Tillidsrepræsentanter

Valg, anmeldelse og løn til tillidsrepræsentanter


Valg af TR og anmeldelse af TR

De enkelte trin ved valg og godkendelse af TR eller TRsuppleanter er:

  • Arbejdspladsens medarbejdere vælger en TR/ TRsuppleant. Valget bør ske for 2 år.
  • Medarbejderne anmelder valget til den faglige organisation. Husk at skrive navnet på den arbejdsplads, den faglige organisation skal sende anmeldelsen af en ny TR til (ex. Brøndagerskolen, PPR, BHU Lyngen osv.) Hvis TR eller TRsuppleanten er valgt for flere institutioner, er det den valgte TR's daglige leder, der skal godkende valget.
  • Den faglige organisation sender en anmeldelse af den nyvalgte TR eller TRsuppleant til den daglige leder.
  • Når den daglige leder har modtaget anmeldelsen fra den faglige organisation, skal lederen sikre, at grundlaget for valget er i orden. Det lederen skal sikre er følgende tre punkter:

1. Den gruppe af medarbejdere, der har valgt en TR/ TR suppleanter, er på mindst 5 medarbejdere. Der kan vælges 1 TR pr. overenskomstgruppe, hvis gruppen tæller mindst 5 medarbejdere.

Hvis der er mindre end 5 medarbejdere i en overenskomstgruppe, kan gruppen gå med en tilsvarende gruppe på en anden arbejdsplads, eller to eller flere overenskomstgrupper på en arbejdsplads kan lave et valgforbund og sammen vælge én TR, der repræsenterer mindst 5 medarbejdere.

2. Den medarbejder der er valgt, har mindst ½ års tilknytning til kommunen. Elever og lærlinge kan ikke blive valgt, men de indgår gruppen af mindst 5 medarbejdere, hvis de er ansat efter samme aftale/overenskomst eller protokollater til aftaler/overenskomster, som TR. Ansatte i jobtræning og særligt tilrettelagte jobtræningsforløb indgår også i gruppen.

3. Der ikke er en personalesag, der kører, på den medarbejder, der er valgt. Er der en personalesag i gang, skal lederen med det samme kontakte Økonomi & Stab.

  • Hvis valget er korrekt, skal lederen give besked til MED-sekretæren, så TR kan blive registreret i IPL-systemet.

    Hvis lederen derimod ikke mener, at valget er korrekt, er kommunen berettiget til at gøre indsigelse mod valget overfor den faglige organistaion. Det skal ske inden for 3 uger efter, at kommunen har modtaget anmeldelsen fra organisationen. Hvis kommunen ikke har gjort indsigelse inden 3 uger, betragtes valget som godkendt. Kontakt Økonomi & Stab senest 7 dage efter at anmeldelsen er modtaget fra den faglige organisation, hvis valget ikke er korrekt.

Valg af fællestillidsrepræsentanter

Den arbejdsgang, der er nævnt ovenfor, gælder ikke for valg af fællestillidsrepræsentanter. Fællestillidsrepræsentanter skal godkendes af personalekontoret i Økonomi & Stab.

Baggrunden er, at fællestillidsrepræsentanter vælges af og blandt TR, der allerede er valgt i forvejen.

Valg af fællestillidsrepræsentant anmeldes til personalekontoret i Økonomi & Stab ved en anmeldelsesblanket, der er underskrevet af de TR, som fællestillidsrepræsentanten er valgt iblandt.

Løn til TR

Der aftales funktionsløn til TR indenfor de rammer, der er vedtaget af økonomiudvalget. Læs om rammerne og størrelsen på tillæg i afsnittet Ny løn til tillidsrepræsentanter . Derudover kan der lokalt aftales kvalifikationsløn efter en konkret vurdering.

TR i KommuneMED ydes et fast årligt tillæg på 5.000 kr. (00-niveau).

AKUT-refusion

Der kan søges om AKUT-refusioner, når TR er på kurser, seminarer m.v.

Ansøgning om AKUT-refusion

 

Medarbejderrepræsentanter og MEDudvalg

 

Temadag for tillidsrepræsentanter

 

Ny løn til tillidsrepræsentanter

 

AKUT-refusion