Gå til hovedindhold

Ledelsesgrundlag

Albertslund Kommune er en politisk ledet offentlig myndighed, hvor lovgivningen og kommunalbestyrelsens beslutninger udgør den fælles ramme om vores arbejde.

Indhold

  Ledelsesgrundlaget skal give ledere et fælles fundament og et pejleredskab, som understøtter de politiske og organisatoriske mål. Ledelsesgrundlaget er ambitioner og normer for ledelse i Albertslund Kommune. Vi står på det, når vi udvikler egen og fælles ledelse i Albertslund. Vi bruger det som et kompas, når vi navigerer i hverdagens mange ledelsesopgaver, samarbejder, udfordringer og dilemmaer. Ledelsesgrundlaget er dermed også den fælles ramme vi bruger, når vi drøfter, udvikler og praktiserer god ledelse i Albertslund Kommune.

   

   

  Ledelsesgrundlag figur

  Ledelsesgrundlaget bygger videre på Albertslunds historie og værdier. Albertslund Kommune er en politisk styret organisation, der drifter, udvikler og implementerer i et samspil mellem afdelinger, politikere og borgere. Ledelsesgrundlaget tager udgangspunkt i byens vision og strategi – med fokus på at skabe en by for børnene, det grønne og fællesskabet. I Albertslund er borgeren i centrum, derfor er vores indsats styret af en målsætning om at skabe værdi for byens borgere og virksomheder.

  Albertslund Kommune er en politisk ledet offentlig myndighed, hvor lovgivningen og kommunalbestyrelsens beslutninger udgør den fælles ramme om vores arbejde.

  Opgaverne varierer, alt efter hvor i organisationen vi er placeret, men den juridiske og politiske ramme giver os et fælles fundament, som vi bruger til at sætte den faglige standard i tæt samspil med en ansvarlig økonomistyring. Vi tager ansvar for at sætte det rette hold til at løse de rette opgaver. Vi sørger for, at vores medarbejdere kender og agerer i overensstemmelse med lovgivningen, de lokale politiske beslutninger og de vedtagne økonomiske rammer. Det gør vi med bevidsthed om, at kommunikation er vores stærkeste ledelsesredskab.

  Vi prioriterer det stærke arbejdsfællesskab og samarbejder om den kommunale opgave på tværs af kommunens mange fagligheder.

  Vi leder med fokus på at skabe størst mulig værdi for den enkelte borger under hensyn til det store fællesskab; Albertslund Kommune. Samtidig respekterer vi de elementer, der skaber værdi for os alle, herunder vores retssikkerhed og oplevelsen af helhed.

  Vi insisterer på helhed på mange måder: Når vi tager ansvar for, at borgervelfærd og medarbejdernes opgaveløsninger tænkes ind i andre enheders indsats. Når vi nærer en kultur, hvor medarbejderen først slipper en opgave, idet den næste tager over. Eller når vi understøtter medarbejdernes nysgerrighed på andre enheder, opgaver og kolleger, der arbejder med de samme borgere som os.

  "Vi insisterede på helhed, da vi samlede to uafhængige tilbud til borgerne under samme tag. Medarbejderne var ikke glade i starten, men det er de blevet undervejs i processen. Med masser af dialog, møder imellem os og invitation til samarbejde om konkrete tilbud til borgerne fik vi skabt en fælles forståelse for opgaven, og der opstod et fællesskab med borgeren som udgangspunkt. Øvelsen for mig som leder har været at vove at se på helheden, fremfor at hver holder på sit og det vi plejer. Helhed er mening for borgeren, og i dette tilfælde er helhed også meningsfuldt for AK´s økonomi."- Marie-Louise, Biblioteket

  Vi afprøver grænsen for, hvad vi kan i Albertslund Kommune - i fællesskab, i byen og i verden udenfor.

  Vi tænker og handler tværgående, bæredygtigt og i samspil med det lokale, nationale og globale samfund. Vi har modet og drivkraften til at innovere, og vi engagerer os i by- og organisationsfornyelsen.

  Vi prioriterer et stærkt ledelsesfællesskab, fordi det hjælper os til at stå på kanten og turde skabe bro til andre fagligheder, omverden og nye digitale muligheder. Vi tør skabe rammerne for, at medarbejdere og borgere går med os og tænker nyt – både fordi vi viser tillid og opsøger dem, der mener noget andet og ser muligheder, vi ikke selv kan få øje på.

  "Jeg forsøger at lede med et systematisk fokus på borgerens behov og ønsker, og jeg oplever, at den form for ledelse kræver mod. Det oplevede jeg fx dengang en døende borger inderligt ønskede at ende sine dage på det bosted, der var hendes hjem. For kunne mine medarbejdere og jeg overhovedet rumme en så uvant opgave? Det kunne vi, men det krævede mod at stå fast og samtidig prioritere dialogen med både familien og medarbejderne."- Lisa Marie, leder af botilbud

  Dialog er vores primære redskab, når vi i fællesskab skal nå vores mål og skabe den ønskede værdi af vores arbejde.

  Gode relationer er afgørende for, at vi kan sikre en velfungerende arbejdsplads, hvor medarbejderne lykkes med at skabe værdi for borgerne. Derfor investerer vi tid og kræfter i at skabe gode relationer internt og på tværs.

  Vi er nysgerrige, understøttende og tydelige i samarbejdet med vores med arbejdere, og vi inviterer dem og borgere ind i arbejdet med at styrke og udvikle vores fælles indsats.

  Vi tager ansvar for eget arbejdsliv og forholder os aktivt til egen ledelse og kommunikerer vores ledelsesgrundlag. Vi prioriterer ordentlighed og gennemsigtighed i vores adfærd og kommunikation.

  "Jeg leder i relationer, når jeg interesserer mig for mine ledere og medarbejdere og deres udvikling og derfor fx. afsætter tid til leder-til-leder-sparring ved alle driftsmøder. På den måde skaber jeg større refleksion hos mine ledere, som de bruger til at få en bedre dialog med deres medarbejdere."- Klaus, Drift og Service

  Vi praktiserer en nærværende og systematisk dialog med medarbejderne, så vi kender og kan drøfte de forventninger, vi har til vores gensidige indsats.

  Vi formidler opgavens mål og rammer med fokus på at skabe mening med det, vi laver. Vi går i dialog med medarbejderne om, hvor vi skal hen og hvilke handlinger, der skal til for at nå målet – især når vi leder forandringer.

  Når vi leder gennem dialog, gør vi os umage med at oversætte politikker, visioner, strategier og beslutninger. Samtidig har vi fokus på de konkrete handlinger, og den adfærd, vi ønsker os. Vi giver medejerskab og medindflydelse til vores medarbejdere, og vi værdsætter solid faglighed, engagement og stærke arbejdsfællesskaber.

  Jeg arbejdede målrettet på at skabe retning, da jeg blev leder af en enhed, der var kendetegnet ved at have mange nyansatte, et stort arbejdspres og en stor spredning i faglighed og opgaver. Medarbejderne havde svært ved at prioritere i de mange opgaver og oplevede ikke et egentligt arbejdsfællesskab i enheden. Derfor brugte vi kræfter på sammen at finde kernen i det, vi i fællesskab skal lykkes med, og vi definerede en fælles tilgang til vores arbejde. Det var med til at give medarbejderne et fælles fundament og en retning at pejle efter, som vi  bruger hver eneste dag.“ - Majken, HR & Jura