Foreslå et netværkstema

Vi har brug for din hjælp til at finde de helt rigtige netværkstemaer. Så klik ind og udfyld temaskabelonen, hvis du har spottet et godt tema. Du kan også klikke ind og læse lidt mere om det gode netværkstema, eller finde nogle metoder til at generere gode temaer.


Netværksproces

Der igangsættes hvert halve år 2-4 nye netværk i Albertslund Kommune.Chefforum beslutter de endelige netværkstemaer allerede i januar og juni måned.

Netværkstyper

Vi har tre typer netværk i Albertslund Kommune: Læringsnetværk, velfærdsnetværk og innovationsnetværk. Et velfærdsnetværk har cirka 6 måneders varighed, hvorefter det går ind i testfase. Et læringsnetværk har en varighed på 4-5 måneder, mens et innovationsnetværk ikke har en fast tidsramme, men derimod løbende evalueres af chefforum.

 

Foreslå et netværkstema via temaskabelonen

Vi har brug for din hjælp til at finde de helt rigtige netværkstemaer. Så hvis du er blevet opmærksom på en velfærdsudfordring, en rutine eller en arbejdsgang, som undrer dig, og som du synes at vi kan gøre bedre her i Albertslund Kommune? Så har du måske fundet et netværkstema. Så udfyld temaskabelonen og send den ind til netvaerk@albertslund.dk. Alle kan foreslå et tema – lige når de vil, men for at temaet kan komme i betragtning, skal temaet være Sekretariat for Netværksstrukturen i hænde senest 1. maj eller 1. december.

Det gode netværkstema

Her kan du læse 7 karakteristika for det gode tema og samtidig besvare/reflektere over de dertilhørende spørgsmål – alene eller meget gerne sammen med andre. På den måde kan du blive klar til at udfylde temaskabelonen og beskrive et fyldestgørende og relevant tema.

 7 karakteristika for det gode tema:
 

 • Temaet kan potentielt skabe bedre velfærd for borgeren eller øget kvalitet i løsningerne i mødet mellem kommune og borgere. 
  Hvordan?
   
 • Temaet indeholder en aktuel udfordring eller er en aktuel dagsorden af stor betydning for kommunen: der er et reelt behov for og et ønske om at få udfordringen løst i organisationen, både i top og bund.
  Hvem er udfordringen eller dagsordenen vigtig for?
   
 • Temaet er tværgående: temaet kan ikke løses i en enkelt enhed, men går på tværs af fagligheder og organisation. Arbejdet med temaet skal potentielt kunne skabe nye relationer og øge samarbejdet på tværs i organisationen.
  Hvilke afdelinger eller enheder i kommunen bliver påvirket af udfordringen?
   
 • Temaet rummer stor kompleksitet: det er svært at definere og finde løsninger på og har derfor et målsøgende fokus, idet den gode løsning ikke kendes på forhånd.
  Hvilke løsninger har vi nu – og hvorfor virker de ikke godt nok på nuværende tidspunkt?
   
 • Temaet har potentiale til at generere ny læring.
  Hvilken læring eller viden mangler vi lige nu indenfor temaet?
   
 • Temaet giver anledning til innovation: Temaet har potentiale til, inden for de fastsatte rammer, at skabe nye og bedre løsninger, til måden vi normalt arbejder på og har et vist økonomisk potentiale.
  Er der f.eks. – med dit/jeres blik - uhensigtsmæssige arbejdsgange på området lige nu – hvordan/hvilke?
   
 • Temaet giver anledning til inddragelse af nye perspektiver: for at finde de gode løsninger er der behov for at få hjælp til at tænke nyt om den kendte udfordring gennem inddragelse af borgere, vidensinstitutioner, virksomheder, interesseorganisationer m.fl.
  Med dit/jeres blik – hvem kan være relevante at inddrage i arbejdet med temaet?
   

Hvis du/I ikke kan svare fyldestgørende på de 7 karakteristika og mangler perspektiver og viden, så kan du læse om metoder til at generere et godt tema i fanen herunder.

Metoder til at generere et godt tema

Har du brug for metoder til at få flere perspektiver på dit tema og hvordan du sammen med andre kan sætte ord på det tema, som du synes er vigtigt at kommunen arbejder videre med? Her kan du få inspiration til, hvordan du kan drøfte temaet med andre og hvordan du kan gå på opdagelse i temaet for at få flere perspektiver på og få beskrevet et godt og velunderbygget tema.

Drøft temaet med andre
Et godt tema går ofte på tværs af fagligheder og afdelinger, derfor kan det være nyttigt at drøfte temaet med kollegaer og ledere fra andre afdelinger, så du får flere perspektiver på. Du kan også drøfte temaet med dine nærmeste kollegaer eller gå på opdagelse i temaet, snakke med borgere og med de kollegaer som er i tæt kontakt med målgruppen i det daglige arbejde. Måske overser du vigtige perspektiver i temaet eller måske mangler du viden til at beskrive et velunderbygget tema?
 
I dine drøftelser med andre, kan du tage udgangspunkt i de spørgsmål som stilles, når man skal finde det gode tema. Dem finder du herover. Du kan også bruge de spørgsmål, som findes i temaskabelonen. Hvis du ønsker at inddrage flere personer på en gang, kan det være en fordel at arbejde med temaet ud fra en af faciliterings-øvelserne herunder:

Fokuseringsmetode: Metoden er særligt brugbar, når du skal have flere perspektiver på temaets udfordring. Det handler dels om at finde ud af hvad I sammen ved om temaet i forvejen og dernæst at blive klar på, hvad I ellers skal vide om temaet, før I kan udfolde temaskabelonen. Til metoden er det godt at have medarbejdere med, fra forskellige afdelinger og områder, som er berørte af temaets udfordringer.

Servicerejse: Metoden er særligt brugbar, til at identificere borgernes perspektiver og samtidig hvilke afdelinger eller områder, som berøres at temaets udfordring. Her er det særligt godt at have borgere med fra temaets målgruppe, eller medarbejdere som arbejde tæt med målgruppen og kender de typiske snitflader og afdelinger, som borgeren ofte er i kontakt med i kommunen.

 

Markvandring - få flere perspektiver på temaet
En markvandring handler om at komme ud i marken – komme ud der hvor tingene sker, tale med og observere de personer som berøres af netværkstemaet. Markvandringen kan give dig vigtig viden og flere perspektiver på temaet. Det behøver ikke at tage lang tid – brug den tid du har til rådighed og gå på opdagelse med et undrende og afsøgende blik.
 
Inden markvandringen er det fornuftigt at overveje, hvad du har brug for at vide mere om. Når du ved det, bliver det lettere at finde ud af hvem du skal snakke med og om hvad. For at identificere dine blinde vinkler eller videnshuller, kan du arbejde med spørgsmålene til det gode tema.
 
Her finder du forskellige metoder, som du kan bruge til din markvandring. Husk at det ikke behøver at være et stort arbejde – når du først har fundet ud af, hvad du har behov for at vide noget om, er det let at lave et hurtigt interview eller en kort observation.

Metoder til at få perspektiver på tema