Ansvar og opgaver

Arbejdsmiljøorganisationens ansvar og opgaver, valg og uddannelse


Arbejdsgiverens ansvar

Det er arbejdsgiveren, som skal sørge for, at samarbejdet om arbejdsmiljø og sundhed etableres, udvikles og vedligeholdes, så arbejdsmiljøorganisationen kan løse opgaverne på tilfredsstillende vis.

Det er ligeledes arbejdsgiverens ansvar at sikre, at de arbejdsmiljøvalgte og de daglige arbejdsmiljøledere får den fornødne tid til rådighed til at varetage de opgaver, de hver for sig skal udføre i relation til arbejdsmiljøarbejdet.

Den overordnede opgavefordeling mellem de tre niveauer i arbejdsmiljøorganisationen

Kvaliteten af det arbejdsmiljøarbejde, der foregår i kommunen, afhænger af samarbejdet mellem de enkelte led i arbejdsmiljøorganisationen og samspillet med ledelsen. De enkelte led består af arbejdsmiljøgrupperne og de enkelte MEDudvalg.

Det er vigtigt at opgavefordelingen er klar mellem arbejdsmiljøgrupperne og de enkelte MEDudvalg, og at der er klarhed over, hvordan den daglige arbejdsmiljøleder indgår i arbejdsmiljø- og sundhedsarbejdet.

Arbejdsmiljøgruppen er kernen i arbejdsmiljø- og sundhedsarbejdet. Det er herfra, at arbejdsmiljøarbejdet på den enkelte arbejdsplads bør tage sit udgangspunkt.

Overordnet set skal arbejdsmiljøgruppen hovedsageligt tage sig af de mere konkrete arbejdsmiljøforhold og i det daglige overvåge arbejdsmiljøet i de enkelte afdelinger eller arbejdslederområder, herunder kontrollere og rådgive om løsninger inden for området. Arbejdsmiljøgruppen skal desuden påvirke og orientere de ansatte om god arbejdsmiljø- og sundhedsmæssig adfærd samt være bindeled mellem de ansatte og MEDudvalgene.

ArbejdspladsMED har til opgave at varetage den overordnede ledelse og koordinering af samarbejdet om arbejdsmiljø og sundhed samt varetage opgaver af mere langsigtet og planlæggende karakter. Desuden har arbejdspladsMED til opgave at etablere det fornødne grundlag for, at arbejdsmiljøgrupperne kan udføre deres arbejde.

KommuneMED har til opgave at planlægge og koordinere de enkelte MEDudvalgs arbejde med arbejdsmiljø og sundhed.

Den daglige leder af arbejdsmiljøarbejdet har ud over sin rolle som bindeled mellem arbejdspladsMED og arbejdsmiljøgrupper bl.a. til opgave at bidrage med ekspertise samt være igangsætter og koordinator i det daglige. Den daglige arbejdsmiljøleder skal altså ikke være problemløser, hvor der er arbejdsmiljøproblemer. Det bør være arbejdsmilljøgrupperne, der er problemløsere.

Arbejdsmiljøgruppens opgaver

De vigtigste opgaver er:

 • Arbejdspladsvurdering (APV)
 • Planlægning
 • Kontrol
 • Undersøge og forebygge arbejdsulykker
 • Imødegå risici
 • Samarbejde

Arbejdspladsvurdering

Arbejdsmiløjgruppens medlemmer er nøglepersoner i forhold til arbejdet med APV. Det betyder bl.a., at gruppen inddrages i arbejdet med APV inden for det område, gruppen dækker.

Planlægning

Arbejdsmiljøgruppen skal inddrages ved planlægning af:

Ændringer i arbejdets organiseringUdvidelse eller ombygning af arbejdspladsenAnskaffelse og ændringer af maskiner og tekniske hjælpemidlerIndkøb af stoffer og materialer

Kontrol

Arbejdsmiljøgruppen skal kontrollere, at:

Arbejdsforholdene arbejdsmiljø- og sundhedsmæssigt er fuldt forsvarligeArbejdet, arbejdsprocesser og –metoder er tilrettelagt og bliver udført fuldt forsvarligtStoffer og materialer kun anvendes ved arbejdsprocesser og –metoder, der effektivt sikrer de ansatte mod unødige påvirkninger fra støj, støv, kulde og stråling mv.Der gives effektiv oplæring og instruktionMaskiner, redskaber og andre tekniske hjælpemidler er indrettet og anvendes på en sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarlig måde

Undersøge og forebygge arbejdsulykker

Arbejdsmiljøgruppen skal:

Deltage i undersøgelser af ulykker, tilløb til ulykker, forgiftninger, sundhedsskader mv.Komme med konkrete forslag til at forebygge lignende ulykkerAnmelde ulykker og tilløb til ulykker til arbejdsgiveren

Imødegå risici

Arbejdsmiljøgruppen skal imødegå risici i forbindelse med opståede arbejdsmiljøproblemer. Hvis risikoen ikke kan forhindres på stedet, skal arbejdsmiljøgruppen indberette forholdet til den personaleansvarlige leder.

Bliver arbejdsmiljøgruppen opmærksom på forhold, der frembyder en overhængende betydelig fare for de ansattes arbejdsmiljø eller sundhed, skal arbejdsmiljøgruppen søge at afværge faren, om nødvendigt standse arbejdet.

Samarbejde

Arbejdsmiljøgruppen skal:

 • Påvirke den enkelte til en adfærd, der fremmer egen og andres arbejdsmiljø og sundhed.
 • Virke som kontaktled mellem de ansatte og arbejdspladsMED
 • Samarbejde med den daglige arbejdsmiljøleder om de arbejdsmiljømæssige spørgsmål
 • Sørge for at arbejdsmiljømæssige problemer, som arbejdsmiljøgruppen ikke kan løse, forelægges arbejdspladsMED
 • Behandle tilsynsrapporter fra Arbejdstilsynet og orientere sig om påbud mv., der er givet af Arbejdstilsynet