Arbejdsmiljøorganisationen

Arbejdsmiljøorganisationens ansvar og opgaver, valg og uddannelse


 

Som arbejdsmiljørepræsentant bliver du valgt af dine kollegaer, til at repræsenterer alle ansatte på din arbejdsplads. Du får indsigt og viden, samt mulighed for at påvirke de daglige arbejdsmiljøopgaver i din egen enhed.

Du får den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse, som varer tre dage samt efterfølgende mulighed for at deltage i supplerende arbejdsmiljøuddannelse.

Du får den nødvendige tid, til at udføre arbejdsmiljøopgaverne inden for den normale arbejdstid.

Hvilke opgaver får du?

Det overordnede ansvar for arbejdsmiljøet ligger hos din leder.

Din leder kan dog ikke reagere på problemer, som han/hun er uvidende om.

Det er her, at du som arbejdsmiljørepræsentant får en nøglerolle.  Du vil sammen med leder og tillidsrepræsentant, være medansvarlig for samarbejdet om et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø.

Du skal være med til at:

* Forebygge arbejdsskader og sygefravær
* Skabe trivsel og godt psykisk arbejdsmiljø – herunder den enkelte medarbejders trivsel og sundhed
* Planlægge/udarbejde arbejdspladsvurderinger
* Deltage i planlagte fællesmøder for AMR
* Informere dine kolleger om hvad der rører sig vedr. arbejdsmiljøet i din enhed f.eks. nye tiltag eller projekter.

Kompetencer

Arbejdsmiljørepræsentantens vigtigste kompetencer er:

- Engagement og nysgerrighed efter at sikre et godt arbejdsmiljø
- God til at samarbejde med sine kolleger, både medarbejdere og ledere
- Kunne rumme forskellige holdninger samtidig med loyalitet overfor trufne beslutninger
- Lyst til at tilegne sig ny viden
- Evnen til at lytte til dem man repræsenterer
- Lyst til at give viden, råd og vejledning videre til kolleger

Hvordan bliver du arbejdsmiljørepræsentant?

For at blive AMR skal du vælges af dine kolleger på din arbejdsplads og man bliver valgt for minimum to år af gangen.

Alle medarbejdere, med minimum ½ års fastansættelse, kan stille op til valg.

Indhold

Arbejdsmiljøuddannelsen tilpasses de konkrete deltagere. Indholdet omfatter:

 •  Kommunens arbejdsmiljøorganisation og -strategi
 •  Det gode arbejdsmiljø
 •  Arbejdsmiljøgruppens roller og opgaver
 •  Trivsel og psykisk arbejdsmiljø
 •  APV og trivselsmåing
 •  Praktisk og systematisk arbejdsmiljøarbejde
 •  Risikovurdering og forebyggelse af ulykker
 •  Informationssøgning
 •  Handlingsplan for egen indsats

Som et led i uddannelsen skal du gennemføre en praktisk opgave, som kobler uddannelsens indhold med dine opgaver i arbejdsmiljøgruppen i din egen organisation.

Form

PUF arbejdsmiljøunderviseren tager afsæt i dine og de øvrige deltageres forudsætninger og erfaringer fra jeres egne arbejdspladser. I vil få rig lejlighed til at udveksle erfaringer og dele viden.

 

Uddannelsen styrker:

 • arbejdsmiljøorganisationens kompetence til at samarbejde om en målrettet, proaktiv og fremadrettet arbejdsmiljøindsats
 • arbejdsmiljøorganisationens kompetence til at omsætte kommunens arbejdsmiljøstrategi til konkrete og resultatskabende handlinger
 • sammenhængen mellem MED og arbejdsmiljø som énstrenget system i praksis

Uddannelsesbevis

PUF udsteder uddannelsesbevis, når du har deltaget i de 22 timer på den grundlæggende arbejdsmiljøuddannelse og gennemført den praktiske opgave samt udfyldt den elektroniske evaluering.

Målgruppe

Deltagerne på arbejdsmiljøuddannelsen er primært arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsledere, der er medlem af arbejdsmiljøorganisationen.

Nye arbejdsmiljørepræsentanter eller ledere i en arbejdsmiljøgruppe skal inden tre måneder efter udpegning/valg have gennemført arbejdsmiljøuddannelsen.

Desuden kan andre ledere og medarbejdere med opgaver og engagement vedrørende arbejdsmiljø, for eksempel medlemmer af SU eller MED, have udbytte af at deltage i uddannelsen.

Tid og sted

Næste uddannelse er 21-22/10 og 11/11-2020

Alle dage fra 8.30 - 16.00

Albertslund Idrætsanlæg, Konferencelokalet Skallerne 14 2620 Albertslund

http://www.idraet.albertslund.dk/

Pris

Det er gratis at deltage i uddannelsen, men der pålægges et gebyr på 300 kr. såfremt man tilmelder sig uden at møde op. Der er maks plads til 20 deltagere. Først til mølle.

Tilmed dig uddannelsen her:

her

Spørgsmål

Hvis du har spørgsmål til tilmelding eller datoer er du velkommen til at henvende dig til Marianne Lodberg Birkshøj i Sekretariatet i Økonomi & Stab.

Mail: marianne.lodberg.birkshoej@albertslund.dk 

 

 

Arbejdsgiverens ansvar

Det er arbejdsgiveren, som skal sørge for, at samarbejdet om arbejdsmiljø og sundhed etableres, udvikles og vedligeholdes, så arbejdsmiljøorganisationen kan løse opgaverne på tilfredsstillende vis.

Det er ligeledes arbejdsgiverens ansvar at sikre, at de arbejdsmiljøvalgte og de daglige arbejdsmiljøledere får den fornødne tid til rådighed til at varetage de opgaver, de hver for sig skal udføre i relation til arbejdsmiljøarbejdet.

Den overordnede opgavefordeling mellem de tre niveauer i arbejdsmiljøorganisationen

Kvaliteten af det arbejdsmiljøarbejde, der foregår i kommunen, afhænger af samarbejdet mellem de enkelte led i arbejdsmiljøorganisationen og samspillet med ledelsen. De enkelte led består af arbejdsmiljøgrupperne og de enkelte MEDudvalg.

Det er vigtigt at opgavefordelingen er klar mellem arbejdsmiljøgrupperne og de enkelte MEDudvalg, og at der er klarhed over, hvordan den daglige arbejdsmiljøleder indgår i arbejdsmiljø- og sundhedsarbejdet.

Arbejdsmiljøgruppen er kernen i arbejdsmiljø- og sundhedsarbejdet. Det er herfra, at arbejdsmiljøarbejdet på den enkelte arbejdsplads bør tage sit udgangspunkt.

Overordnet set skal arbejdsmiljøgruppen hovedsageligt tage sig af de mere konkrete arbejdsmiljøforhold og i det daglige overvåge arbejdsmiljøet i de enkelte afdelinger eller arbejdslederområder, herunder kontrollere og rådgive om løsninger inden for området. Arbejdsmiljøgruppen skal desuden påvirke og orientere de ansatte om god arbejdsmiljø- og sundhedsmæssig adfærd samt være bindeled mellem de ansatte og MEDudvalgene.

ArbejdspladsMED har til opgave at varetage den overordnede ledelse og koordinering af samarbejdet om arbejdsmiljø og sundhed samt varetage opgaver af mere langsigtet og planlæggende karakter. Desuden har arbejdspladsMED til opgave at etablere det fornødne grundlag for, at arbejdsmiljøgrupperne kan udføre deres arbejde.

KommuneMED har til opgave at planlægge og koordinere de enkelte MEDudvalgs arbejde med arbejdsmiljø og sundhed.

Den daglige leder af arbejdsmiljøarbejdet har ud over sin rolle som bindeled mellem arbejdspladsMED og arbejdsmiljøgrupper bl.a. til opgave at bidrage med ekspertise samt være igangsætter og koordinator i det daglige. Den daglige arbejdsmiljøleder skal altså ikke være problemløser, hvor der er arbejdsmiljøproblemer. Det bør være arbejdsmilljøgrupperne, der er problemløsere.

Arbejdsmiljøgruppens opgaver

De vigtigste opgaver er:

 • Arbejdspladsvurdering (APV)
 • Planlægning
 • Kontrol
 • Undersøge og forebygge arbejdsulykker
 • Imødegå risici
 • Samarbejde

Arbejdspladsvurdering

Arbejdsmiløjgruppens medlemmer er nøglepersoner i forhold til arbejdet med APV. Det betyder bl.a., at gruppen inddrages i arbejdet med APV inden for det område, gruppen dækker.

Planlægning

Arbejdsmiljøgruppen skal inddrages ved planlægning af:

Ændringer i arbejdets organiseringUdvidelse eller ombygning af arbejdspladsenAnskaffelse og ændringer af maskiner og tekniske hjælpemidlerIndkøb af stoffer og materialer

Kontrol

Arbejdsmiljøgruppen skal kontrollere, at:

Arbejdsforholdene arbejdsmiljø- og sundhedsmæssigt er fuldt forsvarligeArbejdet, arbejdsprocesser og –metoder er tilrettelagt og bliver udført fuldt forsvarligtStoffer og materialer kun anvendes ved arbejdsprocesser og –metoder, der effektivt sikrer de ansatte mod unødige påvirkninger fra støj, støv, kulde og stråling mv.Der gives effektiv oplæring og instruktionMaskiner, redskaber og andre tekniske hjælpemidler er indrettet og anvendes på en sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarlig måde

Undersøge og forebygge arbejdsulykker

Arbejdsmiljøgruppen skal:

Deltage i undersøgelser af ulykker, tilløb til ulykker, forgiftninger, sundhedsskader mv.Komme med konkrete forslag til at forebygge lignende ulykkerAnmelde ulykker og tilløb til ulykker til arbejdsgiveren

Imødegå risici

Arbejdsmiljøgruppen skal imødegå risici i forbindelse med opståede arbejdsmiljøproblemer. Hvis risikoen ikke kan forhindres på stedet, skal arbejdsmiljøgruppen indberette forholdet til den personaleansvarlige leder.

Bliver arbejdsmiljøgruppen opmærksom på forhold, der frembyder en overhængende betydelig fare for de ansattes arbejdsmiljø eller sundhed, skal arbejdsmiljøgruppen søge at afværge faren, om nødvendigt standse arbejdet.

Samarbejde

Arbejdsmiljøgruppen skal:

 • Påvirke den enkelte til en adfærd, der fremmer egen og andres arbejdsmiljø og sundhed.
 • Virke som kontaktled mellem de ansatte og arbejdspladsMED
 • Samarbejde med den daglige arbejdsmiljøleder om de arbejdsmiljømæssige spørgsmål
 • Sørge for at arbejdsmiljømæssige problemer, som arbejdsmiljøgruppen ikke kan løse, forelægges arbejdspladsMED
 • Behandle tilsynsrapporter fra Arbejdstilsynet og orientere sig om påbud mv., der er givet af Arbejdstilsynet

Chefforum har på mødet den 30. august 2018, i forbindelse med punktet opfølgning på Trivsels- og APV måling 20; Tværgående indsatser, drøftet arbejdsmiljølederens rolle. Beskrivelsen er udarbejdet af en arbejdsgruppe under KommuneMED og notatet er godkendt i KommuneMED den 21. september 2018.

 

Du kan læse notatet om arbejdsmiljølederens rolle her

ArbejdspladsMED/personalemøde med MED-status skal planlægge, lede og koordinere arbejdsmiljø- og sundhedsarbejdet, herunder arbejdsmiljøgruppernes arbejde. De skal desuden kontrollere arbejdsmiljøarbejdet og sørge for, at arbejdsmiljøgrupperne orienteres og vejledes om arbejdet.

Det er arbejdspladsMED/p-møde med MED-status, der opstiller de principper, der danner baggrund for arbejdsmiljøgruppernes arbejde, både når det drejer sig om arbejdsmiljø- og sundhedsarbejde af mere generel karakter, fx arbejdet med at gennemføre APV, og når det drejer sig om mere konkret arbejdsmiljøarbejde.

Det er derimod ikke arbejdspladsMED/p-møde med MED-status, der er problemløser i det daglige. Når det overordnede arbejde er lavet, burde der være skabt grundlag for, at arbejdsmiljøgrupperne kan løse langt de fleste af de konkrete arbejdsmiljøproblemer.

 

Øvrige opgaver

Af øvrige opgaver har arbejdspladsMED/p-møde med MED-status følgende:

 • Stå for de aktiviteter, der skal sættes i gang for dels at beskytte de ansatte, og dels kan forebygge arbejdsmiljøproblemer
 • Sørge for at arbejdsmiljøgrupperne orienteres og vejledes om regler inden for gruppens område
 • Sørge for at årsagerne til ulykker, sundhedsskader og tilløb hertil bliver undersøgt og gennemføre tiltag, der kan forhindre gentagelse
 • Holde sig orienteret om gældende bestemmelser
 • Opstille principper for nødvendig oplæring og instruktion af de ansatte
 • Orientere sig om påbud mm. givet af Arbejdstilsynet
 • Sørge for at arbejdsmiljøgrupperne har gennemført den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse rettidigt

 

KommuneMED skal planlægge og koordinere dels de enkelte MEDudvalgs arbejde med arbejdsmiljø og sundhed, og dels kommunens generelle arbejdsmiljøarbejde.

Den daglig arbejdsmiljøleders opgaver for at arbejdspladsMED's opgaver i det daglige kan løses effektivt og tilfredsstillende er det nødvendigt, at der er en person, som kan handle på arbejdspladsMED's vegne mellem møderne og varetage udvalgets opgaver. Det er denne funktion den daglige arbejdsmiljøleder skal varetage.

Den daglige arbejdsmiljøleder skal holde arbejdspladsMED orienteret om arbejdsmiljø- og sundhedsarbejdet og inddrage arbejdspladsMED i løsning af problemer, der opstår mellem møderne.

Funktionen som daglig arbejdsmiljøleder kan bedst betragtes som en stabsfunktion, da det entydigt er ledelsen, der har ansvar for arbejdsmiljøet.

 

I virksomheder med 10 - 34 ansatte skal arbejdsmiljø- og sundhedsarbejdet organiseres gennem en arbejdsmiljøorganisation.

Det er ikke et krav om, at der skal oprettes en arbejdsmiljøorganisation i virksomheder med 1-9 ansatte, men virksomheden kan, hvis den selv ønsker det, oprette en arbejdsmiljøorganisation.

I virksomheder med mere end 35 ansatte skal der oprettes en samarbejdsorganisation bestående af følgende to niveauer:

1) En eller flere grupper varetager de daglige opgaver om arbejdsmiljø og sundhed. En gruppe består af 1 udpeget arbejdsleder og 1 valgt arbejdsmiljørepræsentant.

2) Et eller flere udvalg varetager opgaver om arbejdsmiljø og sundhed. Er der i virksomheden oprettet en eller to grupper efter nr. 1, består udvalget af gruppens eller gruppernes medlemmer. Er der oprettet mere end to grupper, vælger arbejdsmiljørepræsentanterne mellem sig 2 medlemmer og arbejdslederne i grupperne mellem sig 2 medlemmer til udvalget- Formandsskabet i et udvalg varetages af arbejdsgiveren ellern en repræsentant for denne.

 

Sammensætning og antal

Arbejdsmiljøgruppen

Der skal etableres en arbejdsmiljøgruppe inden for velafgrænsede afdelinger eller arbejdslederområder, uanset hvilke og hvor mange fag der i øvrigt er repræsenteret.

Arbejdsmiljøgruppen består af arbejdslederen for en afdeling eller et arbejdsområde og en arbejdsmiljørepræsentant valgt blandt og af de ansatte inden for samme afdeling/arbejdsområde.

Arbejdslederen kan i modsætning til árbejdsmiljørepræsentanten være medlem af flere arbejdsmiljøgrupper.

 

Arbejdsmiljørepræsentanter i MEDudvalg

Arbejdsmiljørepræsentanterne til kommunens MEDudvalg vælges efter principperne i Aftale om MEDindflydelse og MEDbestemmelse i Albertslund Kommune.

 

Daglig sikkerhedsleder

Arbejdsgiveren skal efter drøftelse i MED udpege en arbejdsmiljøleder blandt udvalgets medlemmer.

 

Valg af arbejdsmiljørepræsentant

Valgret

Arbejdsmiljørepræsentanten vælges af alle de ansatte, som arbejdsmiljøgruppen skal dække.

Valgbarhed

Hvem der kan vælges, afgøres normalt efter reglerne for tillidsrepræsentantvalg inden for det pågældende eller tilsvarende overenskomstområde. Selv om det er tillidsrepræsentantreglerne, der gælder, kan også uorganiserede ansatte vælges til arbejdsmiljørepræsentant.

Periode

Arbejdsmiljørepræsentanten vælges for to år. Hvis arbejdsmiljørepræsentanten forlader arbejdspladsen i valgperioden, skal der vælges en ny arbejdsmiljørepræsentant.

Midlertidigt fravær ved orlov, sygdom mv.

Hvis arbejdsmiljørepræsentanten er fraværende fra virksomheden på grund af orlov, sygdom eller af andre grunde i en sammenhængende periode på fire måneder eller mere, kan der vælges en ny bejdsmiljørepræsentant. Vælges en ny, skal denne gennemføre den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse.

Procedure for godkendelse af arbejdsmiljørepræsentant

Valget for organiserede ansatte er først gyldigt, når den faglige organisation har godkendt valget og har meddelt dette til den modstående arbejdsgiverorganisation. Hvis det er en uorganiseret ansat, der er valgt, skal den pågældende selv meddele det til arbejdsgiveren.

Arbejdsmiljørepræsentanten anmelder valget til dennes faglige organisation og oplyser, at det er den daglige leder, der godkender valget. Hvis arbejdsmiljørepræsentanten er valgt for flere institutioner, ligger godkendelsen hos den daglige leder i den institution, hvor den valgte er ansat.

Hvis den valgte arbejdsmiljørepræsentant er uorganiseret, skal den ansatte anmelde valget til den daglige leder.

Når den daglige leder modtager anmeldelsen fra den faglige organisation, undersøger lederen, om valggrundlaget er i orden. Hvis lederen ikke mener valget kan godkendes, er kommunen berettiget til at gøre indsigelse inden for 3 uger, efter kommunen har modtaget anmeldelsen fra den faglige organisation. Ved tvivl om, hvorvidt valget kan godkendes, skal lederen kontakte personalekonsulenterne i Økonomi & Stab senest 7 dage efter modtagelsen af anmeldelsen fra den faglige organisation.

Hvis formalia er i orden, godkender den daglige leder valget. Anmeldelsen returneres derefter til den faglige organisation, hvis den faglige organisation kræver det. Anmeldelsen lægges i personalemappen i RolleBi. 

Procedure for valg i Albertslund Kommune

Valg til arbejdsmiljøorganisationen sker efter Aftale om MEDindflydelse og MEDbestemmelse i Albertslund Kommune. I MEDhåndbogen er proceduren nærmere beskrevet.

Listen over medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen findes i IPL-systemet.

 

KommuneMED har på mødet, den 14. maj 2020 besluttet en kompetenceudviklingsplan for arbejdsmiljøorganisationen (AMO) for 2020. 

Ud over ovenstående supplerende uddannelse vil den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse også blive tilbudt lokalt.

Se hele dagsordenspunktet i First Agenda

 

KommuneMED har på mødet den 18. december 2019 besluttet en retningslinje om TRIO samarbejdet i Albertslund Kommune.

Se Retningslinje for TRIO samarbejdet i Albertslund Kommune her