Inddrag borgerperspektivet i netværksarbejdet

Eksterne perspektiver, fra borgerne, virksomheder, interesseorganisationer og andre, er en vigtig kilde til nytænkning og værdiskabelse i netværksarbejdet. Inddragelse af eksterne perspektiver kræver planlægning og handler om at tænke borgeren og andre aktører ind i netværksdesignet.


Fordelene ved at inddrage borgerperspektiver

Inddragelse af borgerperspektiver kan bidrage til at skabe en anden vinkel på problemer. Inddragelse af eksterne perspektiver kan bidrage til effektive og målrettede velfærdsløsninger. Det giver mulighed for at målrette nye ydelser og løsninger når I udvikler idéer i netværksarbejdet. Hvis nye løsninger fra starten baseres på borgernes adfærd og behov, er der større sandsynlighed for at ramme plet i første skud og ikke bruge ressourcer på forsøg, hvor man rammer ved siden af.

Inddragelse af borgerperspektivet åbner op for borgernes selvhjulpenhed, empowerment og samproduktion, og kan bidrage til at finde nye veje i hvordan servicen leveres, og hvordan borgerne kan bemyndiges og selvstændiggøres. Potentialet i at målrette ydelser og gøre brug af borgernes ressourcer i levering af offentlig service er blandt andet at ingen service, der ignorerer borgerperspektivets ressourcer, kan være effektiv.

 

Planlæg borgerdeltagelse

Borgerperspektivet kommer ikke af sig selv, men kræver aktiv handling fra dig som netværksleder eller dine netværksdeltagere. Hvis du vil høste fordelene ved borgerdeltagelsen, er det væsentligt, at borgerperspektivet får indflydelse på de beslutninger der træffes.

Hvad er borgerens rolle?
Det er en god idé at gøre sig klart, hvad formålet med borgerdeltagelsen er, og hvilken rolle borgeren har. Tag udgangspunkt i netværkstemaet og overvej hvordan I med størst fordel kan bruge borgernes viden, kompetencer og ressourcer. Hvis der f.eks. er sammenstød mellem forskellige agendaer blandt netværksdeltagerne, kan borgerperspektivet bruges til at skabe et fælles fokus og udgangspunkt løbende for arbejdet i netværket. Borgerne kan enten deltage som kerneaktører i løbet af hele netværket eller involveres løbende.

Herunder, kan du se eksempler på borgerroller i samskabelsesprocesser og planlægge borgerdeltagelsen i netværket.

Borgerens rolle

Politik- og serviceudvikling med inddragelse af borgere og andre aktører har fået den samlede betegnelse samskabelse eller samproduktion. Samproduktionen kan foregå i alle netværkets forskellige faser og en nuancering af begreberne kan understøtte dig som netværksleder i at vurdere borgerens og andre aktørers rolle i netværkets faser.
Samskabelsen kan bl.a. foregå på følgende vis:
 • Sam-design
  Borgerne kan inddrages i udviklingen af nye idéer og løsninger i netværkets første faser. Det kan eksempelvis være som aktive deltagere i idégenerering og prioritering, hvor borgerne er med til at udvikle idéer, som kan forbedre velfærden. På den måde kan borgerne involveres i at designe nye politikker og velfærdsløsninger.
   
 • Sam-implementering
  Borgerne kan bidrage til gennemførelse af nye løsninger. De har ikke nødvendigvis været med til at udforme løsninger og idéer, men er med til at implementere dem. Et eksempel kan være borgere, der i samarbejde med et netværk opretter et korps af frivillige til at bruge tid med ældre, som et led i at bekæmpe ensomhed. Med andre ord handler sam-implementering om, at borgerne er med til at levere og realisere netværkets idéer.

 • Sam-vurdering
  Her er borgere og brugere med til at vurdere og teste om de idéer der udvikles i netværket, har den ønskede værdiskabelse. Det kan foregå i testfasen hvor man kan afprøve idéer med borgere og få deres feedback. Hvis en ny idé f.eks. testes på skoleområdet, kan borgere som påvirkes af forandringen være med til at kvalificere og videreudvikle idéen ved at give feedback til netværket. Borgerne kan dermed involveres i test ved at vurdere den oplevet kvalitet i velfærden fra før og efter implementering af netværket idéer.

 

Hvem skal du inddrage?

Tænk i målgrupper. Mange netværkstemaer vil have en umiddelbar målgruppe, men det er ikke altid åbenlyst. Henvender temaet sig til folkeskolen, skal I f.eks. finde ud af om det er eleverne, forældrene eller begge dele, der tilbyder det mest relevante perspektiv. Måske skal I også tænke ud over målgruppen – og f.eks. få fat i dem som er målgruppen om 5 år?

Overvej derfor altid målgruppen ud fra temaet og få fat i de borgerperspektiver, som er mest motiverede for at deltage. Husk også at temaets fokus kan skifte undervejs, og derfor kan det også være relevant at inddrage andre borgerperspektiver løbende.

Når I har fundet målgruppen, kan I overveje, hvem fra gruppen, I skal have fat i. Herunder kan du læse om fire måder du bl.a. kan inddrage borgeres perspektiver på i netværket:

Metoder til borgerdeltagelse

 

Når du tager kontakt

Hav modet til at inddrage
Når I tager kontakt til borgeren, er det første skridt mod at blive klogere de steder, hvor vi ikke kender svaret endnu. Find derfor modet til at lukke borgere og eksterne aktører ind på lige vilkår som andre netværksdeltagere.

Skab personlig og direkte kontakt
Det er vigtigt, at I skaber en platform for dialog mellem jer og borgerne. Den personlige kontakt virker engagerende, så tag ud i marken og mød borgerne ansigt til ansigt.

Gør det etisk
Når du tager kontakt til borgeren, skal du gøre det på en etisk forsvarlig måde. Én overvejelse handler om, hvordan vi bruger borgerperspektivet. Vi skal ikke bare inddrage borgere for at have gjort det. Det er spild af borgerens tid og ressourcer. Det skal være fordi vi skal bruge borgerens perspektiv til at samskabe noget nyt.

En anden etisk overvejelse omhandler borgernes muligheder for at deltage i netværket. Hvis borgeren er sårbar, er det ikke fair at placere dem på et stormøde eller et møde med hele netværket på et rådhuskontor. Tænk i at inddrage på en skånsom måde. F.eks. ved at få borgerens perspektiver gennem et interview, podcast, film, brugerrejser eller en anden metode at få borgerens perspektiver præsenteret.

Vær konkret og vedkommende i mødet
God inddragelse af borgerperspektivet forudsætter, at borgerne føler, at de bliver talt til i øjenhøjde. Det gælder derfor om at gøre netværkstemaet relevant og konkret for borgerne.

Dokumentér og kommunikér

Overvej hvordan I vil dokumentere borgerdeltagelsen, og hvordan borgerdeltagelsen kan bruges til at kommunikere netværkets idéer sidenhen. Det handler f.eks. om at få dokumenteret borgeroplevede udfordringer, anekdoter og gode citater.

 

Brug refleksionsredskaber herunder til at udfolde og klargøre hvordan I vil gøre brug af borgerinddragelse

Overvejelser om borgerinddragelse