis du ønsker at bidrage til netværksarbejdets indhold. Som netværksleder har du samtidig en central rolle i at sikre intern support til de løsninger og idéer, som udvikles i netværksarbejdet – både hos de deltagende aktører, men også i organisationen som helhed og hos administrative og politiske beslutningstagere.

 

Skab ejerskab gennem facilitering
Det er dog vigtigt, at facilitering af indhold ikke bliver til styring eller overstyring på indhold. Det er væsentligt, at du som netværksleder løbende reflekterer over, hvordan du kan finde en balance mellem at facilitere på indhold og styre på indhold. Ved at uddelegere opgaver og understøtte netværksdeltagerne i at arbejde videre med arbejdet – også mellem møderne – kan du understøtte ejerskab og engagement i netværksarbejdet.

 

Faciliter med øje for fremdrift
Som netværksleder skal du passe på med at træffe alle beslutningerne selv – i stedet kan du understøtte, at netværksdeltagerne træffer beslutninger – og også træffer beslutninger, som taler ind i de dagsordener, der er i kommunen. Sørg derfor for at lægge beslutningsretten ud, frem for selv at træffe beslutninger. Din opgave som facilitator bliver derfor at udpege de muligheder, der er ved at bryde frem i netværksdeltagernes drøftelse, så deltagerne klarere ser, hvad sagen handler om, og hvad der kan gøres ved den.

 

Skab forudsætninger for facilitering fra start

Afstem forventninger fra start
Det er vigtigt, at du som netværksleder sikrer, at roller og ansvarsfordeling i netværksarbejdet fra start er forventningsafstemt, så netværksdeltagerne ved hvilke forventninger du har til dem, og så du ved hvilke forventninger netværkets deltagere har til dig.

Overvej hvad der er vigtigt for dig at sige på første netværksmøde eller i mødet med netværksdeltagere.

Herunder kan du finde et eksempel på, hvordan andre netværksledere har præsenteret sig selv og netværksarbejdet på det første netværksmøde via et PowerPoint show. Brug det gerne som skabelon, hvis du vil forventningsafstemme på første møde, hvor netværksdeltagerne er samlet.

 PowerPoint til første netværksmøde

 

Gør det let at bidrage
Hvordan gør man deltagerne i stand til at kunne bidrage hver gang de medvirker på et netværksmøde? I virkeligheden er det ret simpelt – det handler om god mødeledelse - at forberede de deltagende på, hvad der skal ske, og hvad de skal være en del af på det enkelte netværksmøde. Det kan f.eks. være en velbeskrevet mødeindkaldelse og en detaljeret dagsordensbeskrivelse til møder og workshops, så deltagerne kan forberede sig til netværksarbejdet. Beskriv hvordan deltagerne kan forberede sig før mødet, og hvad formålet med mødet er.

Ledelse med værdi for øje i netværk

En del af netværks værdiskabelse er at bidrage til nye arbejdsgange og en involverende og samskabende kultur i organisationen. Derfor er det vigtigt, at du og dine netværksdeltagere trækker de nye kompetencer med hjem i basis, arbejder på nye måder og inspirerer kollegaer og ledere til det samme. På den måde skaber netværksarbejdet både værdi i form af de løsninger, der udvikles i netværksarbejdet, men også værdi som ringe i vandet, når du og netværkets deltagere arbejder på nye måder i basis.

I organisationen er der peget på 11 værdier, som netværk er særligt velegnet til at skabe:

Værdier netværksarbejdet er særligt velegnet til at skabe
 • Øget kvalitet for borgeren
 • Effektivitet
 • Helhedsorienteret og koordineret velfærd
 • Innovation
 • Stærke relationer og kendskab til hinanden
 • Mestring og borgere som medproducenter af egen velfærd
 • Nye samarbejder
 • Balancering af interesser
 • Medarbejdertrivsel og kompetenceudvikling
 • Borgerdeltagelse
 • Aktivt medborgerskab og borgerdrevne initiativer

I dokumentet herunder er værdierne beskrevet yderligere
Værdier netværksarbejdet er særligt velegnet til at skabe

 

Hvordan bruges værdi egentlig i netværksarbejdet og i netværksledelse?

Værdi skaber retning
De værdier kan bruges til at skabe retning i netværksarbejdet, så du kan lede netværket bevidst mod værdiskabelse. Både i forhold til at finde ud af, hvad der er vigtigt for dine netværksdeltagere, din referenceleder, og hvad der er på dagsordenen i det velfærdsområde, som du beskæftiger dig med i netværksarbejdet. Derfra handler det om at dykke ned i og udfolde værdierne i forhold til jeres netværkstema:

 • Hvad betyder innovation i forhold til jeres tema?
 • Hvad er oplevet kvalitet for borgerne på temaets velfærdsområde?
 • Hvordan kan man koordinere arbejdsgange og involvere borgerne i at udvikle og levere velfærd i fællesskab på temaet?

Det handler om at oversætte de generelle værdier til jeres kontekst, lytte til borgerne og netværksdeltagernes holdninger og samtidig have organisationens dagsorden for øje.

 

Værdi er til forhandling
Det er dog vigtigt, at du ikke blot lægger dig fast på de værdier, som står i temaskabelonen. De værdier er et udgangspunkt – som netværksleder er det dit ansvar at få borgernes og medarbejdernes perspektiver med, så du sikrer, at de løsninger der udvikles i netværksarbejdet skaber værdi for samfundet og for borgerne.

De værdier, som beskrives i din temaskabelon, er der opbakning til i Chefforum, men hvis dine netværksdeltagere og borgere italesætter andre værdier som vigtige, er det centralt, at du drøfter og forhandler værdierne med din referenceleder, så I sammen kan sætte en ny dagsorden i kommunen i forhold til, hvad der er relevant at forfølge og fremme i netværkstemaet.

 

Værdi som formidling
Værdi fungerer ligeledes som et formidlings-redskab, som gør dig i stand til at engagere organisationen og skabe opbakning til netværkets løsninger. Du kan bruge værdi som formidling hele vejen gennem dit netværksarbejde, ved f.eks. at sige:

 • Formålet er at skabe helhedsorienterede løsninger, for de borgere som har mange indgange til kommunen
 • Vi ønsker at fokusere på hvordan vi kan øge borgernes oplevede kvalitet

Afslutningsvis kan værdi ligeledes bruges til at formidle effekten – eller de forskelle I har skabt i netværksarbejdet.

 

Evaluering styrker værdiskabelse

Ved at have evalueringsperspektivet med fra start kan netværksarbejdet og de idéer I udvikler, løbende blive kvalificeret og værdiskabelsen kan påvises.

Evaluering – hvad er det?
Evaluering kan karakterises som en systematisk retrospektiv vurdering af et nyt tiltag der gennemføres og den værdi det skaber. Evaluering kan dermed bruges til at se den forskel eller effekt, som idéerne skaber. Evaluering kan derfor besvare spørgsmål såsom: Har netværkets idéer skabt en forskel og hvordan? Er borgerne mere tilfredse nu? Er noget blevet lettere, billigere eller mere meningsfuldt? På den måde kan evaluering bruges til at vise den effekt, som idéerne skaber.

Samtidig indeholder evaluering et læringselement, som gør det muligt hele tiden at kvalificere netværksarbejdet og de idéer I udvikler. Håndbogen er udviklet med fokus på evaluering og undervejs understøttes du til at indsamle viden, gøre refleksioner og nedskrive dine løbende opdagelser om praksis, som til slut kan bidrage til evaluering af slutproduktet af de initiativer og idéer I igangsætter.

 

Evaluering i netværksarbejdet
En netværksproces er kompleks og dynamisk, og derfor er der behov for, at evaluering af netværkets idéer er fleksibel og tilpasses den kompleksitet og uforudsigelighed. Det handler altså om at teste påstande, idéer og antagelser af – ved f.eks. at dele erfaringer og viden, læse rapporter og evidensbaseret viden, men også ved at gå på opdagelse i praksis, afprøve idéer i lille skala og finde ud af hvad borgeren egentlig tænker og mener. Håndbogen vil lægge op til refleksion og dokumentation, som understøtter dig i at have en evalueringspraksis for øje i netværksarbejdet.

 

Evalueringen med fra begyndelsen
Et tidligt fokus på evaluering målretter netværksarbejdet og understøtter en løbende kvalificering af netværkets idéer. Samtidig skaber det opmærksomhed på at indsamle et sammenligningsgrundlag i form af en nulpunktsmåling, inden testfasen igangsættes. Det er derfor vigtigt at have en god viden om praksis for efterfølgende at kunne dokumentere den forskel, som netværkets initiativer skaber.

Reflekter over netværk som arbejdsform