Drøft spredning af idéer

Hvad skal der til for at netværkets løsninger lever videre i basisorganisationen og skaber mest muligt værdi for kommunen og for borgerne? I den sidste fase af netværksarbejdet skal du sammen med din referenceleder og en konsulent fra Sekretariat for Netværksstrukturen tage stilling til, hvordan I skaber de bedste forudsætninger for at netværkets løsninger spredes i basisorganisationen og hvordan løsningernes værdiskabelse på sigt kan evalueres. Brug værktøjerne og hold derefter et møde med din referenceleder, Sekretariat for Netværksstrukturen og dem, der ellers kan være relevante for at netværkets løsninger spredes og evalueres.


Spredning af netværkets løsninger

Hvordan kan netværkets idéer anvendes i en anden kontekst?

Du skal i fællesskab med din referenceleder og Sekretariat for Netværksstrukturen drøfte, hvordan I kan skabe de bedste forudsætninger for, at de gode idéer, der er blevet skabt i forbindelse med netværksarbejdet, kan blive spredt.

En grundpræmis i spredningstanken er, at de værdifulde løsninger nås hurtigere, når vi genbruger og deler, da vi på denne måde undgår, at der parallelt udvikles løsninger på samme type problemer. 

 

Spredning af idéer

Spredning indebærer, at de idéer som netværket har skabt, på systematisk vis overtages eller videreudvikles af andre inden for f.eks. et nyt fagområde eller i en anden kommune. Når en idé tages i brug et nyt sted, og altså spredes, betyder det, at den skal "oversættes" til den særlige kontekst, som den nu skal bruges i. Oversættelsen indebærer derfor, at idéen tilpasses eller videreudvikles, så den passer til lige netop de behov eller de mennesker, der skal drage nytte af den. Man kan først tale om, at en idé reelt er spredt til en ny kontekst, når den er oversat, implementeret og har skabt værdi i (en ny) praksis.

Ved at genbruge og sprede idéer styrker vi effektiviteten og udviklingen af fremtidens velfærdsløsninger.

 

Hvordan spredes idéer?
Nogle gange spredes de gode idéer næsten af sig selv. Dette kan ske, hvis en idé bæres frem af en særlig velfortalt historie f.eks. om den værdi som idéen har skabt.

Andre gange (og som oftest) kræver spredning mere bevidst arbejde gennem en struktureret og systematisk indsats. Den indsats indebærer en aktiv oversættelse. En systematisk spredning kan f.eks. startes ved, at referencelederen får en aktiv rolle i at sprede idéerne og understøtte, at den implementeres i flere institutioner. Der er også nogle situationer, hvor det kan give mening at oversætte idéerne eller elementer i idéerne til helt andre kontekster og velfærdsområder.

 

Netværksdeltagere er nøgleaktører i spredning
Dine netværksdeltagere er nøgleaktører i spredningen af idéer. Det vil sige, at netværksdeltagerne kan ses som "idébærere" og derfor centrale at få sat i spil, når jeres idé skal spredes til andre områder.

Du bør som netværksleder også løbende være opmærksom på at italesætte dine deltageres mulighed for at trække idéen med "hjem".

 

Planlæg spredning
For at spredningstanken virker efter hensigten kræver det en struktureret dialog og et systematisk samarbejde mellem dig som netværksleder, eller én af dine deltagere og dem, der ønsker at genbruge.

I styringsværktøjet herunder kaldet Spredningsguide kan I forberede og planlægge spredning af jeres idé. Formålet med værktøjet er at gøre det nemmere for jer at dele netværkets idéer med andre og altså skabe grobunden for dialog, samarbejde, gensidig læring og øget værdiskabelse.

Find den gode fortælling
Første skridt i en succesfuld spredning er at finde den gode fortælling og fortælle den til andre. Hvordan var situationen før innovationen kom til, og hvordan ser den ud i dag? Hvilken værdi har innovationen for borgerne, medarbejderne og samfundet? Her kan det være fornuftigt at have testet og eventuelt evalueret idéerne og deres effekt, så I kan fortælle til andre, hvilken forskel idéen kan skabe. Lav gerne videoklip eller interviews med dem, der mærker forskellen, som du kan vise til dine modtagere af netværkets løsninger.

Få flere råd og metoder til spredning og oversættelse af idéer i COIs spredningsguide her eller på www.COI.dk

 

 Spredningsguide: Forbered spredning